Platobný rozkaz predstavuje osobitnú formu skráteného súdneho konania. V súčasnosti sa môžete ako veriteľ podľa advokáta Milana Ficeka z kancelárie Ficek & Ficeková rozhodnúť, či budete pohľadávku vymáhať v súdnom konaní podľa Civilného sporového poriadku (platí od júla 2016), alebo v upomínacom konaní, ktoré začalo platiť od februára tohto roka.

Práve druhý spôsob urýchľuje celý proces vymoženia pohľadávky rádovo aj o niekoľko mesiacov skôr ako v prvom prípade. Je to pre vás najvýhodnejší variant bez ohľadu na to, či podnikáte ako  fyzická osoba – podnikateľ, obchodná spoločnosť, alebo hoci družstvo. Tiež nezáleží ani na veľkosti vašej firmy, zrýchlené konanie je totiž vhodné pre každého, kto vie predložiť potrebné dôkazy v písomnej forme.

Zrýchlené konanie rieši jediný súd

Upomínacie konanie rieši jediný súd na Slovensku, a to Okresný súd Banská Bystrica. Na ňom vzniklo niekoľko desiatok súdnych oddelení upomínacieho konania, kde majú o nich rozhodovať vyšší súdni úradníci. Najmä v začiatočných fázach, pred vydaním platobného rozkazu, konanie prebieha výlučne elektronicky a viaceré úkony sú z veľkej časti automatizované, napríklad zasielanie výziev na zaplatenie súdneho poplatku,“ objasňuje advokát Milan Ficek.

Rovnako všetky vyhlásenia a listiny, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané elektronicky spolu s ním. Ďalšou podmienkou je, že vy ako žalobca musíte mať aktivovanú elektronickú stránku zriadenú podľa zákona o e-governmente. Samozrejme, môžete byť v upomínacom konaní zastúpený aj advokátom. Vtedy netreba mať aktivovanú elektronickú schránku, postačí, ak ju má aktivovanú váš zástupca. Ak by ste však chceli podať žalobu a návrh na vydanie platobného rozkazu podľa Civilného sporového poriadku (teda starým spôsobom), môžete tak urobiť a podať ich aj písomne.

Na čom sa dá v procese ušetriť

Ak chcete ako firma ušetriť, upomínacie konanie je pre váš finančne výhodnejšie. Vtedy zaplatíte podľa slov Milana Ficeka iba polovičný poplatok za podanie žaloby, a to tri percentá z vymáhanej sumy. Pri klasickom konaní podľa Civilného sporového poriadku by bol súdny poplatok až šesť percent. Navyše, návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva výlučne na určenom formulári, pomerne jednoduchým spôsobom.

Pamätajte, že súd nikdy nenariaďuje v takomto konaní pojednávania ani nevykonáva iné dokazovanie, čo celý proces zrýchľuje. „Preto sa v takomto konaní rozhoduje o vydaní alebo nevydaní platobného rozkazu rádovo v niekoľkých pracovných dňoch. Cieľ zákona, ktorý mal urýchliť rozhodovanie o množstve návrhov na vydanie platobného rozkazu, sa zatiaľ darí napĺňať,“ objasňuje advokát. Uľahčuje to vymáhanie peňažných pohľadávok aj medzi obchodnými partnermi,  pričom sa začalo výrazne prihliadať aj na evidovanie pohľadávok a dlhov v účtovníctve.

Platitelia DPH pod sprísneným dohľadom

Pokiaľ by sa v upomínacom konaní žalovaný obchodný partner bránil proti platobnému rozkazu odporom (najmä ak sú on aj veriteľ platiteľmi dane z pridanej hodnoty – DPH), no faktúru by riadne viedol v účtovníctve, kladú sa na takýto proces oveľa prísnejšie požiadavky. Bez toho, aby predložil hodnoverné dôkazy, to jednoducho nepôjde.

