Poukazujú na to databázy poradenskej spoločnosti Bisnode, podľa ktorých sa do októbra 2019 zapísalo v Registri partnerov verejného sektora dovedna 17.437 právnických a 1285 fyzických osôb. Najviac partnerov pritom podniká v oblasti maloobchodu s farmaceutickými prípravkami (915), vo výstavbe obytných a neobytných budov (781) a v ostatnom poradenstve v oblasti podnikania a riadenia (613).

Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobudol platnosť začiatkom februára 2017, pričom mal byť hlavným nástrojom, ako zamedziť obchodovaniu štátu so schránkovými firmami. Štát podľa tohto zákona môže obchodovať a uzatvárať zmluvy iba so subjektmi zapísanými v registri partnerov verejného sektora, kde musia firmy pri zápise odkryť svoju vlastnícku štruktúru, a to až na úroveň konečného užívateľa výhod.

„Register obsahuje identifikačné údaje partnera verejného sektora aj s údajmi o konečnom užívateľovi výhod, teda o fyzickej osobe, ktorá profituje z činnosti partnera verejného sektora. Zápis do registra vykonáva oprávnená osoba, tá je zároveň povinná identifikovať konečného užívateľa výhod minimálne jedenkrát ročne, k 31. decembru kalendárneho roka," vysvetľuje analytička poradenskej spoločnosti Petra Štěpánová.

Partnerom tak môže byť fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, či iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

V registri najviac zastúpené boli spoločnosti s ručením obmedzeným (14.828) a akciové spoločnosti (1491). Najviac partnerov pochádza z Bratislavského kraja (5007 spoločností), naopak, najmenej z Trnavského kraja (1361 podnikov).