Rozsah poistného krytia, výluky a obmedzenia vzťahujúce sa k jednotlivým poisteniam v rámci životného poistenia sa v priebehu času menili. V čom vnímate najväčší rozdiel z hľadiska potrieb klientov za posledné roky?

Potreby klientov sa menia, mení sa totiž aj sám klient. Je viac informovaný o poistení, vie, čo chce, čo od poistenia očakáva. Klienti sa viac zaujímajú o to, čo majú vo svojej poistnej zmluve dohodnuté, čo ktoré pripoistenie presne znamená, čo kryje a nekryje atď. Napríklad hypotekárny trh zažíva z pohľadu sadzieb svoje najlepšie časy a s ohľadom na nezanedbateľnú výšku požičaných čiastok chcú mať klienti oporu v poistení, najmä v poistení smrti a veľkých nemocenských rizík, ako je poistenie invalidity, kritických ochorení, prípadne veľkých úrazových rizík, ako je poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia. Samozrejme, požiadavky na poistenie sa vždy budú odlišovať podľa toho, či sa poisťuje jeden človek alebo rodina. To však platí stále. 

Ako jedna z prvých poisťovní na Slovensku i v Česku ste od minulého roka umožnili riešiť poistné udalosti klientom online. Aké to malo odozvy v oboch krajinách?

Zavedenie online platformy v prípade riešenia poistných udalostí vnímame ako správny krok. Len od začiatku tohto roka využilo túto možnosť 47 % klientov na Slovensku, v Čechách to bolo o pár percent viac – 52 %. Sme presvedčení, že tento podiel ešte bude stúpať. Narastajúci trend posledných mesiacov tomu nasvedčuje. V našej poisťovni je možné online riešiť poistné udalosti v životnom poistení. Pomocou jedného formulára môže klient nahlásiť viacero udalostí životného poistenia, ako napríklad hospitalizáciu, pracovnú neschopnosť, trvalé telesné poškodenie či chirurgický zákrok, naraz.

Ak by ste mali porovnať životné poistenie v Česku a na Slovensku, čo majú oba trhy spoločné a čo rozdielne? Skúste to zosumarizovať...

Spoločnou črtou by mohol byť narastajúci záujem klientov o komplexné riešenie svojho poistenia. Teda už sa nepoisťuje iba „úraz“, ale celá škála pripoistení, ktoré sa v oboch krajinách vo svojom zložení mierne líšia. Čo je jednoznačným trendom, je výrazne väčšia ochota klientov riešiť svoje poistenie a jeho správu v priebehu jeho trvania elektronickou cestou.

Veľa sa hovorí v poslednej dobe o GDPR a ochrane osobných údajov. Ako toto máte „ošetrené“ v rámci online životného poistenia a na čo kladiete dôraz? 

Poisťovňa AXA vždy dbala na ochranu osobných a citlivých zdravotných údajov niekoľkostupňovým zabezpečením. Vstupom novej legislatívy do platnosti sme tomu prispôsobili aj náš systém. V rámci online nahlasovania poistných udalostí klient pracuje so svojimi prihlasovacími údajmi, ktoré dostane na e-mail alebo formou SMS. Prístup ku konkrétnej poistnej udalosti má len on.

Aké zaujímavé trendy okrem digitalizácie procesov pozorujete pri životnom poistení?

Klient od produktu očakáva predovšetkým transparentnosť. Snažíme sa neustále zlepšovať a napredovať, vnímame potreby našich klientov a aktuálne trendy, najmä v životnom štýle. Napríklad aj tým, že odmeňujeme klienta za starostlivosť o svoje zdravie.

Likvidácia pri životnom poistení sa u vás výrazne skrátila – za posledný rok z 2 týždňov na 5 dní. Aký to má prínos či pridanú hodnotu pre klienta?

Za skrátením doby likvidácie stojí najmä digitalizácia celého procesu. Stačí pripojenie na internet a všetky potrebné dokumenty môže klient zaslať k nám na spracovanie za pár minút. Aplikácia tiež umožňuje kedykoľvek získať aktuálne informácie o stave riešenia ohlásených poistných udalostí. K dnešnému dňu sme vďaka elektronickému spracovaniu ušetrili našim klientom 50-tisíc eur – na poštovnom, na papieri a ďalších nákladoch. Je to pohodlnejšie aj v tom, že klient nemusí ísť na pobočku či do klientskeho centra, ale vybaví potrebnú administratívu kedykoľvek online.

Na akých ďalších inováciách ešte aktuálne pracujete? 

Stále pracujeme na ďalších čiastkových inováciách, ktoré klientom ušetria prácu a čas. Ide napríklad o prediktívne vyhľadávanie adries alebo funkciu dopĺňajúcu osobné údaje. Momentálne pripravujeme riešenie aj pre automatizáciu výpočtu poistného plnenia pri riziku hospitalizácie, ktoré spracovanie nahlásených poistných udalostí ešte urýchli.

Aké budú budúce trendy v životnom poistení? Kde vnímate potenciál z vašej strany? 

Trendy sú jednoznačné: životný štýl a zdravie. Veríme, že máme dôveru našich klientov, zaujímame sa o nich a chceme ich aj naďalej odmeňovať za zodpovedný prístup najmä k svojmu zdraviu. Zároveň sa naše tímy snažia neustále zlepšovať a podporovať komfort a pohodlie klienta spomenutými inováciami.

Rady pre biznis klientelu pri uzatváraní životného poistenia:

  • Klienti majú k dispozícii svojich finančných poradcov, s ktorými riešia nielen poistenie, ale aj investície a celkovú finančnú situáciu, jednoducho svoju budúcnosť.
  • Poistenie je veľmi dôležitým nástrojom ochrany klienta a jeho rodiny v budúcnosti, no nie jediným.
  • Typ poistenia (rizikové životné poistenie alebo investičné životné poistenie) a zároveň samotný rozsah krytia v poistnej zmluve tiež závisí od finančných možností klienta.
  • Rozdiel bude vo výške poistných súm, rozsahu poistného krytia, v niektorých prípadoch aj podľa typu poistenia (iba rizikové alebo s investíciou). Vždy ide principiálne o individuálne riešenie.
  • Všeobecne platí, že výška plateného poistného by teda z finančného hľadiska určite nemala narušiť štandardný chod domácnosti.
  • Na druhej strane poistenie by malo chrániť klienta v prípade neočakávanej vážnej choroby alebo úrazu, a preto by poistné sumy mali byť nastavené adekvátne voči príjmu (vysokému aj tomu bežnému) tak, aby bol klient v prípade poistnej udalosti schopný zabezpečiť nielen seba, ale aj svojich blízkych. 

Zdroj: Skupina AXA v Česku a na Slovensku, www.axa.sk