Každý majiteľ je pred založením a.s.  povinný vytvárať pracovné podmienky a starať sa o vzhľad a úpravu pracoviska tak, aby umožnil svojmu tímu efektívny pracovný výkon. Aby bola kvalita na najvyššej úrovni a celkový režim práce hospodárny a bezpečný. Malo by ísť o dosiahnutie rovnováhy medzi oboma stranami.

Ochrana zamestnancov a ich pracovných podmienok

Pre dobrú starostlivosť musí podnikateľ zaviesť v organizácii kvalitnú politiku v oblasti BOZP. Pre jej úspešnú realizáciu sa zasa musia stanoviť skutočné ciele, ktoré budú podkladom pre ďalšie spracovanie. Ak by si v tomto smere nevedel celkom dobre pomôcť podnikateľ sám, môže využiť ponuku PZS.  Druh odbornej poradenskej služby pre zamestnávateľov práve v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Dnes už nie pracovná zdravotná služba povinnou výbavou, okrem spoločností, ktoré vykonávajú rizikové povolania. Takže v tejto oblasti je to možno menšia nevýhoda.

Klásť dôraz na bezpečnosť zamestnancov je teda prioritou číslo 1. Prevencia je základom, ktorá by mala naučiť aj samotných pracovníkov vyvarovať sa nevhodným podmienkam.

Na základe školení by mal zamestnanec vedieť včas vylúčiť a rozpoznať prípadné nebezpečenstvo. V prípade vzniku, vykonať opatrenia na odstránenie stavu, ktorý nie je žiaduci. Zamestnávateľ zabezpečuje kontrolou hasiacich prístrojov bezpečnosť v oblasti vzniku požiaru, čo je jedným z opatrení.

Existuje niekoľko možností ako sa o svojich zamestnancov postarať čo najviac a motivovať ich k väčšiemu výkonu. BOZP by ale mala byť samozrejmosťou, pretože zdravý zamestnanec je základným zdrojom zisku firmy.