Ako vnímajú sféru informačných technológií v oblasti personalistiky, miezd a účtovníctva v spoločnosti HOUR, vyvíjajúcej už od roku 1993 vlastné riešenia, napomáhajúce k efektívnejšiemu fungovaniu firemných procesov? Nechajme hovoriť odborníkov z jednotlivých oddelení firmy.

Branislav Horeháj, výkonný riaditeľ 
• Ktoré z vašich firemných riešení sú v poslednom čase najviac žiadané vašimi zákazníkmi?
Žiadané sú dlhodobo také riešenia, ktoré prinesú zákazníkom v ich trhovom segmente určitú konkurenčnú výhodu. Prostredníctvom našich riešení vieme poskytnúť túto výhodu vo forme úspory času – jednoduchosťou a spoľahlivosťou modulov používaných pre pravidelne sa opakujúce, „legislatívne povinné“ agendy (dochádzka, mzdy, účtovníctvo...) alebo zefektívňovaním zákazníckych HR procesov a implementáciou našich modulov pre ich podporu, resp. komplexným outsourcingom HR služieb. Dnešný ekonomický vývoj, možno výraznejšie ako kedykoľvek predtým, stavia človeka do pozície najcennejšieho aktíva v spoločnosti a tento trend sa premieta aj do vývoja našich systémov.
• V tomto roku spoločnosť HOUR oslávila 25 rokov. Akým smerom sa podľa vás uberá trh informačných a personálnych systémov na rozdiel od roku 1993?
Trh informačných a personálnych systémov je v porovnaní s trhom spred 25 rokov viac konsolidovaný. Vyprofilovali sa tradiční dodávatelia schopní reagovať na zákaznícke požiadavky, časté legislatívne zmeny a technologický vývoj. Pre budúcnosť bude kľúčová otvorenosť našich riešení pre potreby integrácie s inými systémami pri dodržaní bezpečnosti spracúvaných dát.
V konkurenčnom boji vyhráva tá organizácia, ktorá zamestnáva kvalitných a tvorivých pracovníkov. Ako sa s tým vyrovnať v rámci riadenia ľudských zdrojov?
Pre túto oblasť je kľúčová dostupnosť dát v systéme. Teraz nemám na mysli dostupnosť „len“ pre užívateľov systému (personalista, mzdár, supervízorka...), ale relevantných údajov pre všetkých zamestnancov v organizácii. Preto je dôležité, aby riešenia umožnili prístup 24/7 z akéhokoľvek zariadenia. Rovnako dôležitou je aj „self-service“ schopnosť riešenia, inak povedané, aby sa zamestnanec dostal jednoducho, rýchlo a bez nutnosti podpory HR oddelenia k požadovaným údajom.

Peter Steinhübl, obchodný riaditeľ 
• Čo ako prvé preverujete pri firme, ktorá má záujem o vaše služby i systémy?
Sústreďujeme sa hlavne na potreby spoločnosti. Podstatné je v spolupráci s potenciálnym zákazníkom odhaliť, čo spoločnosť potrebuje, aké problematické oblasti chce odladiť a zlepšiť. Rovnako sa zameriavame aj na procesné postupy. Výnimočnosť kvalitného softvéru spočíva v jeho schopnosti vniesť pridanú hodnotu naprieč celou spoločnosťou.
• Trendom je ponúkať HR systémy spoločne s rôznymi typmi školení. Na čo vy kladiete dôraz v tomto smere a čo plánujete pre klientov rozvíjať v budúcnosti?
Pri každej implementácii softvérového riešenia dbáme na správne zaškolenie užívateľov systému. Snažíme sa o to, aby zákazník vedel čo najviac využívať základné i rozšírené funkcionality dodávaných modulov. Rovnako pri dodávke nadstavbových modulov dochádzkového systému (najmä pri softvérovom zastrešení procesu žiadostí o neprítomnosť) zvykneme u väčších zákazníkov poskytovať aj právne školenie Zákonníka práce pre vedúcich zamestnancov a majstrov. K našej štandardnej ponuke patrí aj školenie agendy miezd a personalistiky.

Rastislav Wölcz, riaditeľ stratégie a rozvoja 
• Ponúkate viacero produktov. Ktoré z nich ste v poslednom období najviac inovovali alebo ktoré prešli zásadnejšími zmenami?
Priebežne inovujeme všetky produkty, no najmarkantnejšie inovácie sme tento rok zrealizovali v informačnom systéme (IS) Humanet, ktorý dnes popri online personalistike, mzdách a účtovníctve poskytuje funkcionality aj online dochádzky. Taktiež sme v rámci nášho systému vyvinuli nástroj na najjednoduchšiu tvorbu faktúr na Slovensku, ktorý je súčasťou modulov jeho podvojného účtovníctva. Množstvo nových funkcionalít sme taktiež vyvinuli v systéme eHuman, ktorý je online nadstavbou dlhoročného riešenia Human. Za zmienku stoja moduly pre oblasť cestovných príkazov, vzdelávania a získavania zamestnancov.
• Ako vnímate personálny informačný systém budúcnosti a ako si ho možno predstaviť o približne 5 až 10 rokov?
Som presvedčený, že o pár rokov budú HR systémy, rovnako ako väčšina ostatných systémov, samozrejmou súčasťou cloudových riešení. Operácie, ktoré je možné zautomatizovať, budú riešené systémom bez potreby užívateľskej obsluhy. A to aj operácie, pri ktorých si to dnes vieme iba ťažko predstaviť, napr. získavanie a poskytovanie informácií bude realizované chatbotmi, prípadne obdobnými automatizovanými prostriedkami; školenia budú organizované vo väčšej miere automatizovane. A možno aj mzdy dokáže spočítať automat. I keď to pri súčasnej komplikovanosti legislatívy bude naozaj výzva :-).