„Žalovaný musí pri podaní odporu uviesť také závažné skutočnosti, ktoré by spochybnili žalobcom uplatnený nárok a svoje tvrdenia musí osvedčiť listinnými dôkazmi. Inak bude odpor odmietnutý. Ak sa neobjavia dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá do 10 pracovných dní právoplatný rozkaz, ktorý bude po 15 dňoch od doručenia žalovanému vykonateľný. Na jeho základe možno proti nemu viesť exekúciu,“ objasňuje Milan Ficek. Ak by bol platobný rozkaz vydaný podľa Civilného sporového poriadku, takýto spôsob vymoženia dlhov by nebol medzi obchodnými partnermi možný. 

Kedy budete na súde maximálne úspešný

Keď ste ako žalobca platiteľom DPH a uplatňovaný nárok uvediete vo svojom kontrolnom výkaze, pričom rovnako ho má evidovaný aj žalovaný obchodný partner, vtedy máte najvyššiu pravdepodobnosť, že upomínacie konanie skončí vydaním platobného rozkazu. Na jeho základe možno začať exekúciu na majetok dlžníka. Naopak, takéto konanie nie je možné vtedy, ak by ste vymáhali pohľadávku v inej mene ako euro. V takýchto prípadoch môžete vaše pohľadávky vymôcť len v klasickom civilnom súdnom sporovom konaní podaním žaloby,“ radí advokát Milan Ficek.

Čo ešte môžete využiť pri vymáhaní pohľadávok

V princípe ako veriteľ môžete získať súdne rozhodnutie formou exekúcie, ktorým súd ukladá dlžníkovi povinnosť zaplatiť dlh, len cez súd. „Iný spôsob prichádza do úvahy len pri spolupráci dlžníka. A to napríklad vtedy, ak by pred notárom uznal svoj dlh do notárskej zápisnice a zároveň by dal súhlas, aby bola notárska zápisnica vykonateľným exekučným titulom,“ objasňuje Milan Ficek.  Ďalšou možnosťou je, že sa vy, ako obchodní partneri, dohodnete na vyrovnaní dlhu v rozhodcovskom konaní, teda arbitráži. Toto konanie je spravidla oveľa rýchlejšie ako klasické súdne konanie, navyše menej finančne náročné.  

Doručovanie platobného rozkazu elektronicky

Žalobcovi aj žalovanému sa vydaný platobný rozkaz doručuje ako elektronický úradný dokument podľa zákona o e-governmente. „Ak žalovanému nemožno doručovať platobný rozkaz elektronicky, doručí ho súd na jeho adresu. Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená, súd bude zisťovať iné kontaktné miesto,“ radí Milan Ficek. Keďže všetky právnické osoby majú od júla 2017 aktivované elektronické schránky, treba si ich pozorne sledovať. V opačnom prípade môžete zmeškať napríklad lehotu na podanie odporu. V takom prípade je už takmer vylúčené, aby ste ako žalovaný dosiahli zrušenie platobného rozkazu.


 

Ako má krok za krokom postupovať firma, ak chce vymôcť nezaplatené dlhy:

Pokiaľ sa vám nedarí vymôcť pohľadávku, teda nedohodli ste sa s obchodným partnerom na úhrade dlhov, využite vymáhanie pohľadávky v upomínacom konaní. Tu je pár rád, ako najrýchlejšie dosiahnete ich zaplatenie formou platobného rozkazu. 

1. rada:  Riadne a včas podajte návrh

Ako podnikateľ podajte návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní. Návrh sa podáva výlučne elektronicky do elektronickej schránky súdu, a to cez elektronický formulár. K návrhu priložte podklady aj listinné dôkazy, ktoré potvrdzujú vaše vyhlásenia. „Ak ste obchodní partneri, postačí  k návrhu pripojiť len faktúru alebo inú podobnú výzvu, ktorou ste požadovali splnenie vašich nárokov od žalovaného. Tiež treba vyhlásiť, že uplatňovaný nárok evidujete vo vašom účtovníctve,“ dopĺňa advokát Milan Ficek.

