V anglickej terminológii sa pre outsourcing zásobovacích a obstarávacích procesov zaužívalo pomenovanie „procurement outsourcing“. Outsourcing obstarávania môže mať rôznu formu, pretože aj procesy spojené s obstarávaním a zásobovaním sú zložené z niekoľkých sub-procesov. Buď je outsourcingová spoločnosť poverená iba prvou fázou obstarávania (porovnávanie, hodnotenie a výber dodávateľov, tendre atď...