Tvorba hodnoty vo firmách je abstraktný pojem a preto záleží od jeho interpretácie. Pri zavádzaní kontrolingu a reportingu pracuje Milan Veščičík, konateľ spoločnosti GRADIENT 5 najmä s menšími a strednými firmami, ktoré potrebujú praktický nástroj na dosahovanie úspešnosti. „V týchto firmách je pojem „tvorba hodnoty“ obvykle neznámy , preto sa odvíjame od tvorby reálneho (manažérskeho alebo majiteľského) zisku, ktorého vznik sledujeme najmä cez oddelenia a procesy, produkty, zákazníkov a distribučné kanály.“

Cieľom každej firmy je dosahovať primeraný zisk, no nie vždy sa im to darí. Ktoré faktory majú na to podľa slov experta najväčší vplyv? „Primeraný zisk by mal byť čo najvyšší, ale zároveň udržateľný. Jeho výška závisí od správnej cenotvorby a kalkulácií, ovplyvňuje ho efektívny nákup i dostatočné vyťaženie kapacít procesov. Veľakrát sa treba popasovať s optimalizáciou portfólia produktov a zákazníkov, aby firma nepredávala so stratou alebo prinízkym ziskom.“

Ťažkosti malých a stredných firiem

V súčasnosti má takmer každá firma dostatok zákaziek, riešia sa noví pracovníci, rast miezd a udržateľnosť osobných nákladov. Z pohľadu dosahovania zisku je to podľa Milana Veščičíka vždy rovnaký princíp – treba zabezpečiť, aby celkové náklady boli nižšie ako výnosy firmy. „Raz nás tlačia nízke tržby, inokedy vysoké priame alebo režijné náklady. Riešením je neustále aspoň mesačné vyhodnocovanie tvorby hodnoty z viacerých pohľadov, najmä zákazníkov, produktov, procesov a organizačných útvarov.“

Dve časté chyby majiteľov

Mnohí majitelia firiem často v práci trávia dlhé hodiny, obetujú jej voľný čas i rodinný život. Chcú byť pri každom rozhodnutí manažérov a o všetkom rozhodovať. A práve to môže byť neraz podľa slov konateľa Grandient 5 problém. Majitelia robia podľa neho dve chyby – buď sa životu vo firme takmer nevenujú a stačí im občasné odčerpávanie finančných zdrojov (niekedy tým ohrozujú aj tvorbu hodnoty a existenciu firmy), alebo naopak denne zasahujú do firemného života a snažia sa o všetkom rozhodovať a všetko vedieť.

„Bohužiaľ bez stratégie, dlhodobého zámeru a bez dostatku kontrolingových informácií o správnom riešení situácie. Správne nastavenie riadenia firmy je, ak je majiteľské riadenie striktne oddelené od operatívneho, majiteľ stanovuje stratégiu a smerovanie firmy, schvaľuje ročný plán (výhľad) a priebežne sleduje jeho plnenie. Úlohou manažérov je potom zabezpečiť čo najlepšie naplnenie takto stanovenej požiadavky majiteľa,“ dodáva Veščičík. Dokonca aj keď je majiteľ a riaditeľ jedna osoba, určite odporúča takéto oddelenie strategického a manažérskeho riadenia, aby vo firme nevznikal chaos.

Častou otázkou vo firmách je, ako môcť plánovaný zisk maximalizovať, respektíve neustále ho zvyšovať.  V prvom rade treba podľa Milana Veščičíka vytvoriť manažérsku výsledovku, ktorá sprehľadní reálnu tvorbu zisku. „Musíme vedieť, aký by mala naša firma zisk bez vplyvu „majiteľských nákladov“ a iných vplyvov, bez daňovej optimalizácie a ďalších faktorov, nesúvisiacich s aktuálnou prevádzkou. Potom môžeme a mali by sme neustále odhaľovať rezervy, ohrozenia a príležitosti na zvyšovanie reálneho zisku.“

Účtovný verzus reálny zisk

Vo firmách sa neraz používajú pojmy účtovný zisk verzus reálny. Treba to však jasne rozlíšiť... Podľa slov Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, výsledok hospodárenia alebo v prípade kladného výsledku účtovný zisk, je veličina, ktorá sa ďalej transformuje na základ dane. „Toto je proces, z ktorého môže vyjsť úplne iný základ dane, teda suma z ktorej daňovník bude platiť daň ako bol samotný účtovný výsledok hospodárenia, a to z dôvodu, že účtovný zisk sa upravuje o odpočítateľné a pripočítateľné položky. Zo základu dane sa vypočíta daň z príjmov a túto keď odpočítame od účtovného výsledku hospodárenia, dostaneme zisk po zdanení.“

Z výkazov účtovnej závierky teda môžeme vyčítať podľa slov poradkyne o danej firme mnoho. „Obsahuje údaje o majetku firmy, jej záväzkoch, ale aj tržbách a nákladoch. Najčastejšie posudzovaným údajom je vlastné imanie. Vlastné imanie predstavuje rozdiel medzi majetkom a záväzkami firmy a keď má zápornú hodnotu, znamená to, že majetok by nepostačil na pokrytie všetkých záväzkov a firma je v ťažkostiach.“

Ako dodáva Milan Veščičík, aj bývalý britský premiér Spojeného kráľovstva Winston Churchill kedysi povedal: „Verím len tej štatistike, ktorú sám sfalšujem“. „Podľa mňa v 90 % prípadov účtovný (daňový) výkaz ziskov a strát je pri rozhodovaní manažérov firiem v praxi neupotrebiteľný. Jednak kvôli nelogickej štruktúre pre riadenie a taktiež pre mnohé nákladové a niekedy aj výnosové položky, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, ale nesúvisia s prevádzkou v danom období,“ konštatuje Veščičík.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.