Väčšina z nás pozná Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., (CDCP) vďaka tzv. kupónovej privatizácii a s ňou spojeným bezodplatným prevodom cenných papierov bez hodnoty na štát. V zmysle platnej legislatívy však plní omnoho významnejšie úlohy. Okrem iného podporuje rozvoj podnikania a kapitálového trhu na Slovensku. V tejto súvislosti sme položili zopár otázok generálnemu riaditeľovi CDCP Martinovi Wiedermannovi.

Aká je úloha CDCP na kapitálovom trhu na Slovensku?

Centrálny depozitár cenných papierov je významnou inštitúciou v systéme fungovania kapitálového trhu na Slovensku. Nadviazali sme na činnosť Strediska cenných papierov, ktoré vzniklo pred takmer 30-timi rokmi v súvislosti s tzv. kupónovou privatizáciou. Dlhé roky sme museli riešiť dôsledky tejto komplexnej transformačnej aktivity, čo trochu zatienilo skutočný význam CDCP pre štát, investorov či podnikateľov.

Ako by ste teda definovali pozíciu centrálneho depozitára v súčasnosti?

Všetky činnosti, ktoré robíme, vychádzajú zo súčasne platnej domácej legislatívy. V poslednom období však musíme akceptovať a implementovať aj predpisy Európskej únie. Máme dôležitú úlohu v systéme držby cenných papierov. Ak by som to mal rozmeniť na drobné, tak poviem, že registrujeme emisie zaknihovaných cenných papierov, vedieme účty cenných papierov pre investorov, ktorými sú fyzické i právnické osoby, prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, prideľujeme identifikátory cenných papierov, vedieme zoznamy akcionárov pri listinných akciách, evidujeme záložné práva k cenným papierom a mnohé ďalšie služby. Okrem iného plníme kľúčovú úlohu v zabezpečení integrity emisií. Ako nezávislá centrálna autorita tým prispievame k vytváraniu dôvery medzi investormi a emitentmi, prípadne inými tretími stranami.

Predpokladám, že centrálny depozitár na Slovensku musí spĺňať rovnako náročné požiadavky ako ktorýkoľvek iný depozitár v Európskej únii. Darí sa vám to?

Som presvedčený, že áno. Myslím, že to dokazujú aj naše aktuálne výsledky. K dnešnému dňu vedieme účty pre viac ako 200-tisíc klientov a evidujeme aktíva v objeme viac ako 80 mld. eur. Za to by sa nemusela hanbiť žiadna väčšia banka. Napriek stagnácii na slovenskom kapitálovom trhu, ktorá sa prejavuje v miernom poklese tržieb CDCP, dosahujeme už sedem rokov za sebou zisk, ktorý opakovane prekračuje 0,5 mil. eur. Tento rok sme získali licenciu (povolenie na činnosť) v súlade so striktnými požiadavkami európskeho nariadenia, ktoré nerozlišuje medzi malými a veľkými depozitármi a nerozlišuje ani medzi vyvinutými a rozvíjajúcimi sa trhmi. Všetci musíme plniť rovnako prísne kritériá. Takže áno, napriek tomu, že pred nami stoja ešte mnohé výzvy, do veľkej miery sa nám to darí.

Čo vás v súčasnosti najviac zamestnáva?

Ako som už spomínal, sme súčasťou Európskej únie. Momentálne preto riešime rovnaké problémy a výzvy ako mnoho iných depozitárov v Európe. Je to najmä otázka harmonizácie. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo úspešne a bez väčších problémov zapojiť do celoeurópskeho projektu spoločnej platformy na vyrovnanie obchodov Target 2 – Securities („T2S“).

Ponuka vašich služieb sa postupne rozširuje – o čo konkrétne? 

CDCP je silne regulovaný subjekt, priestor pre nové služby je preto limitovaný. Aj napriek tomu sme začiatkom tohto roka dostali akreditáciu na prideľovanie LEI kódov, čo je služba, ktorú sme zaviedli ešte v roku 2014. Množstvo služieb sa snažíme inovovať a sprístupňovať ich prostredníctvom našich 26 členov. Momentálne stojíme pred rozšírením služieb takzvaných korporátnych udalostí (ako napríklad výplata výnosov, informačné služby a podobne), ktoré by mali zjednodušiť život emitentom a priniesť viac transparentnosti investorom. Okrem toho je našou permanentnou snahou skvalitňovať služby pri neustálom zefektívňovaní nákladov.

