Ako reaguje spoločnosť Credendo na vývoj ekonomických ukazovateľov v čase šírenia koronovírusu?

Ako poisťovňa, ktorá kryje riziká spoločností nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí, sme na podobné krízy pripravení a pravidelný monitoring rizík a ich hodnotenie je súčasťou našej každodennej práce. Preto aj v tejto mimoriadnej situácii dôkladne sledujeme a vyhodnocujeme vývoj ekonomických ukazovateľov pod vplyvom pandémie COVID 19. Na základe toho analyzujeme dopad pandémie na jednotlivé krajiny a priemyselné odvetvia a citlivo prijímame opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov či už na našu poisťovňu ale hlavne na našich klientov.  

Bude spoločnosť niečo meniť vo svojom portfóliu? Je nejaká oblasť, ktorá si práve v tomto čase žiada rozšírenie oblasti poskytovaných služieb?

Rozsah poskytovaných služieb, ktoré ponúka naša poisťovňa, zostáva aj v tejto neľahkej a komplikovanej situácii rovnaký. Credendo veľmi opatrne reviduje výšku poistných limitov v najviac zasiahnutých krajinách a priemyselných odvetviach tak, aby boli v súlade s poklesom dopytu na krytie škôd z dôvodu klesajúceho obratu v daných krajinách, resp. odvetviach. Redukcia alebo zrušenie poistných limitov nikdy nie je retroaktívna, vyjadruje len apetít poisťovne na poisťovanie budúcich dodávok pre odberateľov v jednotlivých krajinách, resp. odvetviach. Aj v tomto období sa na nás klienti môžu spoľahnúť. Ako súčasť skupiny Credendo, ktorej materská spoločnosť má za sebou už takmer storočnú existenciu a prešla mnohými neľahkými obdobiami našej novodobej histórie, stojíme na pevných základoch, o ktoré sa môžu oprieť i naši klienti.

 
Má Credendo pripravené odporúčania pre svojich klientov, ako postupovať v čase nestabilnej ekonomickej situácie?

Áno, naša poisťovňa pravidelne informuje svojich klientov o vývoji politickej a ekonomickej situácii v jednotlivých krajinách a priemyselných odvetviach prostredníctvom Newsletteru. Tento dostávajú klienti elektronicky mailom alebo cez náš online portál. Môžu si tiež zdarma stiahnuť aplikáciu Credendo Risk, kde nájdu vždy tie najaktuálnejšie informácie o vývoji rizika v jednotlivých krajinách. Takisto klientov v súčasnej situácii priebežne informujeme o opatreniach, ktoré prijíma naša poisťovňa v súvislosti s možným dopadom pandémie COVID na potenciálne škody pri poistení pohľadávok.

 
Je zrejmé, že na poli úverového poistenia dôjde v priebehu niekoľkých mesiacov k istým zmenám. Akým rizikám budú investori čeliť v priebehu najbližších mesiacov?

Zhoršujúca sa ekonomická situácia má takmer automaticky za následok narastajúci počet faktúr, ktoré nie sú uhradené načas alebo vôbec. Poistenie pohľadávok veľmi citlivo reaguje na túto zhoršenú ekonomickú situáciu a v horizonte približne do 6 mesiacov očakávame výrazný nárast nahlásených poistných udalosti z dôvodu neplatenia.  

Možno dnes vyhlásiť, že sa svetová ekonomika bude deliť na obdobie pred koronavírusom a po ňom?

Ekonomická a hospodárska kríza spôsobená pandémiou COVID 19 je určite najväčšou v povojnovej histórii. V živej pamäti máme ešte hospodársku krízu z roku 2007, táto aktuálna bude mať  však ďaleko väčšie následky a dopady nielen do priemyselných oblasti a finančného sektora, ale aj do oblastí retailu a poskytovania služieb. Vo svetle súčasnej krízy sa prinajmenšom v krátkodobom horizonte dramaticky znížila hospodárska aktivita, a to v dôsledku poklesu na finančných trhoch, narušeniu dodávateľských reťazcov a uzatváraniu hraníc, ktoré prakticky zastavilo pohyb osôb a takisto aj tovarov. Očakávam však, že poučení krízou z roku 2007 firmy prijali v minulosti také opatrenia, že reštart ekonomiky bude po odznení  následkov pandémie ďaleko rýchlejší.  

 
Viete už dnes predpokladať, ktoré krajiny sa zaradia medzi rizikové? Predpokladáte, že sa rating silných ekonomických krajín sa po upokojení situácie s pandémiou koronavírusu zmení?

Poisťovňa Credendo pravidelne vyhodnocuje politickú a ekonomickú situáciu vo všetkých krajinách sveta. Výsledkom toho je aktualizácia ratingov jednotlivých krajín. Už dnes môžeme konštatovať, že pandémia a jej dopad do jednotlivých ekonomík má za následok zhoršenie ratingov niektorých krajín. Ako príklad môžeme uviesť zhoršenie ratingu Talianska, Španielska, Veľkej Británie. Žiaľ nevyhlo sa tomu ani Slovensko, nakoľko máme veľmi otvorenú ekonomiku so zameraním na export a preto očakávame negatívny vývoj aj u nás. Po upokojení situácie s pandémiou opätovne vyhodnotíme vývoj ekonomiky v jednotlivých krajinách a dopad na ratingy krajín.

 
Ako je to s poskytnutím úveru zahraničnému odberateľovi vo forme splatnosti faktúr, ktorý nakupuje jeho produkty alebo služby? Aký je Váš predpoklad, že už nebude potrebný dôvod na obavy?

Riziko z nezaplatenia faktúr je tu neustále, bez ohľadu na aktuálnu politickú a ekonomickú situáciu alebo hrozbu pandémie Preto poistenie pohľadávok odporúčam každej jednej spoločnosti, ktorá poskytuje odberateľom úver vo forme splatnosti faktúr. Veľmi dôležitou úlohou poistenia pohľadávok je prevencia pred nezaplatením faktúr. Naša poisťovňa pravidelne monitoruje všetkých odberateľov, s ktorými klienti obchodujú alebo plánujú obchodovať. Na základe monitoringu a vyhodnotenia rizika odberateľ potom odporúčame, do akej výšky je bezpečné ponúknuť odberateľovi úver vo forme splatnosti faktúr. Konečné rozhodnutie, aké platobné podmienky ponúkne odberateľovi, je však v kompetencii klienta.

 
Ako sa vaša poisťovňa vysporiadala s celou situáciou a zabezpečila fungovanie v dňoch núdzového stavu a počas karantény?

Credendo samozrejme robí maximum pre to, aby sme našim klientom mohli poskytovať nepretržité služby bez ohľadu na situáciu. Rešpektujeme vládne nariadenia a opatrenia a pretože chceme v čo najväčšej miere obmedziť šírenie vírusu a zároveň chrániť našich zamestnancov, pracujeme všetci počas karantény prostredníctvom home office. Musím povedať, že naše systémy sú na túto situáciu veľmi dobre pripravené a náš tím zvláda neobvyklú situáciu bez zaváhania.


---

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. je súčásťou európskej skupiny úverových poisťovien, ktorá je aktívna vo všetkých segmentoch úverového poistenia a svojim klientom ponúka široký sortiment produktov, kryjúcich obchodné aj politické riziká po celom svete. Od roku 2012 pôsobí Credendo aj na Slovensku a ponúka komplexné riešenie v oblasti úverového poistenia, ktoré chráni firmy pred rizikom nezaplatenia pohľadávok zo strany domácich aj zahraničných odberateľov.

Ďalšie informácie nájdete na www.credendo.com