Výrobné firmy na celom svete čoraz viac využívajú priemyselné roboty. V priebehu piatich rokov (2013 - 2018) sa podľa údajov Medzinárodnej federácie robotiky (IRF) zvýšil ich globálny prevádzkový stav o zhruba 65% na 2,4 milióna kusov. Za rovnaké časové obdobie pritom americký úrad práce vykázal pozitívny vplyv na trh práce: zamestnanosť v automobilovom priemysle, ktorý je najväčším „zamestnávateľom“ robotov, sa zvýšila o 22% z 824 400 na 1 005 000 pracovných miest...

Roboty vytvárajú pracovné miesta

Najnovšie skúsenosti z USA, Európy a Ázie dokazujú, že zavádzanie robotov bude pravdepodobne kritickým determinantom rastu produktivity ekonomiky v postcovidovej ére ekonomiky. „Vplyv automatizácie na zamestnanosť sa nijako nelíši od predchádzajúcich vĺn zmien, zameraných na technológie,“ uviedol v tejto súvislosti Milton Guerry, prezident IRF. „Zvyšovanie produktivity a konkurenčné výhody automatizácie nenahrádzajú pracovné miesta - budú automatizovať úlohy, rozširovať ich a vytvárať nové.“

Nové príležitosti

V reakcii na následky koronavírusovej krízy spoločnosti po celom svete prehodnocujú svoje obchodné modely, najmä čo sa týka fungovania dodávateľského reťazca. To pravdepodobne urýchli zavádzanie robotov, čo povedie k renesancii priemyselnej výroby v niektorých regiónoch - a vráti pracovné miesta. Po kríze IFR očakáva značnú podporu robotiky a automatizácie, aj keď je i toto odvetvie v súčasnosti postihnuté v dôsledku hospodárskeho poklesu. Podľa predikcie IRF bude do konca roka 2022 v továrňach na celom svete pracovať takmer 4 miliónov priemyselných robotov.

S robotmi sa zotavíme rýchlejšie

Tieto roboty budú hrať rozhodujúcu úlohu pri automatizácii výroby, ktorej hlavná úloha bude urýchlenie zotavenia postcovidovej ekonomiky. Roboty zároveň zvyšujú dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch, čomu by sa mali efektívne prispôsobiť vzdelávacie systémy. „Vlády a spoločnosti na celom svete sa teraz musia zamerať na poskytovanie zručností potrebných na prácu s robotmi a inteligentnými automatizačnými systémami,“ povedal Milton Guerry. „Je dôležité maximálne využiť príležitosti, ktoré tieto technológie ponúkajú. Obnova po korone ďalej urýchli nasadenie robotiky.“

V záujme zvýšenia produktivity

Výskum OECD ukázal, že spoločnosti, ktoré efektívne využívajú technológie, sú desaťkrát produktívnejšie ako tie, ktoré ich nepoužívajú. Na vybavenie pracovných síl mäkkými zručnosťami a technickými znalosťami požadovanými v ekonomike po koronakríze je potrebná úzka spolupráca medzi priemyslom, vládou a vzdelávacími inštitúciami. Vládne politické stimuly by mali povzbudiť podnikové investície do odbornej prípravy a podporiť financovanie vzdelávania.

Nestíhame...

Na požadované zmeny vo vzdelávaní však zatiaľ iba málo krajín reaguje skutočne efektívne. Podľa Indexu pripravenosti na automatizáciu, ktorý zverejnila The Economist Intelligence Unit (EIU), iba štyri krajiny už zaviedli politiku vyspelého vzdelávania, aby zvládli výzvy automatizovanej ekonomiky. Lídrom kategórie je Južná Kórea, nasledujú Estónsko, Singapúr a Nemecko. Krajiny ako Japonsko, USA a Francúzsko sa považujú v tomto smere za „rozvinuté,“ Čína bola zaradená medzi „rozvíjajúce sa“ krajiny.

Začať treba od piky

Dodávatelia robotov podporujú vzdelávanie pracovných síl praktickým školením. „Preškolenie existujúcej pracovnej sily je len krátkodobé opatrenie. Musíme začať už oveľa skôr - učebné osnovy pre školy a vysokoškolské vzdelávanie musia zodpovedať dopytu priemyslu po pracovných silách budúcnosti. Dopyt po technických a digitálnych zručnostiach rastie, ale rovnako dôležité sú aj kognitívne schopnosti, ako je riešenie problémov a kritické myslenie,“ hovorí Dr. Susanne Biellerová, generálna tajomníčka IFR. „Ekonomiky musia využívať automatizáciu a budovať zručnosti potrebné na zisk - inak budú v konkurenčnej nevýhode.“

Ako sme na tom na Slovensku?

Najlepšou ilustráciou „pripravenosti“ Slovenska na éru automatizácie sú slová  Alexandra Matušeka, prezidenta Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR: „Transformácia automobilového priemyslu na Slovensku je limitovaná kvalifikačnou skladbou absolventov slovenských, najmä vysokých škôl. Ak si pozrieme, akí vysokoškoláci nám opúšťajú vysoké školy, tak z asi 30 000 ľudí len 5000 má technické vzdelanie. Skoro dve tretiny (absolventov škôl) sú právnici, sociológovia, politológovia či archeológovia. Neviem, či takáto skladba absolventov poženie naše HDP do výšok," dodal.

Čas a flexibilita

Koronakríza má z globálneho hľadiska silný negatívny vplyv na ekonomické výsledky za rok 2020. Ale ponúka tiež príležitosť na modernizáciu a digitalizáciu výroby na ceste k zotaveniu. Z dlhodobého hľadiska zostanú výhody zvyšovania počtu inštalácií robotov rovnaké: Hlavnými stimulmi sú rýchla výroba a dodávka modifikovateľných produktov za konkurenčné ceny.

Pracovné miesta sú isté

Automatizácia umožňuje výrobcom udržiavať výrobu v rozvinutých ekonomikách - alebo ju opätovne využívať - ​​bez toho, aby obetovali efektívnosť nákladov. Sortiment priemyselných robotov sa pritom neustále rozširuje - od tradičných klietkových robotov schopných rýchlo a presne zvládnuť všetky užitočné zaťaženia až po nové, kolaboratívne roboty, ktoré bezpečne spolupracujú s ľuďmi a sú plne integrované do pracovného prostredia.

Robotov máme dosť

Slovensko patrí do prvej dvadsiatky krajín sveta z hľadiska počtu priemyselných robotov. Vlani sa ich počet opäť zvýšil a na desaťtisíc zamestnancov pripadá priemerne 165 robotov. Podľa najnovších údajov Medzinárodnej federácie robotiky sme na tom najlepšie z krajín strednej a východnej Európy.Počet priemyselných robotov vlani vo svete stúpol o 373 000 kusov (+12%) na celkových 2,7 milióna kusov.

Prehľad počtu priemyselných robotov za rok 2019:

Čína   783 000  (+ 21%)

Japonsko      355 000        (+12%)

India   26 300          (+15%)

Európa         580 000        (+7%)

Nemecko      221 500

Taliansko      74 400

Francúzsko   42 000

Veľká Británia         21 700

USA   293 200        (+7%)

Mexiko         40 300          (+11%)

Kanada        28 600          (+2%)

Brazília         15 300 (+8%)

Krajiny s najvyšším počtom robotov na 10 000 pracovníkov:

Singapúr       918

Južná Kórea 855

Japonsko      364

Nemecko      346

Švédsko       277

....

Slovensko     165