Informačné systémy spoločnosti eBIZ Corp zabezpečujú elektronizáciu všetkých fáz procesu verejného obstarávania. Od plánovania a prípravnej fázy cez realizáciu procesu obstarávania až po uzatvorenie zmluvy a následnú kontrolu dodržiavania informačných povinností. Klientom zabezpečujú ucelené riešenia, a to v rámci troch modulov: eProcurement (www.eprocurement.sk), eZakazky (www.ezakazky.sk) a eAukcie (www.eaukcie.sk). Ovládanie systémov je intuitívne a jednoduché pre verejných obstarávateľov aj uchádzačov o zákazku. Pozrime sa na výhody ich používania trochu bližšie.

Ing. Boris Kordoš (riaditeľ spoločnosti eBIZ Corp)

O aké úkony z pohľadu spoločnosti eBIZ Corp najčastejšie ide?

Pri elektronizácií procesov verejného obstarávania sú dokumenty v papierovej forme nahradené dokumentami v elektronickej forme.

Zároveň je komunikácia poštou, kuriérom alebo e-mailom nahradená elektronickou komunikáciou. To zabezpečí presné určenie  dátumu a času uskutočnenia každého úkonu, ako aj to, aby bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám možný výlučne pre osoby, ktoré na to majú oprávnenie.

Elektronizácia nie len nahrádza „papierové“ procesy, ale prostredníctvom informačných systémov ich automatizuje a zefektívňuje. Toto sa týka nielen komunikácie so záujemcami a uchádzačmi počas realizácie procesu obstarávania, ale aj interných procesov napríklad pri tvorbe plánu obstarávania, zberu a schvaľovania požiadaviek na obstarávanie, riadení procesu obstarávania alebo povinností po uzatvorení zmluvy.

Ideálne je, ak sa elektronizácia procesov obstarávania realizuje prostredníctvom komplexného a overeného riešenia.


Na čo slúži informačný systém eProcurement?

Slúži ako komplexný interný portál pokrývajúci problematiku verejného obstarávania, či už ide o zamestnancov zadávajúcich svoje požiadavky, pracovníkov odboru verejného obstarávania, alebo vedenie organizácie, ktorému poskytuje dôležité informácie pre jeho rozhodovanie.

Tento elektronický nástroj umožňuje:

 • Elektronické zadávanie požiadaviek na plán a vytváranie plánov verejného obstarávania.
 • Elektronické zadávanie požiadaviek na obstarávanie.
 • Vytváranie a evidenciu obstarávaní z konkrétnych požiadaviek, ktoré sú predmetom plánu verejného obstarávania.
 • Evidenciu všetkých zmlúv v organizácii s uvedením lehôt účinnosti a finančnej hodnoty zmluvy.
 • Vytváranie a evidenciu referencií k príslušným zmluvám v organizácii.
 • Zriadenie znalostnej databázy všetkých dokumentov potrebných k verejnému obstarávaniu, resp. k zadávaniu zákaziek na jednom mieste.
 • Zriadenie prepojenia rozpočtu organizácie a jeho sledovanie v závislosti od plánu obstarávania.

Toto komplexné a efektívne riešenie ponúka plnú informovanosť a jednoduchú orientáciu vo verejnom obstarávaní pre všetkých zamestnancov a navyše vedúcim pracovníkom poskytuje dôležité informácie pre ich rozhodovanie. Odbúrava administratívnu a časovú náročnosť súvisiacu s prepínaním sa medzi mnohými informačnými portálmi a informačnými systémami.

Unikátny systém spracováva na jednom mieste informácie:

 • Elektronického trhoviska
 • Úradu pre verejné obstarávanie
 • Centrálneho registra zmlúv
 • SAPu
 • Finstatu
 • eZakazky, eAukcie
 • interných databáz v oblasti verejného obstarávania a to pre všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na procesoch vo verejnom obstarávaní.  

Zefektívnením procesov sa znižuje výška finančných nákladov na pracovné činnosti zamestnancov a významnou finančnou úsporou je aj pokles nákladov na kancelárske potreby (papier, tonery, tlačiarne, kopírovacie stroje), pričom obe tieto nákladové položky v konkrétnych číslach si dokáže každá organizácia ľahko vyčísliť. Súčasne je nepopierateľný aj kladný vplyv využívania IS eProcurement na pracovný komfort.

Aký je prínos zavedenia informačného systému eProcurement?

 • zefektívnenie procesov a pracovných činností
 • prehľadnosť a aktuálnosť informácií
 • dostupnosť informácií v reálnom čase
 • všetky informácie o verejnom obstarávaní na jednom mieste
 • komfortné a efektívne riešenie s on-line prístupom z ľubovoľného miesta

Elektronický nástroj eZakazky

Je nástroj na plne elektronickú komunikáciu pri zadávaní zákaziek, obchodných verejných súťaží a odpredaji prebytočného majetku. Umožňuje pri elektronickej komunikácii zadávania zákaziek uskutočňovať automatizované vyhodnotenie ponúk elektronickými aukciami – certifikované elektronické aukcie eAukcie. Vytvára kompletnú elektronickú dokumentáciu každej zákazky s prehľadným časovým usporiadaním a archivuje ju po dobu zákonných lehôt. Odbúrava administratívnu a časovú záťaž pre všetky zainteresované subjekty a vytvára nový rozmer pracovného komfortu. Nahrádza podľa platnej legislatívy poštovú komunikáciu, čím znižuje administratívne náklady a prispieva k šetreniu životného prostredia.

Elektronický nástroj umožňuje:

 • Elektronickú komunikáciu v procese obstarávania plne v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní pre všetky postupy zadávania zákaziek
 • Zabezpečenie pre certifikované elektronické aukcie eAukcie 8.3.0 (verejné obstarávanie) a elektronické aukcie zautomatizované vyhodnocovanie ponúk, resp. umožňuje uskutočnenie rôznych druhov elektronických aukcií.
 • Zriadenie a prevádzku dynamických nákupných systémov (DNS).
 • Evidenciu a otváranie rámcových dohôd s viacerými uchádzačmi.
 • Elektronický nástroj umožňuje elektronickú komunikáciu v procese obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka s možnosťou uskutočnenia rôznych typov elektronických aukcií na nákup, ale aj na predaj majetku.


Čo získate v rámci komplexnosti informačných systémov eBIZ?

Sledovanie a riadenie celého životného cyklu obstarávania v organizácii od vzniku potreby cez zadanie požiadavky a jej schválenie v rámci organizačnej štruktúry. Tiež naplánovanie obstarávania i realizáciu celého až po uzatvorenie zmluvy a sledovanie jej realizácie.

Kontakt:

eBIZ Corp, s. r. o., Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava

E-mail: obchod@ebiz.sk

www.ebiz.sk


Spoločnosť eBIZ Corp (www.ebiz.sk) má dlhoročné skúsenosti a know-how v oblasti obstarávania, elektronickej komunikácie v obstarávaní a v elektronických aukciách. V súčasnosti patria k lídrom medzi poskytovateľmi komplexných elektronických služieb v obstarávaní. Ich odborníci sú využívaní ako konzultanti a školitelia problematiky verejného obstarávania. Sú partnerom viacerých profesijných združení v samospráve, zakladajúcim členom Občianskeho združenia Okrúhly stôl obstarávania a prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania prispievajú k zlepšeniu legislatívneho prostredia v oblasti verejného obstarávania.