Viete o tom, že zmenou konceptu balenia alebo typu obalu, sa efektivita baliaceho procesu môže zvýšiť aj o 100 percent? O obaloch z pohľadu výrobcov zameraných na inovácie a machine riešenia hovorí pre Zisk manažment Jozef Koreň, manažér spoločnosti Smufrit Kappa Obaly Štúrovo, a. s.
Výroba vlnitých lepeniek a kartonáže sa musí neustále prispôsobovať požiadavkám trhu. Ako vnímate aktuálne trendy z pohľadu výrobcov?

V súčasnosti sa každý spotrebiteľ, teda aj ja, členovia mojej rodiny a myslím si, že takmer všetci spotrebitelia rozhodujú o kúpe veľmi rýchlo. Slovenský spotrebiteľ síce patrí v Európe medzi tých konzervatívnejších a hľadá zvyčajne „svoje“ značky, ale nechce strácať čas ich identifikáciou v spleti konkurenčných výrobkov. Zároveň sa stále častejšie hľadá výrobok a výrobca, ktorý sa správa zodpovedne k spoločnosti a životnému prostrediu. Tieto faktory determinujú trendy, ktoré naša spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s. vníma ako nosné a pri vývoji obalov ich zohľadňuje.

Prezraďte, ako pomáhajú vaše obaly spotrebiteľom a v čom sú im prínosom?

Nami vyvíjané obaly pomáhajú spotrebiteľovi ľahko identifikovať „jeho“ značku, komunikujú jeho individuálny výber, uľahčujú mu nákup a šetria jeho čas. Ten istý obal však v sebe nesie aj myšlienku ponúknuť obalové riešenia s čo najnižšou emisnou stopu. Optimalizujeme spotrebu materiálov pri výrobe obalu, optimalizujeme logistické vplyvy pri transporte k výrobcovi tovarov, ktoré budú do obalov balené, ale aj logistiku ku konečnému spotrebiteľovi. Téma tvorby obalov, ktoré pomôžu znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie, je v našej spoločnosti považovaná za nosnú, a preto sme v minulom roku spustili kampaň Better Planet Packaging. Snažíme sa o čo najlepšie riešenia v každej oblasti života.

Aké zaujímavé služby ponúkate zákazníkom – spoločnostiam, ktoré obaly použijú vo svojom baliacom procese v oblasti moderných technológií a čo sa vám ako firme najviac osvedčuje za posledné obdobie?

Už som hovoril o trendoch, ktoré riadia náš pohľad na vývoj obalov. Zákazníkom však ponúkame mimo tohto pohľadu aj poradenstvo, ktoré môže vyústiť do výberu baliacej linky. Zmenou konceptu baliaceho procesu, respektíve typu obalu, môže byť zvýšená efektivita baliaceho procesu aj o 100 percent. Baliacu linku môže dodať aj naša spoločnosť vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou Smurfit Kappa Group sú aj výrobné závody, ktoré vyvíjajú a vyrábajú baliace zariadenia. V tomto momente sa však viac sústreďujeme na poradenstvo a poukazujeme na benefity i riziká možných riešení.

Ako možno z vášho pohľadu zvýšiť produktivitu práce prostredníctvom kvalitných strojových zariadení a automatizácie?

Zmena konceptu balenia a baliaceho procesu môže významne vplývať na produktivitu zákazníkov. Voči veľmi často používanému manuálnemu procesu balenia sa automatizáciou môže zvýšiť produktivita aj o 100 – 150 percent. Pri takejto zmene je však veľmi dôležitý vzťah medzi zákazníkom, dodávateľom baliacej linky a dodávateľom obalových materiálov. Už na začiatku projektu je nutné veľmi presne definovať očakávané prínosy a technické riešenie musí zohľadňovať možnosti baliacej linky v spojení s vlastnosťami obalov. Projekty, pri ktorých sme boli do vývoja prizvaní už na začiatku, sa implementovali rýchlo a bez zásadných problémov.

Vo vašej spoločnosti využívate aj rôzne machine riešenia pre rozličné typy procesov. Ktoré z nich sú najnáročnejšie z pohľadu výroby obalov a aké aktuálne úlohy pred vami stoja?

