Ak vlastníte čistú firmu, ktorej majetok prevyšuje záväzky, a už nechcete podnikať, je jej likvidácia optimálnym spôsobom, ako ukončiť podnikanie. Je to však odborne aj časovo náročný proces, ktorý si bez odbornej pomoci v trúfne realizovať málokto. Likvidácia totiž v podstate zahŕňa vysporiadanie majetku a záväzkov vašej firmy mimosúdnym spôsobom pred jej zánikom. Dôležité je preto mať zmapovaný všetok firemný majetok, uhradiť záväzky voči veriteľom i voči štátu a prípadný likvidačný zostatok rozdeliť medzi spoločníkov – či už podľa podmienok v spoločenskej zmluve, alebo v Obchodnom zákonníku.

Zistite si účtovný stav spoločnosti

Základom je dobrá diagnostika firmy, teda zistenie jej účtovného stavu. Podľa toho sa vyberie spôsob zrušenia firmy. „Mnohí podnikatelia si myslia, že treba ich podnik zrušiť likvidáciou, účtovníctvo však ‚vraví‘, že treba podať návrh na začatie konkurzného konania. Ak sa podnikateľ ‚zamotá‘ pri likvidácii, môže zmeškať podanie návrhu na začatie konkurzného konania, čo môže mať aj trestnoprávny postih,“ objasňuje Ján Marônek, advokát z Advokátskej kancelárie Marônek & Partners.

Aby ste ako podnikatelia zvládli zrušenie firmy sami, akoukoľvek formou či spôsobom, musíte mať dobré právne i účtovné znalosti, od januára tohto roka tiež musíte komunikovať s mnohými úradmi už len elektronicky. Zrušenie firmy je preto podľa slov advokáta naozaj oveľa komplikovanejšie ako jej založenie. „Spôsob zrušenia firmy je dobré konzultovať s odborníkom. Ten by mal od vás ako prvé požadovať výstupy z účtovníctva, aby zistil, aký spôsob zrušenia je zákonný a pre váš prípad vhodný. Ak to neurobí, tak možno pochybovať o jeho ‚odbornosti‘, nakoľko zanedbá ‚diagnostiku firmy‘ a nevie vybrať správne riešenie.“

Ako právnická osoba neprídete o majetok

Proces likvidácie právnickej osoby je komplikovanejší ako proces zrušenia živnosti u SZČO. Na druhej strane, ak podnikáte ako právnická osoba, napríklad cez eseročku, nemusíte mať obavy o svoj súkromný majetok. „Taktiež ak ako právnická osoba máte hodnotu (formálnu či účtovnú), môžete ju so ziskom predať. Keďže od tohto roka sa zrušili daňové licencie pri právnických osobách, i napriek komplikovanejšiemu zrušeniu právnických osôb odporúčam podnikanie takouto formou (cez obchodné spoločnosti),“ odporúča advokát.

Prevod na „biele kone“ stopol zákon

Od 1. novembra minulého roku je prevod firmy na bieleho koňa trestným činom, čo možno považovať za prínos, nakoľko mnoho špekulantov narobilo dlhy na firmy a tie potom prepisovali na zjavne nekompetentné osoby. Psychologicky teda biele kone dostali „stopku“, avšak reálne by odsúdenie za takýto trestný čin bolo podľa advokáta mimoriadne komplikované.

„Taktiež sa paralelne spresnila skutková podstata marenia konkurzu, a to nepodaním návrhu na konkurzné konanie včas, ak boli na to splnené podmienky. Už nie je možné ‚polemizovať‘ a každý, kto má firmu v úpadku, by mal čím skôr konať a podať návrh na začatie konkurzného konania, aby tým vylúčil trestnoprávny postih,“ radí advokát. Ako ďalej spresnil, obe novely smerujú „neúspešných“ podnikateľov do ukončenia biznisu, aby firmy korektne zatvorili, a to zákonnou formou, teda nie prepisom na biele kone.

Pri likvidácii firmy myslite aj na to, že ako majiteľ firmy (fyzická osoba) musíte od roku 2017 z likvidačného zostatku zaplatiť daň (7 %), a to bez akéhokoľvek stropu, teda z celej sumy, ktorá vám vyplynie z likvidácie. Od likvidačného zostatku je možné odpočítať splatený vklad pri založení eseročky, napríklad 5-tisíc eur.

Legislatíva má ešte isté rezervy

Zrušenie daňových licencií od januára tohto roka môže na druhej strane „stopnúť“ zrušenie firiem bez dlhov. „Brzdí“ to podnikateľov (ktorí by inak podnik zrušili), pre ktorých je ekonomicky výhodnejšie podávať raz za rok nulové daňové priznanie, ako sa zaoberať zrušením firmy. V tomto smere naša legislatíva nie je vyhovujúca, podľa Jána Marôneka potrebuje zmenu.

