1. Registračná pokladnica bude e-Kasa

Podľa návrhu o používaní elektronickej registračnej pokladnice, od 1. júla budúceho roka majú všetci používatelia registračných pokladníc, teda napríklad hotely, reštaurácie, kaviarne, či iní podnikatelia, byť napojení na portál finančnej správy. Do praxe sa má zaviesť takzvaný systém e-Kasa. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou a zefektívniť jej kontrolnú činnosť. Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice, a následne sa budú zasielať do systému e-Kasa. Podnikateľom odpadne povinnosť viesť knihu pokladnice, robiť denné uzávierky či využívať služby servisných organizácií, ako napríklad spustenie pokladnice do prevádzky alebo jej pravidelné údržby.

2.  Finančnú správa čaká reforma

Účinnosť má čoskoro nadobudnúť aj nový návrh zákona o finančnej správe. Ten má zjednotiť fungovanie oboch zložiek finančnej správy (Finančnej správy a Colnej správy), ktoré sa budú riadiť jednotnými pravidlami. Zjednotí prijímanie budúcich príslušníkov finančnej správy a obsadzovanie riadiacich pozícií. „Tiež by mal výrazne rozšíriť ich kompetencie ohľadom vyšetrovania či vstupu do objektov a obydlí podnikateľov. Našťastie toto schválené nebolo, a tak ostane možnosť vstupovať do obydlí súvisiacich s podnikaním len v prípade miestneho zisťovania pri správe daní, teda pre colníkov – tak ako doteraz,“ avizuje Jaroslava Lukačovičová.

3.  Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra

Od 15. marca 2018 sú všetky uvedené osoby povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod, čiže fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje daný subjekt, alebo má z jeho činnosti/obchodu prospech. Kľúčovým dátumom pre splnenie registrácie konečného užívateľa výhod do príslušných registrov bol však 31. október 2018.  Právnické osoby, zapísané v obchodnom registri, musia podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019. Ide o bezplatný úkon. Tie právnické osoby, ktoré sa budú registrovať až po novembri 2018, musia povinne uvádzať aj informácie o konečnom užívateľovi výhod vrátane údajov o jeho postavení vo firme. Pokiaľ konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, firme hrozí uloženie pokuty až do výšky 3 310 eur.

4.  DPH na ubytovanie klesne na 10 percent

Majitelia a prevádzkovatelia zariadení cestovného ruchu budú mať od januára budúceho roka na vybrané služby zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 10 %. Nižšia DPH sa vzťahuje na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, ale aj na školské domovy a internáty. Aj na základe skúseností iných členských štátov Európskej únie existuje predpoklad, že takéto legislatívne opatrenie zvýši dopyt po ubytovacích službách na Slovensku a tým pozitívne podporí ďalší rozvoj cestovného ruchu. Rovnako sa očakáva pozitívny dosah na ľudí využívajúcich ubytovacie služby z dôvodu predpokladaného zníženia ich konečnej ceny. 

5.  Na pretrase je aj novela protischránkového zákona

Ministerstvo spravodlivosti plánuje ešte v tomto kalendárnom roku predložiť na rokovanie vlády návrh novely takzvaného protischránkového zákona. Aktuálne prebiehajú rozporové konania a vyhodnocujú sa pripomienky. Tvorcovia legislatívy pripomínajú, že pri novele ide iba o technické úpravy. Medzi najvýznamnejšie zmeny má patriť úprava neprimerane širokej definície členov vrcholového manažmentu, z ktorej by mali vypadnúť prokuristi a vedúci zamestnanci. Zaviesť sa má napríklad nový inštitút – takzvaná hodnota zmluvy –, ktorý spravodlivejšie a komplexnejšie vyjadruje princíp, že partnerom verejného sektora sú iba osoby, ktoré prijímajú „nezanedbateľné“ plnenie z verejných zdrojov. Samotné finančné kritériá, ktoré klasifikujú osobu ako partnera verejného sektora, teda 250-tisíc eur pri opakovaných plneniach a 100-tisíc eur pri jednorazových plneniach, by mali zostať nezmenené.

6.  Chystá sa osobitný odvod pre obchodné reťazce

Rovnako v legislatívnom procese je ešte zákon o špeciálnom odvode pre obchodné reťazce. Tie by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Za obchodný reťazec návrh považuje zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré má prevádzky aspoň v dvoch okresoch, minimálne 10 % obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Odvodovým obdobím majú byť tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace účtovného obdobia danej firmy. Obchodný reťazec nebude odvod platiť, ak jeho výška za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur.

7.  Zábezpeky na DPH sa majú zrušiť

V oblasti dane z pridanej hodnoty by mali byť od nového roku zrušené zábezpeky na daň z pridanej hodnoty. Tie boli zavedené v roku 2012 s cieľom eliminovať nedoplatky na dani, ktoré spôsobovali novoregistrovaní platitelia dane. Zmeny teraz navrhuje rezort financií. Tiež chce napríklad zmeniť definíciu obratu na DPH, zaviesť obratový limit pre osoby poskytujúce digitálne služby a mnoho iného. V prípade, že novelu zákona o DPH schváli parlament, zmeny budú účinné od 1. januára 2019. Prijatím návrhu zákona o DPH sa rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané do 31. decembra 2018 zrušia a daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť vloženú na účet daňového úradu, ktorá do 31. decembra 2018 nebude použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 31. januára 2019.

Zdroj: Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska