Moderné ERP technológie, teda plánovanie podnikových zdrojov, v priemyselnej oblasti podporujú automatizáciu a integráciu hlavných činností firiem. Ich výhodou je zjednotený celopodnikový pohľad na to, čo sa odohráva v rôznych divíziách, i spoločná podniková databáza na uchovávanie firemných údajov. Inteligentná fabrika si jednoducho vyžaduje svoje. Ak si chcú spoločnosti v náročnom prostredí udržať konkurencieschopnosť, podľa Vladimíra Bartoša, senior konzultanta spoločnosti Minerva Česká republika, a. s., budú musieť mať výkonný podnikový systém so širokou funkcionalitou. Viac prezrádza v rozhovore.

Aké podnikové aplikácie či informačné riešenia pre manažérov firiem sú v poslednom období trendom na tuzemskom trhu v rámci príprav na 4. priemyselnú revolúciu? Čomu to pripisujete?

Vo výrobných podnikoch je stále viac manažérov, ktorí aktívne analyzujú situáciu firmy priamo vo svojom podnikovom informačnom systéme. Je to dané stále vyšším komfortom zobrazovania a spracovania informácií, ktoré tieto systémy poskytujú, a potom najmä aktuálnosťou a pravdivosťou týchto údajov v porovnaní s Excelom alebo dávkovo plnenými manažérskymi systémami. Veľký záujem je okrem bežných údajov o predaji, nákupe a účtovníctve aj o dáta z výroby. Manažéri sa zaujímajú o komplexné využitie kľúčových strojov v podobe ukazovateľov OEE s väzbou na vyrábané artikle, odôvodnené prestoje, zamestnancov atď.

Mnoho firiem rieši rôznorodosť podpory podnikových procesov v rámci svojho rozvoja a akvizícií. Ako to najlepšie podporiť v rámci ERP systémov v oblasti rastu či expanzie? Prezraďte nám vaše skúsenosti...

Rast firmy si vyžaduje výkonný podnikový systém so širokou funkcionalitou. Výkon vám zaistí dobre optimalizovaný systém alebo v opačnom prípade nikdy nekončiace investície do posilňovania serverov, sietí a počítačov. Expanzia firmy často súvisí s akvizíciami či zakladaním pobočiek. Potom potrebujete informačný systém, ktorý podporuje pobočkové firmy, vie cez ich definovanú štruktúru plánovať materiálové toky, zdieľať zdroje, centralizovať nákup a podobne. Len vtedy možno maximalizovať zisk z akvizície či prevádzky niekoľkých závodov, pobočiek a podnikov.

V poslednej dobe sa vo zvýšenej miere komunikuje koncept Priemyslu 4.0. Dotýka sa toto aj vás a vašich klientov? Čo si žiada trh v tejto oblasti?

Klienti našej spoločnosti Minerva riešia najmä nedostatok zamestnancov. Vo výrobe sa snažia automatizovať a pomocou nášho informačného systému chcú zefektívniť procesy a zvládnuť administráciu podnikových procesov s nižším počtom ľudí. Informačný systém dokáže automatizovať objednávanie výrobkov so stálymi zákazníkmi, automatizovať fakturáciu, pomocou plánovania znížiť rozsah manipulácie s materiálom, polotovarmi a výrobkami, eliminovať zásoby a rozpracovanosť, automatizovať objednávanie rovnakých materiálov od stálych dodávateľov, zjednodušiť kontrolling i podporiť rozhodovanie správnymi informáciami.

Ako ERP systémy pomáhajú pri automatizácii procesov v rámci avizovanej priemyselnej revolúcie? Viete uviesť nejaké príklady?

V automobilovom priemysle informačný systém QAD, ktorý implementujeme, bežne komunikuje so spoľahlivými zákazníkmi pomocou Electronic Data Interchange (EDI). Je to riešenie, ktoré umožňuje podnikom vymieňať si dôležité obchodné dokumenty bez zásahu človeka. Nahráva z ich systémov rozvrhy a odvolávky, konsoliduje ich do výsledných rozvrhov a posúva ich do plánovania. Pokiaľ má aj zákazník spoľahlivý informačný systém, prebieha celý proces bez asistencie obsluhy. QAD tiež zaisťuje rozplánovanie zákazníckeho dopytu podľa MRPII princípov a spresnenie plánu pre kľúčové pracoviská pomocou systému APS Preactor od Siemensu.

Potom rovno zobrazuje množstvo práce na týchto pracoviskách, priebežne aktualizovanú podľa dostupnosti vstupov zo skladov a z predchádzajúcich operácií. Na pokyn operátora nahráva program do stroja a načítava z neho vyrobené kusy a časy. Operátor priamo vo funkciách QAD pomocou RF terminálu skenovaním napríklad potvrdzuje alebo koriguje šarže vstupných materiálov, dôvody prestojov, dopĺňa svoje meno, tlačí kontajnerové štítky s čiarovými kódmi.

Ako sa vaši klienti stavajú k ERP technológiám v cloude a čo v tomto smere vyžadujú? Máte k tomu nejaké zaujímavé zistenia?

Systém QAD sa na západ od nás, a najmä v USA, veľmi často prevádzkuje v režime cloudu. V našich krajinách poskytujeme službu QAD Cloud by Minerva iba klientom, ktorí nemajú dostatočné zdroje v IT; zvyčajne ide o nedostatok odborníkov. Väčšina našich inštalácií je však stále v klasickom On Premise režime (ide o softvér, ktorý možno inštalovať v priestoroch zákazníka). Je to spôsobené predovšetkým nízkou náročnosťou systému QAD na informačné technológie a správu. Objavuje sa však čoraz viac firiem, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si ani prevádzku hlavných podnikových procesov, napríklad efektívny nákup, plánovanie, účtovanie a podobne. Naša spoločnosť Minerva má víziu a vnímame potenciál v týchto spoločnostiach pre rozšírený Cloud, kedy nebudeme poskytovať len informačný systém formou služby, ale zabezpečíme aj podporu pri práci s dodávateľmi či pri tvorbe plánu atď.

Aké trendy sa podľa vás presadia v konkurenčnom prostredí ERP systémov v nasledujúcom období 2018/2019 a čomu to pripisujete?

Informačné systémy budúcnosti musia mať nasledujúce vlastnosti. Dôležitá bude integrácia so špecializovanými softvérmi, komunikácia s výrobnými technológiami, inteligencia pri automatickom rozhodovaní, dostupnosť informácií pre užívateľov na rôznych koncových zariadeniach a široká funkcionalita cez podnikové procesy v pobočkových firmách. Dodávateľ informačného systému musí byť schopný rýchlo, lacno a kvalitne systém uviesť do prevádzky v prostredí zákazníka a poskytnúť následné expertné služby potrebné pre rozvoj podnikania svojich klientov.

Tipy, ako si nastaviť informačný systém v podniku tak, aby smeroval ku konceptu Priemysel 4.0:

  • Nie každý informačný systém je pre digitalizáciu a automatizáciu vhodný. Ak váš podnikový systém nemožno napájať na výrobné technológie a špecializované softvéry, nemôžete s nimi zdieľať informácie ani ich konsolidovať a efektívne využívať na analýzy a riadenie.
  • Za dokúpenie špecializovaného Manufacturing Execution Systému (MES) potom miniete ďalšie peniaze a nezískate ani komplexné informácie o zákazníkoch, výrobkoch, normách, až po časy na strojoch či peniaze.
  • Základom smerovania k Priemyslu 4.0 je podnikový informačný systém, ktorý dokáže komunikovať s okolím.
  • Potom stačí spustiť integráciu s kľúčovými špecializovanými softvérmi a strojmi, napríklad zabezpečiť tok konštrukčných a technologických dát z vývojárskych softvérov do kusovníkov a postupov v informačnom systéme, a, naopak, zdieľanie číselníka materiálov s CAD alebo PLM systémami. Podnikový systém by potom mal úkolovať stroje a zbierať z nich údaje o skutočnosti, reportovať efektivitu a výkon.

Zdroj: spoločnosť Minerva, www.minerva-is.eu