Ak proces zrušenia firmy formou likvidácie (firma nemá dlhy, je čistá!) legislatívne zjednodušíme, tak nebudeme ‚dávať stop‘ podnikateľom s likvidáciou ich nepotrebných podnikov. Vo finále vyčistíme registre od ‚schránok‘, teda neživých firiem, ktoré sú len formálne evidované v registroch. Tým ušetríme čas a energiu daňovým úradom (nemusia spracovávať nulové daňové priznania), odbremeníme obchodný register, štatistický úrad atď.“

V konečnom dôsledku tak možno získať pravdivý obraz o počte reálne fungujúcich podnikov. Možno mnohí, ktorí by inak poslali firmu do likvidácie, budú s jej zrušením vyčkávať, nakoľko je to komplikované a hlavne netreba už platiť daňové licencie...

Obráťte sa na skutočných profesionálov

Likvidácia s následným výmazom z obchodného registra je cesta, ktorou sa môžete vybrať bez problémov. Nesmiete mať dlžoby ani voči štátu, ani voči iným subjektom. Čo ak dlhujete napríklad Sociálnej poisťovni? Podľa slov advokáta si treba dlhy najskôr vyrovnať a ak nemáte dostatočný majetok, zvážte podanie návrhu na začatie konkurzného konania, pokiaľ spĺňate potrebné podmienky.

Dôležité je však obrátiť sa pri likvidácii firmy na profesionálov. Ak totiž napríklad váš návrh na zápis spoločnosti do likvidácie nebude po formálnej stránke v poriadku, obchodný register vstup do likvidácie nezapíše.

(red)

Proces likvidácie spoločnosti v 8 krokoch zahŕňa:

 • Pred vstupom spoločnosti do likvidácie odporúčame zistiť účtovný stav spoločnosti – pripraviť mimoriadnu účtovnú závierku.
 • Príprava zápisnice z valného zhromaždenia.
 • Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra a oznámenie tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku.
 • Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni.
 • Opätovné zvolanie valného zhromaždenia a schválenie procesu likvidácie spoločnosti.
 • Komunikácia s daňovým úradom, colným úradom a obcou/mestom a vyžiadanie súhlasov s výmazom firmy
 • Výmaz spoločnosti z obchodného registra.
 • Zhrnutie celého procesu – odporúčanie ako zlikvidovať spoločnosť bez starostí.

Zdroj: www.maronekpartners.sk


Tip redakcie Zisku manažment

Radí Ján Marônek, advokát z Advokátskej kancelárie Marônek & Partners (plus foto dotazovaného)

Firma s hodnotou = predaj firmy

 • Základom pre rozhodnutie podnikateľa „ako ďalej s nepotrebnou firmou“ je jej hodnota (obchodná).
 • Ak má firma živú prevádzku, je zdravá a má najmä vybudovanú obchodnú sieť, bola by škoda, ak by podnik „zavrela“, zrušila a vymazala z obchodného registra.
 • Vtedy je vhodné firmu predať, nájsť prípadného sprostredkovateľa na predaj firiem, ktorý môže byť nápomocný pri nájdení záujemcu o kúpu a celkovo pri zastrešení celej transakcie.
 • Podnikateľ môže osloviť s ponukou na predaj i konkurenciu, respektíve iných podnikateľov s podobným zámerom podnikania, ktorým by sa mohol „nepotrebný podnik hodiť“, napríklad z dôvodu možnej synergie (napríklad väzba na vybudovanú obchodnú sieť nepotrebného podniku).
 • Ak aj firma nemá „obchodnú hodnotu“ v zmysle vyššie uvedeného, môže mať „formálnu či účtovnú hodnotu“. Príkladom môže byť vyššie kladné vlastné imanie alebo kladné hospodárske výsledky v posledných rokoch podnikania firmy, čo sú dôležité faktory pre možné budúce čerpanie fondov či dotácií. To isté platí aj pre predmet podnikania (ak ho má firma zapísaný v registri istý čas, môže naň v budúcnosti získať cez rôzne schémy dotácie či podporu).

Firma bez hodnoty = zrušenie firmy

 • Podnik možno zrušiť viacerými legálnymi spôsobmi. Môže ísť o likvidáciu, ak má firma väčší majetok ako dlhy, a teda „je čo likvidovať“, nakoľko ostal po nej zvyšný majetok (tzv. likvidačný zostatok). V opačnom prípade, ak dlhy presiahnu majetok, prichádza do úvahy konkurzné konanie.
 • Existujú aj „špeciality“ v podobe podania návrhu na zrušenie firmy súdom a konanie na zrušenie firmy ex offo. Dané možnosti však neodporúčam, nakoľko v týchto konaniach nie sú určené lehoty a môžu trvať roky. Nehovoriac o prípadoch, keď veľká časť takýchto prípadov je súdom poslaná do „klasických spôsobov“ zrušenia, kedy však už musí konať podnikateľ, teda sa dostane na „začiatok, do bodu, kedy podal podnet na špeciálne zrušenie firmy“.
 • Spôsob zrušenia firmy konzultujte s odborníkom. Ten by mal v prvom rade od vás požadovať výstupy z účtovníctva. Ak to neurobí, tak možno pochybovať o jeho „odbornosti“, nakoľko zanedbá „diagnostiku firmy“ a nevie vybrať správne riešenie.

Zdroj: JUDr. Ján Marônek, Advokátska kancelária Marônek & Partners, s. r. o., www.maronekpartners.sk

Článok vyšiel v októbrovom čísle Zisku manažment.