Andrea Sersenová, manažérka Centra outsourcingu
Okrem vývoja a implementácie softvéru sa venujete aj outsourcingu miezd a účtovníctva. Ako túto službu vnímate v rámci vášho portfólia?
V outsourcingu vidíme veľký potenciál. Jeho obrovskou pridanou hodnotou je prenos zodpovednosti a garancia správnosti spracovania údajov. Firma tak napríklad nemusí vynakladať energiu na chod mzdového oddelenia, na jeho kontrolu, či je všetko vykonané správne. Vložením jej mzdovej alebo účtovnej agendy do našich rúk tieto starosti odbúrava a energiu môže investovať napríklad do výroby, predaja alebo inej oblasti.
• Aký môže byť prínos outsourcingu pre firmu, ktorá sa rozhodne pre spoluprácu s vami?
Alfou a omegou je i zastupiteľnosť. Ak mám podnik, ktorý má jednu mzdárku a napríklad 500 zamestnancov, ľahko sa môže stať, že mi zajtra nepríde do práce a nastáva problém. Mzdy sa musia spraviť. Keď outsourcujem, tento strach a starosti nemám. Spolieham sa na dodávateľa. A, samozrejme, neoceniteľným prínosom pre vedúci manažment je už spomenutý prenos zodpovednosti a možnosť spoľahnúť sa na dôveryhodného dodávateľa. So službou outsourcingu sa spája i zníženie finančných nákladov. Konkrétnu predstavu o jeho výške a všetkých výhodách, ktoré spoločnosť môže získať, obsahuje už individuálna cenová kalkulácia podľa potrieb danej spoločnosti.

Katarína Záborská, personálny manažér 
• HR systém zvyčajne podporuje manažérov v každodennej práci so svojím tímom. Nastal posun v tomto smere aj v rámci nových personálnych trendov, napríklad zdieľaných pracovísk či home office?
Kvalitný HR systém šetrí manažérovi čas. Implementácia HR systému je síce náročná na čas, ale ak sa všetko nastaví podľa individuálnych požiadaviek firmy, v konečnom dôsledku sa vám táto investícia vráti. Ušetrený čas, ktorý by manažér predtým strávil filtrovaním a prepájaním údajov z viacerých excelových tabuliek alebo prácnou administráciou a vyhľadávaním v personálnych zložkách, môže použiť na zmysluplnejšiu prácu. Najnovším trendom je automatizácia a využitie robotov v oblasti recruitmentu – od vyhľadávania vhodných kandidátov cez hodnotenie ich CV až po samotnú komunikáciu s kandidátmi s využitím napríklad chatbotov.

František Rusnák, manažér centra realizácie 
• Firemná dochádzka umožňuje efektívnu registráciu príchodu zamestnanca na pracovisko a odchodu z pracoviska. Aké trendy vnímate v danej oblasti?
Dochádzka predstavuje v mnohých firmách v dnešnej dobe zložitejšiu evidenciu ako len základný pohľad na sledovanie pracovného času a prerušení práce u zamestnancov s následným prepojením na mzdový systém. Vysoké nároky sú kladené na reportovanie údajov, zároveň je kladený dôraz na jednoduchú obsluhu a údržbu systému. Samozrejmosťou sa stávajú elektronické žiadanky o neprítomnosť, elektronické schvaľovanie a vyhodnocovanie nadčasov, prepojenie na stravovacie, výrobné a iné systémy. Sprístupnenie systému aj výrobným pracovníkom cez samoobslužné kiosky, resp. cez mobilné telefóny.

Anila Xhembulla, riaditeľka sekcie ekonomiky a správy (plus foto)
• Ako klient spozná spoľahlivý účtovný softvér a aké sú jeho znaky?
Jednou z podstatných vlastností dobrého účtovného softvéru je jeho flexibilita − možnosť prispôsobiť jeho nastavenie potrebám organizácie a jej úrovni kontrolingu. Aby bolo kedykoľvek možné, či už pre potreby samotného účtovníka, ale aj organizácie na rôznych úrovniach (kontrolór, manažér, iný zamestnanec – neúčtovník), s ľahkosťou a prehľadom vygenerovať informácie z účtovníctva, ako na účely kontroly účtovania, tak aj na účely kontrolingu či štatistík atď.

Profil fimy:
Spoločnosť HOUR tento rok oslávila jubilejné 25. výročie. Jej tím už od roku 1993 implementuje a zabezpečuje aktívnu podporu pre vlastné riešenia, ktoré napomáhajú k efektívnejšiemu fungovaniu mnohých slovenských spoločností. Hlavnými oblasťami, ktoré spoločnosť zastrešuje, sú riadenie ľudských zdrojov a s ním súvisiace agendy: personalistika, mzdy a dochádzka a oblasť účtovníctva. Jej vlajkovými softvérovými produktmi sú komplexné informačné systémy Human a Humanet, pomocou ktorých je spracovaná každá 7. výplatná páska na Slovensku. V online systéme Humanet sa zaregistrovalo už viac ako 11.000 užívateľov. Spoločnosť od roku 2011 do svojho produktového portfólia zaradila aj službu outsourcingu pre oblasť účtovníctva. Softvérové riešenia HOUR pomohli už viac ako 1 800 firmám zefektívniť ich procesy. Viac informácií nájdete na ich firemnej webovej stránke www.hour.sk.