2. rada: Pozorne sledujte vašu elektronickú schránku

Po doručení návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní na súd (ktorým je vždy Okresný súd Banská Bystrica) tento automatizovane zašle vám ako žalobcovi do elektronickej schránky potvrdenie o prijatí podania a výzvu na zaplatenie súdneho poplatku (spravidla nasledujúci deň po odoslaní návrhu). Súdny poplatok je tri percentá zo žalovanej istiny, pričom lehota na jeho zaplatenie je 15 dní odo dňa podania návrhu na vydanie platobného rozkazu.

3. rada: Súd rozhodne o vašom návrhu

Po zaplatení súdneho poplatku bude súd o návrhu rozhodovať. Do úvahy prichádzajú viaceré možnosti – vydanie platobného rozkazu, odmietnutie návrhu na jeho vydanie, výzva žalobcovi na odstránenie vád návrhu a podobne. „Ďalší postup závisí následne už od spôsobu, akým súd o návrhu rozhodol, prípadne od obrany žalovaného.

Ak napríklad súd vydá platobný rozkaz a žalovaný proti nemu podá vecne odôvodnený odpor, súd vám ako žalobcovi pošle výzvu, aby ste sa k nemu vyjadrili do 15 dní. Tiež musíte podať návrh na pokračovanie v konaní v tejto lehote na súde, ktorý danú vec prerokuje, avšak už podľa Civilného sporového poriadku,“ radí advokát. Pokiaľ teda ako žalobca takýto návrh podáte, o ňom sa už bude pojednávať v klasickom civilnom sporovom konaní.


 

Tip redakcie:  Čo uviesť v návrhu na platobný rozkaz

 •  V návrhu uveďte, akým spôsobom vám vznikla pohľadávka. Napríklad dodali ste tovar na základe objednávky a odberateľ zaň nezaplatil. Pripojte k návrhu aj prílohy, teda listinné dôkazy, napríklad objednávku, faktúru, dodací list a podobne.
 • Ak ste obaja (žalobca i žalovaný) účtovnými jednotkami, postačí pripojiť k návrhu faktúru a vyhlásiť, že ju evidujete v účtovníctve. Pokiaľ ste platiteľom DPH, môžete vyhlásiť, že údaje o pohľadávke vediete v kontrolnom výkaze podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Vtedy musíte uviesť aj vaše identifikačné číslo DPH, ak vám bolo pridelené, poradové číslo faktúry a dátum jej vyhotovenia.
 • Ako fyzická osoba v návrhu uvádzate meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu i dátum narodenia. Namiesto dátumu narodenia môžete uviesť rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie. Namiesto adresy trvalého pobytu aj adresu podnikania.
 • Pokiaľ podnikáte ako právnická osoba, v návrhu označte váš názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikačný údaj.
 • Ak robíte biznis ako zahraničná právnická osoba, pripojte k návrhu na vydanie platobného rozkazu výpis z registra alebo z inej evidencie, kde ste zapísaný.

Zdroj: Advokátska kancelária Ficek & Ficeková


 

Koľko vás finančne vyjde vymoženie dlhu formou platobného rozkazu:

 • Podanie návrhu na platobný rozkaz v upomínacom konaní je spoplatnené súdnym poplatkom 3 % zo žalovanej istiny.
 • Pri podaní žaloby spolu s návrhom na vydanie platobného rozkazu v klasickom civilnom sporovom súdnom konaní je súdny poplatok za podanie žaloby 6 % zo žalovanej istiny (najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura, v obchodných veciach 33 193,50 eura).
 • Ak budete  v konaní úspešný, môžete si uplatniť voči žalovanému nárok na náhradu trov konania (najmä súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia, ak bol právne zastúpený).
 • Okrem súdneho poplatku vám môžu ako žalobcovi vzniknúť pri vymáhaní dlhu náklady na odmenu právnemu zástupcovi za právne zastupovanie v konaní.
 • Výška odmeny závisí vždy na dohode s právnym zástupcom. V prípade úspechu súd zaviaže žalovaného vždy len na náhradu trov právneho zastúpenia vo výške tarifnej odmeny stanovenej vyhláškou o odmenách advokátov. 