Táto otázka má dve roviny. Ak hľadím na našu technológiu, ktorú používame pri výrobe obalov, tak sme spoločnosť, ktorá používa takmer najmodernejšie výrobné zariadenia a tie sú obsluhované profesionálmi. Ak by som mal hodnotiť výstup z pohľadu zákazníka, tak je nutné vnímať trendy, o ktorých som hovoril na začiatku rozhovoru. Zákazníkom navrhujeme stále sofistikovanejšie riešenia, ktoré majú zvýšiť ich predaje, a tieto riešenia sú aj výrobne náročnejšie. Zákazníci menia veľmi často dizajny svojich výrobkov s cieľom zvyšovať predaj, čím sa mení aj komplexita výrobného portfólia na našich výrobných zariadeniach. Na základe týchto faktorov je asi najväčšou výzvou flexibilita a optimálne plánovanie. Myslíme si, že jedinou cestou bude prenos dát od zákazníka k nám v digitalizovanej forme a riadenie dodávok na základe takejto formy komunikácie.

Priblížte nám automatizované riadenie výrobných a dodávateľských kapacít so skladovými zásobami v kontexte s aktuálnymi potrebami trhu...

Súčasné výrobné technológie nedokážu flexibilne reagovať na potreby trhu, reakčná doba je pri konvenčnej forme komunikácie nedostatočná. Už len strata jedného dňa môže spôsobiť výpadky vo výrobných procesoch zákazníka a následné straty v tržbách zákazníka. Možným riešením by bolo budovanie skladových zásob, ktoré ponúkajú určitú flexibilitu. Je to však len zdanlivá flexibilita. Pri výrobe na sklad sa nevyužívajú kapacity na výrobu toho, čo mnohokrát zákazník potrebuje urgentne, ale na výrobu toho, čo predpovedal ako svoju potrebu pred časom. Ideálnym riešením je prepojenie operačných systémov dodávateľa a zákazníka, ktoré komunikujú takmer v aktuálnom čase a umožňujú pri dodržaní určitých limitov reagovať na zmeny potrieb zákazníka. Vnímam takýto spôsob spolupráce ako cestu, ktorá umožní optimalizovať zdroje a prinesie obom stranám efektivitu.

V súčasnosti sa veľa hovorí o nedostatku pracovnej sily a o potrebe zavádzania procesov v rámci Priemyslu 4.0. Aké výzvy to prináša pre váš sektor a ako si s tým možno poradiť?

Myslím si, že investície do automatizácie a digitalizácie sú prirodzenou cestou spoločnosti, ktorá chce rásť a udávať smer vo svojom odvetví. Vnímame aj faktor nedostatku pracovnej sily, ale naším cieľom je investovať do automatizácie tak, aby sme mali inertné prostredie zladené so službami, ktoré ponúkame zákazníkom. Manažment dodávok zákazníkovi prostredníctvom výmeny digitálnych dát musí byť postavený na modernej internej logistike, ktorá obmedzí vplyv ľudí a zefektívni internú logistiku. Samozrejmou súčasťou však bude aj zmena niektorých periférnych činností, ktoré boli pred časom manuálne.
S akými častými problémami sa zvyčajne stretávajú výrobcovia obalov a čo ich v súčasnosti trápi najviac v oblasti inovácií a automatizácie?
Som toho názoru, že rozvoj akejkoľvek spoločnosti je v prvom rade závislý od sily a kvality ľudí, ktorí ju riadia a pracujú v nej. Ak tím týchto ľudí pripraví ambicióznu stratégiu a dlhodobo riadi svoju činnosť podľa nej, tak sa bude spoločnosť rozvíjať a inovovať tak, že bude vždy na čele odvetvia. Aby to však nebolo veľmi sebavedomé, zdroje na rozvoj sú vždy limitované, vždy je nutné zvažovať priority a zmeny na trhu.

Máte radu na záver, ako zabezpečiť, aby baliace zariadenia mali maximálnu možnú výkonnosť za najnižšie celkové náklady?

Zo dňa na deň sa stále viac blížim k presvedčeniu, že najväčším benefitom každej spoločnosti sú ľudia. Kvalitní pracovníci budú podávať pri dobre udržiavanej technológii a pri efektívne doladených procesoch najvyššie výkony.