Spoločnosť Slovanet sa takmer od svojich začiatkov angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti. „Iba takto môžeme spoločnosti aspoň čiastočne vrátiť to, čo nám dala, a prispieť k tomu, aby naše deti mali lepšie podmienky na život,“ prezrádza pre Zisk manažment  Enikö Trupová, vedúca tímu marketingu.

Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú

Súcit a vzájomná pomoc sú symbolom sily, a preto Nadačný fond Slovanet pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. „Funguje popri Nadácii Centra pre filantropiu už piaty rok. Od roku 2015 sa nám podarilo podporiť stovky verejnoprospešných subjektov. Naše každoročné výsledky dokazujú, že spoločenská zodpovednosť sa u nás prejavuje reálnymi činmi v prospech iných,“ poznamenáva Enikö Trupová. Svedčia o tom grantové programy, v ktorých podporujú ľudí so zdravotným postihnutím a uzatvárajú dlhodobé partnerstvá s neziskovými organizáciami, ktoré poskytujú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí. Nemenej dôležitá je podpora kultúrnych podujatí zameraných na podporu integrácie ľudí so zdravotným postihnutím.

„Rozhodli sme sa podporovať verejnoprospešné projekty aj  vlastnými investíciami, teda finančnými darmi, čo je na Slovensku netradičný prístup. Firmy zvyčajne využívajú na podporu filantropických aktivít mechanizmus známi ako 2 % podielu zaplatenej dane. V Nadačnom fonde Slovanet už viac ako päť rokov investujeme i vlastné prostriedky na podporu verejnoprospešných projektov,“ spresňuje vedúca tímu marketingu.

Spoločenská zodpovednosť na prvom mieste

Prečo vlastne v spoločnosti Slovanet považujú filantropické aktivity za súčasť firemnej filozofie? Dlhodobo sa venujú pomoci rôznych neziskových organizácií, ktoré bez takejto podpory nevedia existovať. „Uvedomujeme si svoju  spoločenskú zodpovednosť, a preto sme v záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických aktivít založili Nadačný fond Slovanet. Môžeme tak poskytovať pomoc nielen občianskym združeniam, či neziskovým organizáciám, ktoré nás o pomoc pravidelne žiadajú, ale i  individuálnym žiadateľom, komunitám a rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej a ťažkej životnej situácii,“ konštatuje marketingová koordinátorka Zuzana Vadovičová.

Svoju pomoc fond poskytuje i oblasti školstva, vzdelávania a vedy, kde sa zameriava na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti informačno-komunikačných technológií. Všetky nevyhnutné režijné náklady fondu financuje Slovanet, takže prijaté príspevky sa žiadateľom dostanú v 100 % výške.

Uspieť môže každý záujemca

V Slovane jednoducho vždy robia to, čomu veria. Preto im záleží na procese, v ktorom si adresne vyberajú tie verejnoprospešné aktivity, ktoré chcú finančne podporiť. Funguje to jednoducho. Cez otvorený grantový mechanizmus poskytujú podporu vhodným a efektívnym spôsobom. V otvorenom grantovom procese má každý záujemca rovnaké šance uspieť. 

„V grantovom programe poskytujeme podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou. Počas piatich rokov sme  zrealizovali desiatky grantových kôl, v ktorých bolo podporených obrovské množstvo žiadostí. Podporili sme rôzne typy rehabilitácii a rehabilitačných pobytov po celom Slovensku, ako aj nákup potrebných rehabilitačných pomôcok,“ objasňuje Zuzana Thullnerová, riaditeľka Centra pre filantropiu.

Ďalšou formou podpory Slovanetu je priama podpora aktivít iných mimovládnych organizácií. Podporujú  detské mobilné hospice v každom z troch regiónov Slovenska, konkrétne PLAMIENOK, n. o. v Bratislave; Svetielko pomoci, n. o. v Košiciach a Svetielko nádeje, o. z. v Banskej Bystrici. Tieto detské hospice poskytujú odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú deti priamo doma. Usilujú sa pomôcť im v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť, aby žili podľa možností naplno. Odborníci sa sústredia na rodinu ako celok. Všetky služby hospicu i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujú bezplatne. 