 

Čo ak ste na strane žalovaného vy? Takto podajte odpor

Ak ste sa ocitli na strane žalovaného a veriteľ žiada od vás zaplatiť dlh formou platobného rozkazu, môžete proti nemu podať odpor. Ten musíte ale vecne odôvodniť. Ak ho raz podáte, už ho nebudete môcť vziať späť. „Odpor sa podáva elektronicky, cez elektronický formulár, pričom musí byť autorizovaný podľa zákona o e-governmente. Pokiaľ ste obaja, teda vy ako žalovaný aj váš žalobca, obchodnými partnermi, musíte v odpore uviesť, či vám bola doručená faktúra týkajúca sa uplatňovaného nároku, ako ste s ňou naložili, ďalej či tento nárok evidujete vo vašom účtovníctve, prípadne ak nie, z akých dôvodov,“ radí advokát Milan Ficek.

Pokiaľ váš obchodný partner v návrhu na podanie platobného rozkazu vyhlásil, že údaje o nezaplatenom dlhu uviedol aj v kontrolnom výkaze podľa zákona o DPH, musíte uviesť, či túto položku tiež evidujete, buď v účtovníctve, alebo v kontrolnom výkaze o DPH.  „Pokiaľ ste ako žalovaný faktúru  v kontrolnom výkaze uviedli, ale spochybňujete uplatnený nárok, musíte svoje tvrdenia v lehote na podanie odporu (do 15 dní) osvedčiť listinnými dôkazmi,“ radí advokát.

Inak bude váš odpor zamietnutý a vy budete musieť platobný rozkaz brať na vedomie a zaplatiť svoj dlh. Istá výnimka sa vás však týka, ak podnikáte ako fyzická osoba. Po splnení určitých podmienok môžete súd požiadať o povolenie plnenia v splátkach. „Platí to však výlučne pre upomínacie konanie. Ak by bol na vás platobný rozkaz vydaný v konaní podľa Civilného sporového poriadku, splácanie dlhu v splátkach vám nebude umožnené," odporúča na záver Milan Ficek.  

Takto môže skončiť na súde upomínacie konanie:

Súd môže:

 • návrh na vydanie platobného rozkazu odmietnuť (aj keď súd odmietne návrh na platobný rozkaz v upomínacom konaní, môžete podať návrh  na vymoženie danej pohľadávky napríklad v klasickom súdnom civilnom sporovom konaní) alebo
 • vydať platobný rozkaz, pričom:

a) žalovaný môže do 15 dní od jeho doručenia splatiť dlh úplne alebo čiastočne, pričom požiada o povolenie plnenia v splátkach (platí to pri fyzickej osobe, ak jej dlh vrátane náhrady konania presahuje minimálnu mzdu 435 eur a nepresahuje 2 000 eur. Žalovaný musí vyhlásiť, že dlh zaplatí najviac v 10 mesačných splátkach a doloží výpisom z účtu, že po doručení platobného rozkazu zaplatil prvú splátku najmenej vo výške 50 eur);

b) žalovaný môže do 15 dní od jeho doručenia podať voči nemu odpor:

 • ak ho súd neodmietne, zašle ho žalobcovi s výzvou, aby sa k nemu do 15 dní vyjadril. Tiež aby žalobca v tejto lehote podal návrh na pokračovanie v konaní na súde podľa Civilného sporového poriadku,
 • keď ho súd odmietne, nadobudne právoplatnosť aj vykonateľnosť, je exekučným titulom,
 • pokiaľ sa ho nepodarí doručiť žalovanému, súd o tom upovedomí žalobcu. Vyzve ho, aby do 15 dní podal návrh na pokračovanie v konaní na súde podľa Civilného sporového poriadku.