Záujem investorov o dlhopisy sa za posledné roky zvýšil, podľa dostupných zdrojov sa takmer strojnásobil. Očakávate, že tento trend bude pokračovať?

Dostupné štatistiky hovoria, že významne rastie najmä podiel dlhopisov vydaných nefinančnými subjektmi. Za posledných päť rokov sa počet emisií dlhopisov, vydaných iným emitentom ako štátom alebo finančnými inštitúciami, zvýšil takmer šesťnásobne. Zvýšený záujem evidujeme aj pri zabezpečených dlhopisoch. Z pohľadu objemu vydaných emisií však vidíme stále dominantné postavenie štátnych dlhopisov. K zvýšeniu záujmu emitentov o vydávanie dlhopisov prispeli najmä zmeny v legislatíve, ktorá zmiernila niektoré povinnosti emitentov dlhopisov, napríklad v oblasti predkladania emisných podmienok alebo informovania Národnej banky Slovenska. Tiež k tomu prispieva rozvíjajúca sa ekonomika, kde vydávanie dlhopisov je vhodnou alternatívou financovania korporátneho dlhu oproti tradičným úverom v bankách.

A ešte otázka na záver – aké má centrálny depozitár cenných papierov plány do budúcna?

Centrálny depozitár bude v nasledujúcom období čeliť výzvam, ktoré vyplývajú z harmonizačného tlaku inštitúcií EÚ na poskytovanie čoraz väčšieho rozsahu služieb štandardizovaným spôsobom. Veľmi dôležitá bude aj aplikácia moderných trendov v informačných technológiách do oblasti post obchodných služieb. Okrem toho plánujeme zistiť záujem účastníkov trhu o poskytovanie nových alebo inovovaných služieb. Nové možnosti sú napríklad v oblasti registrácie podielových listov, podielových fondov alebo cenných papierov na podporu ekologických projektov,tzv. zelených dlhopisov. Pokračovať chceme aj v digitalizácii procesov, ktorá má priniesť vyššiu efektivitu našich služieb. Našou ambíciou je posilňovať pozíciu centrálneho depozitára ako modernej inštitúcie slovenského kapitálového trhu so silnou orientáciou na európske štandardy.

Čo by ste mali vedieť o CDCP:

  • Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. spoluvytvára základnú infraštruktúru kapitálového trhu na Slovensku.
  • V súčasnosti je plne začlenený do jednotného kapitálového trhu EÚ. Poskytuje klientom centralizované služby v oblasti registrácie emisií zaknihovaných cenných papierov, vedenia účtov cenných papierov a vyrovnania transakcií s cennými papiermi.
  • Medzi jeho účastníkov patrí väčšina slovenských komerčných bánk, viacero obchodníkov s cennými papiermi, ako aj zahraničné depozitáre a banky.
  • Jeho cieľom je podporovanie rozvoja kapitálového trhu a vytváranie dobrých podmienok pre podnikanie s cennými papiermi na Slovensku

Zdroj: www.cdcp.sk

Profil manažéra Martina Wiedermanna:

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky. Aktívne pôsobí na kapitálovom trhu od začiatku 90. rokov. Okrem finančného poradenstva začínal v investičnej spoločnosti RENTA, generačná investičná a.s., kde bol poverený jej riadením i riadením obchodu a pôsobil aj ako člen štatutárnych orgánov. Neskôr založil firmu AFS obchodník s cennými papiermi, a.s., kde pracoval v pozícii generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Bol spolutvorcom súkromného akciového fondu Across Private Equity – Health Care, a. s., kde bol zároveň riaditeľom a členom predstavenstva. Popri komerčných aktivitách od roku 2012 pôsobí v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. najskôr ako člen predstavenstva poverený tvorbou stratégie a od roku 2013 ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.