Pochopiteľne, tak okamžité vlastníctvo ako i rôzne formy lízingu majú svoje výhody i nevýhody. Zo štatistických údajov vyplýva, že na Slovensku sa teší najväčšej obľube finančný a operatívny lízing, ktoré za vlaňajší rok predstavovali spolu 56% nových obchodov lízingových spoločností.

Vedú autá a stroje

Aktuálne boli ku koncu minulého roka na Slovensku financované cez lízing hnuteľné a nehnuteľné veci v hodnote 4,7 miliardy eur. Najsilnejšou komoditou ostávajú osobné a úžitkové automobily, keď v podnikateľskej sfére sa z lízingu financoval každý druhý nový automobil. Nasledujú výrobné stroje a zariadenia, nákladné automobily a autobusy, v ktorých sa vlani v dôsledku koronakrízy zanamenal najväčší prepad.

Ako to teda je?

Pozrime sa trochu bližšie na rozdiely vo finančnom a operatívnom lízingu, aj z hľadiska najčastejších dopadov na podnikanie v dôsledku koronakrízy.   

Finančný lízing

Finančný lízing predstavuje spôsob obstarania majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. To znamená, že po skončení doby trvania finančného lízingu má nájomca (podnikateľ) právo kúpiť prenajatú vec za vopred dohodnutú sumu, pričom zväčša ide o symbolickú čiastku. Počas trvania lízingu sa rozlišujú dva pojmy a to: právny vlastník a ekonomický vlastník.

Mať či nemať

Právnym vlastníkom počas trvania nájomného vzťahu je lízingová spoločnosť, ktorej daná vec patrí. Spoločnosť je teda prenajímateľom a ekonomickým vlastníkom sa tým pádom stáva firma podnikateľa. Tá danú vec eviduje vo svojom účtovníctve a takisto ju aj odpisuje. Nájomca sa musí o prenajatú vec starať tak, ako keby bol jej vlastníkom, teda sám znáša všetky náklady spojené s prevádzkou. Po skončení doby trvania finančného lízingu prechádza vlastnícke právo na nájomcu (podnikateľa).

Výhody a nevýhody

Pri bežnom finančnom lízingu musíte na začiatku zaplatiť akontáciu, výhodou však je, že po splatení sa stávate majiteľom prenajatej veci. Navyše máte možnosť vlastnej voľby, zatiaľ čo pri operatívnom lízingu vás môžu ľahko odradiť rôzne limity. Máte obmedzený výber modelov a výbavových stupňov áut, limitovaný je často aj počet najazdených kilometrov za určitú dobu, osoby, ktoré môžu auto šoférovať a po skončení operatívneho leasingu sa nestávate majiteľom auta. V neprospech finančného lízingu hovorí výška pokuty pri odstúpení od zmluvy, ktorá je v prípade zrušenia operatívneho lízingu nižšia. Aj v prípade podnikateľských problémov, spôsobených napríklad koronakrízou, sa s lízingovou spoločnosťou vždy dá dohodnúť.

Operatívny lízing

Operatívny lízing, alebo aj operatívny nájom, je nájomný vzťah, na základe ktorého prenajímateľ (lízingová spoločnosť) ponecháva nájomcovi (podnikateľ) predmet nájmu po dohodnutú dobu. Nájomca za to prenajímateľovi uhrádza nájomné. Lízingová spoločnosť ostáva vlastníkom danej veci aj po skončení operatívneho nájmu. Zmluvne sa však dá po uplynutí doby nájmu dohodnúť možnosť majetok odpredať nájomcovi alebo inej tretej osobe (pri dodržaní podmienok o dani z príjmov).

Iba platby, nič viac

Výhodou operatívneho lízingu je, že počas doby trvania nájmu platí nájomca mesačné platby a o väčšinu starostí spojených s prevádzkou sa nestará. Celú prevádzku prenajatého majetku môže zabezpečovať lízingová spoločnosť. Dokonca v prípade motorového vozidla je lízingová spoločnosť zapísaná v evidencii vozidiel ako držiteľ, to znamená, že je povinnou osobou z hľadiska plnenia daňových povinností. Podnikateľ je tak oslobodený od všetkých povinností, ktoré vyplývajú z vlastníctva vozidla a účtuje v účtovníctve len nájomné za vozidlo. Záleží ale na tom, ako sa zmluvné strany dohodnú.

Záleží na dohode

Operatívny lízing sa oplatí aj cenovo, keďže lízingové spoločnosti majú objemové zľavy - nakupujú vozidlá v lepšej cene, výhodnejšie vedia dohodnúť aj výšku poistného a ceny služieb. Ak by sme porovnali samotné nájomné v prípade operatívneho lízingu voči finančnému, nie je výrazne vyššie. Naviac, v prípade operatívneho lízingu je celé riziko zostatkovej ceny a vývoja tejto ceny na strane lízingovej spoločnosti, ktorá znáša prípadný negatívny vývoj ceny v čase. Ak sa napríklad zostatková cena auta po troch rokoch užívania nacení na 15-tisíc eur, no príde kríza a jeho reálna hodnota klesne na 8-tisíc, podnikateľ nič nedopláca.

