V našom článku sa zameriame na oblasť zmien v mzdových zvýhodneniach a príplatkoch. Jednotlivé zmeny budú nabiehať postupne v dvoch krokoch, až do roku 2019. Vo všetkých prípadoch ide o pomerne zásadný nárast alebo dokonca o zavedenie nových mzdových zvýhodnení. Prinášame vám ich prehľad.

Práca vo sviatok

Od 1. mája 2018 bude zamestnancovi patriť mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku (doteraz 50 %). Takisto sa spresňujú podmienky čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok. Toto musí byť poskytnuté najneskôr do troch mesiacov od mesiaca nasledujúceho po vykonaní práce vo sviatok. Takisto mzdové zvýhodnenie vo sviatok je špecifické v tom, že ako jediné sa odvodzuje od priemerného zárobku zamestnanca. Všetky ostatné sú naviazané na minimálnu hodinovú mzdu.

Práca v sobotu

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od mája 2018 (popri dohodnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu) mzdové zvýhodnenie najmenej v hodnote 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Aktuálne to vychádza na 0,68975 eura.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Najmenej však 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov).

Od mája 2019 patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Pri súčasnej minimálnej mzde (ktorá však vtedy takmer určite nebude platiť) by to bolo 1,437 eura.

Takisto platí rovnaká výnimka pre zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu – v tomto prípade možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, ak má do 20 zamestnancov a nemá odborovú organizáciu.

Práca v nedeľu

Platí rovnaký princíp ako pri práci v sobotu, líši sa len sadzba. Tá je v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (aktuálne 1,3795 eura). U zamestnávateľa, u ktorého bola nižšia sadzba za sobotu, je rovnako nižšia sadzba aj za nedeľu, a to najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (teda 1,1496 eura). 

Od mája 2019 sa mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu opäť zvyšuje na 100 % minimálnej mzdy. U špecifického zamestnávateľa opísaného vyššie sa zvyšuje na najmenej 90 %.

Práca v noci

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu od 1. mája 2018 za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (0,8277 eura). Ak však ide o zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu (v 3. a 4. stupni rizika), mzdové zvýhodnenie za prácu v noci sa navyšuje najmenej na 35 % minimálnej mzdy za hodinu (0,96565 eura).

U zamestnávateľa, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť v pracovnej alebo kolektívnej zmluve nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia – najmenej však 25 % minimálnej mzdy za hodinu. Ale len ak ide o zamestnávateľa, u ktorého je nočná práca prevažná časť vykonávaných prác a zamestnanec nevykonáva rizikové práce.

Od mája 2019 sa opäť bude zvyšovať aj toto zvýhodnenie na 40 % minimálnej mzdy za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, na 50 % minimálnej mzdy za hodinu. Za rovnakých podmienok ako v roku 2018 možno pri rovnakom type zamestnávateľa dohodnúť zníženie na 35 % minimálnej mzdy za hodinu, ak zamestnanec nevykonáva rizikové práce.

Autor: Martin Surový, konateľ spoločnosti BENETIP services, zameranej na mzdové a účtovné služby