Stále viac otvorení investovaniu

Odpovede nielen na tieto otázky prináša unikátna štúdia správania sa dolárových milionárov J&T Wealth Report. J&T Banka ju na Slovensku prináša už siedmykrát. Slovenský dolárový milionár je vysokoškolsky vzdelaný muž vo veku 51 rokov, ktorý je majiteľom alebo konateľom firmy. Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú príjmy z podnikania. Zvyšuje sa aj podiel žien – milionárok, a to medziročne o tri percentuálne body, pričom ženy tvoria 9 percent z ich celkového počtu. V ich zastúpení však stále za svetom zaostávame.

Slováci investujú do dlhopisov

Pri celkovom pohľade na portfólio badať u slovenských milionárov ešte opatrnosť, keď 51 % z neho tvoria stále konzervatívne nástroje, avšak citeľná je už väčšia otvorenosť k investičným nástrojom. Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria až 30 percent ich investičného portfólia, čo je až dvakrát viac ako pri svetových milionároch. Slovenskí „boháči“ vnímajú dlhopisy ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Do budúcnosti však z hľadiska výnosu najviac veria stavebným pozemkom.

Obľúbené sú mince a známky

Prieskum ukázal, že slovenskí bohatí sa stále viac zaujímajú aj o zberateľské aktíva. Investujú najmä do umenia, známok a do mincí. Ich vzrastajúcej obľube hrá do karát aj fakt, že v česko-slovenskom priestore pribúdajú aukcie zamerané práve na ne. Motivácia pre investovanie do nich je pri milionároch jednoznačná, ide o osobné potešenie. Prestíž spojenú s vlastníctvom danej veci dolároví milionári spájajú najmä s hodinkami. Pri víne vyhráva zasa pridruženie sa k spoločenstvu ľudí, ktorí majú o túto vec záujem.

Dravší ako Európania

Pozitívnou správou je, že stúpa aj ochota Slovákov investovať v zahraničí. Až 36 percent investičného portfólia majú bohatí Slováci v zahraničí, čo je medziročný nárast o šesť percentuálnych bodov. Prieskum tiež ukázal, že 21 percent z nich sa snaží investovať tak, aby dosiahli vyšší výnos, ako je priemer na trhu. V porovnaní s Európanmi, pri ktorých je toto motiváciou len v 17 percentách prípadov, sú teda viac draví. Z prieskumov J&T Wealth Report vyplýva, že úspešní ľudia považujú už niekoľko rokov za hrozbu pre spoločnosť korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo. Dlhodobo ich tiež trápi nízka vymožiteľnosť práva či vysoké daňovo-odvodové zaťaženie.

TOP zistenia o slovenskom dolárovom milionárovi:

  • Najzaujímavejšie zhodnotenie očakáva od stavebných pozemkov, korporátnych dlhopisov, akcií zahraničných firiem či od startupov. Odkláňa sa od čisto konzervatívneho portfólia a čoraz viac sa otvára riziku a reálnym investíciám na finančných trhoch.
  • Najväčším zdrojom rastu jeho bohatstva je príjem z podnikania. V porovnaní so svetom sú tak naši bohatí stále vo fáze kumulácie majetku.
  • Emočné, zberateľské aktíva ho lákajú čoraz viac. V obľube sú najmä umenie, známky, mince a hodinky. Do popredia sa pomaly dostávajú aj veterány. Potešenie z dobre zarobených peňazí a zaistenie osôb, ktoré od neho závisia, ho poháňa v snahe o rast majetku.
  • Domácu ekonomickú situáciu hodnotí najlepšie za posledných šesť rokov a pozitívne ju vníma aj pre svoje investície.
  • Za najvážnejšie hrozby pre spoločnosť považuje ťažkú vymáhateľnosť práva a prieťahy v súdnych konaniach, nízku úroveň slovenského školstva a nízke výdavky na vedu a na výskum, rastúcu byrokraciu, administratívu a požiadavky štátu na podnikanie či nízku efektivitu verejných inštitúcií a služieb.
  • Znepokojuje ho tiež korupcia, klientelizmus a rodinkárstvo, nejasné a nestále pravidlá štátu na podnikanie či úroveň dopravnej infraštruktúry.
  • Od štátu žiada uprednostnenie zvýšenia výdavkov na vzdelanie, vedu a na výskum pred zvýšením výdavkov na obranu.
  • Požaduje tiež garantovať miesto v materských školách, privítal by aj spoplatnenie vysokoškolského štúdia, ak by to malo obmedziť straty plynúce z jeho neefektívneho poskytovania „zadarmo“ a zvýšiť motiváciu, aby k nemu študenti pristupovali zodpovednejšie.
  • Trápi ho, ako dať svojim deťom dobrú príležitosť na úspech, ale nedať im príliš, aby sa tiež museli snažiť, a ako ich naučiť pokore a rešpektu.
  • Uvedomuje si, že skôr či neskôr bude musieť riešiť otázku odovzdania majetku, ale v tejto chvíli ju nepovažuje za naliehavú.