Šanca pre rozvíjanie mladých talentov

Priamu podporu v Slovanete pravidelne získavajú aj kultúrne projekty iných mimovládnych organizácií. „Našim zámerom je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj umelecky nadaných mladých a talentovaných ľudí. Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých umelcov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu,“ dodáva Zuzana Thullnerová. 

V minulosti v spoločnosti viackrát podporili benefičné podujatie s názvom „Osmidiv“, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnutých. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je integrácia znevýhodnených ľudí  do spoločnosti i odstránenie bariér medzi handicapovanými a zdravými.  Podujatie navštívilo spolu 651 hendikepovaných z 24 zariadení domovov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých spolu so svojím doprovodom.

Hlavné oblasti podpory, ktoré poskytuje Nadačný fond Slovanet

  • Podpora individuálnych žiadateľov, zameraná na pomoc deťom a dospelým s detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou. Touto pomocou chcú v Slovanete prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, pretože im nie je ľahostajný osud detí a ich rodín s touto chorobou. Prispievajú im na zdravotné a kompenzačné pomôcky, ako aj liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. Podpora detských mobilných hospicov. Táto podpora vychádza z dlhodobej podpory organizácie Plamienok, ktorá bola už pred vznikom nadačného fondu spoločnosťou Slovanet 12 rokov finančne podporovaná. Podpora sa rozšírila aj na organizácie, ktoré poskytujú hospicovú a paliatívnu starostlivosť na strednom a východnom Slovensku.
  • Podpora v oblasti vzdelávania. Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj IT talentu detí, mládeže a mladých ľudí, vo veku od 10 do 16 rokov, navštevujúcich základnú školu. Cieľom je vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých IT talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.
  • Podpora v oblasti umenia a kultúry. Cieľom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj umelecky nadaných mladých a talentovaných ľudí, vo veku od 16 do 24 rokov, navštevujúcich stredné a vysoké umelecké školy a vytvoriť tak priestor na rozvoj potenciálu mladých umelcov.

Zámery pre rok 2020 vo filantropickej oblasti

V tomto roku finančne podporili v Slovanete aj zaujímavý projekt BUDDY, ktorý je najmä o neobyčajnom priateľstve medzi dobrovoľníkmi a deťmi z detských domovov. BUDDY je dospelý dobrovoľník, ktorý umožní dieťaťu z centra mať s ním bezpečný vzťah založený na dôvere. Trávia spolu celkom dobrovoľne voľný čas, rozumejú si a vedia, že sa jeden od druhého majú čo učiť.  Takýto vzťah je sám o sebe pre dieťa liečivý.

Program združuje najlepších odborníkov na výchovu a psychológiu detí, pomáha dobrovoľníkom, vychovávateľom, profesionálnym rodičom, pestúnom, učiteľom, rodičom aj budúcim rodičom rozumieť deťom, chápať neviditeľné príčiny ich správania a tak viditeľne meniť následky ich výchovy. Niekedy stačí málo – stretnúť sa raz za týždeň a priateľstvo ostane na celý život...  „Slovanet tento projekt a myšlienku podporil už v tomto roku a  i v ďalšom  bude spoluprácu s týmto programom rozširovať v rámci viacerých ďalších aktivít, aby tak čo najviac pomohol tejto myšlienke,“ spresňuje Zuzana Vadovičová.

A aké sú plány spoločnosti Slovanet na budúci rok? „Súcit a vzájomná pomoc sú pre nás symbolom sily, a preto sme veľmi radi, že prostredníctvom nášho nadačného fondu môžeme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, chorým a sociálne slabším. Podporujeme ľudí, ktorí sa bez vlastného zavinenia ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú našu pomoc. Vo zvolenej stratégii podpory verejnoprospešných aktivít budeme pokračovať aj v roku 2020,“ uzatvára Enikö Trupová, vedúca marketingu v spoločnosti Slovanet.