Dostupnejší ako úver

Výhodou najmä pre začínajúcich podnikateľov je fakt, že overovanie bonity zákazníka je v prípade lízingu menej prísne ako pri žiadosti o bankový úver, kde sa väčšinou požaduje vykazovanie zisku za posledných 12 až 24 mesiacov a prekážkou je i pomerne zložitý administratívny proces vybavovania úveru. Najmä pre začínajúcich podnikateľov, ktorí nemajú možnosť preukázať pozitívnu finančnú históriu firmy, je získanie bankového úveru takmer nemožné.

Hľadanie ciest

Pri žiadosti o operatívny lízing musí začínajúci podnikateľ predložiť svoj biznis plán a vtedy lízingová spoločnosť posudzuje uskutočniteľnosť tohto plánu. Z hľadiska minulosti sa síce tiež posudzuje aj jeho prípadné nesplácanie záväzkov, ale ak uskutočniteľnosť plánu alebo aj samotná história podnikateľa nie je dostatočnou garanciou, môže lízingová spoločnosť pristúpiť k iným formám zabezpečenia, napríklad formou procesnej alebo hmotnej záruky.

Jednoduché počítanie

Rozsah posudzovania uskutočniteľnosti podnikateľského plánu u začínajúcich podnikateľov prirodzene závisí od miery financovania zo strany lízingovej spoločnosti. Iné je posudzovanie tohto plánu v prípade, ak sa majú financovať stroje, zariadenie a technológia slúžiaca na podnikanie alebo celý vozový park a iné je posudzovanie v prípade, ak sa má financovať jedno motorové vozidlo na operatívny lízing. V tom druhom prípade bude posudzovanie uskutočniteľnosti podnikateľského plánu u začínajúceho podnikateľa určite jednoduchšie a nekomplikované, keďže samotné vozidlo predstavuje pre lízingovku určitú formu zábezpeky.

Súkromné osoby mali veľmi dlho k dispozícii iba tradičný finančný lízing a operatívny využívali iba firmy - dnes je však situácia iná a operatívny lízing môžu využívať aj súkromné osoby. Stále však platí, že klasický finančný lízing je pre súkromné osoby výhodnejší a naopak, operatívny sa viac oplatí firmám s vyšším obratom.

Ako pandémia ovplyvňuje lízingový trh

Celkový pokles ekonomiky za vlaňajší rok spôsobil medziročný pokles lízingového trhu na Slovensku o 18%, čo znamenalo uzatvorenie približne 70 tisíc nových lízingových zmlúv. Lízingové spoločnosti tak v roku 2020 najmä pomáhali svojim klientom s odkladom ich splátok lízingov a úverov, celkovo išlo o vyše 30 tisíc prípadov. „Približne polovica všetkých odkladov bola vykonaná na základe zákonných protipandemických opatrení a druhá polovica nad rámec, len na základe dohody klienta a lízingovej spoločnosti,“ uviedol predseda Asociácie lízingových spoločností SR (ALS) Richard Daubner.

Išlo pritom o klientov s angažovanosťou viac ako jednej miliardy eur. „V niektorých odvetviach slovenského hospodárstva lízingové spoločnosti ešte stále dostávajú žiadosti o odklad splátok, ide napríklad o prevádzkovateľov rekreačnej autobusovej dopravy,“ dodal Daubner.

Dominantným zákazníkom lízingových spoločností zostal podnikateľský sektor, ktorého podiel na novom obrate lízingových spoločností sa v roku 2020 zvýšil na 89 %. Obratovo najsilnejšou komoditou na lízingovom trhu zostáva financovanie osobných a úžitkových vozidiel. Nový objem financovania dosiahol počas uplynulého roka výšku 1,2 miliardy eur, čo bolo medziročne o 14 % menej. Záujem o nové vozidlá sa medziročne prepadol o 20 %, financovanie jazdených áut však pokleslo len mierne, o 1 %.

Objemovo druhou najvýznamnejšou komoditou zostalo aj počas minulého roka financovanie strojov, zariadení a technológií, ktoré medziročne stratilo 20 %, a výška obchodov tu dosiahla 480 miliónov eur. Počet nových zmlúv bol viac ako 7300, čo je v kusoch medziročne o 15 % menej. Financovanie nákladných vozidiel s novým objemom 281 miliónov eur bolo medziročne až o 32 % nižšie. Pri počte vyše 4700 zmlúv to bol v kusoch medziročný pokles o 22 %.