Rovnako individuálne plnenie niektorých z nich by bolo nielen časovo, ale aj finančne a personálne náročné, ba až nemožné.

Povinnosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení

Prvou povinnosťou každého výrobcu elektrozariadení je povinnosť registrácie (firmy) do Registra výrobcov vyhradeného výrobku ešte pred tým, ako uvedie elektrozariadenia na trh. Jednou zo základných a dôležitých povinností výrobcov elektrozariadení je zabezpečenie a financovanie zberu a recyklácie elektroodpadu v množstvách stanovených legislatívou, na celom území Slovenska. Zákon navyše presne definuje formy zberu elektroodpadu. Okrem toho musí výrobca elektrozariadení plniť aj evidenčné a ohlasovacie povinnosti. Od roku 2016 pribudli k povinnostiam výrobcov elektrozariadení aj informačno-vzdelávacie aktivity zamerané na spotrebiteľov. Aby toho nebolo málo, od roku 2019 sa zásadne zmenila aj kategorizácia elektrozariadení. Mnoho výrobcov si neuvedomí, že ako výrobcovia elektrozariadení sú s veľkou pravdepodobnosťou zároveň aj výrobcami batérií i výrobcami obalov a neobalových výrobkov – veľké množstvo spotrebičov sa predáva s batériami, a zároveň každé elektrozariadenie je zabalené v ochrannom obale a k spotrebiteľovi putuje aj s návodom na obsluhu.

One-stop shop riešenie

Väčšina výrobcova dovozcov si zákonné povinnosti plní prostredníctvom služieb organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá má na činnosti udelenú autorizáciu z ministerstva. OZVSEWA, a.s., ponúka výrobcom elektrozariadení komplexné služby pod názvom one-stop shop, vďaka ktorému si na jednom mieste splnia nielen povinnosti pre elektrozariadenia, ale aj pre batérie, obaly a neobalové výrobky. Všetko cez jeden prístup do informačného systému a prostredníctvom jednej registrácie.

Čo zahŕňa One-stop shop riešenie?

 • Komplexné plnenie environmentálnych povinností spojených s elektrozariadeniami, obalmi a batériami na jednom mieste;
 • registráciu výrobcu do Registra vyhradených výrobkov na ministerstve, vrátane ohlasovania zmien v priebehu roka;
 • informačný a poradenský servis pre klientov (telefonická a emailová podpora, elektronický newsletter, konzultačné hodiny, blogy, videá a pod.);
 • vzdelávacie aktivity pre obyvateľov aj prostredníctvom vlastných eko-výchovných projektov.

Smart riešenia

SEWA, a.s.,myslí aj na firmy, inštitúcie, školy, nemocnice, mestá a obce, ktorým ponúka bezplatný zber elektroodpadu a použitých batérií počas celého roka a z každého kúta Slovenska. Za posledné dva roky sme takto odviezli takmer 1 721 ton elektroodpadu z viac ako 1 457 firiem. Všetky firmy a inštitúcie, ktoré nám odovzdajú odpad, získajú Zelený certifikát, potvrdzujúci aktívny prístup firmy k ochrane životného prostredia.

Do zberov sa zapájajú aj žiaci so svojimi rodičmi, ktorízbierajú elektroodpad prostredníctvom eko-výchovného projektu ElektroOdpad-Dopad. Od septembra 2017 sa stal súčasťou vzdelávania už na 37 vybraných školách. Deti z materských škôl spolu so Šmudlom pomáhajú chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje aj zberom použitých batérií v rámci vzdelávacieho projektu Zbierajme použité batérie so Šmudlom. Do projektu sa od roku 2017 zapojilo 30 500 detí z 311 materských škôl, ktoré spolu vyzbierali takmer 37 ton použitých batérií.

Školy a vzdelávacie inštitúcie za zber elektroodpadu a použitých batérií odmeňujeme športovými potrebami, aby sme tak podporovali pohybové aktivity na školách. Všetky školy a vzdelávacie inštitúcie môžu v rámci letného upratovania vymeniť vyradené a nepotrebné elektrozariadenia za športové potreby vďaka projektu Vymeňte elektroodpad za lopty!

Prečo si vybrať OZV SEWA?

 • Viac ako 15-ročné skúsenosti.
 • Založená a riadená výrobcami a dovozcami elektrozariadení.
 • Rovnaké zmluvné podmienky pre všetkých klientov.
 • Profesionálny a transparentný prístup ku klientom (cenníky a zmluvy sú verejne prístupné).
 • One-stop shop riešenie pre komodity elektro, batérie a obaly.
 • Plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek v súlade so zákonom o odpadoch a bez sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov.
 • Poradenstvo a konzultácie.
 • 14 rokov zavedený certifikovaný integrovaný systém manažérstva (ISO 9001, 14001, 45001, EMAS).
 • Vzdelávanie verejnosti, detí a mládeže cez vlastné projekty.
 • Takmer 700 spokojných klientov.

Viete, že...

 • elektroodpad sa musí odovzdávať kompletný – nerozobratý – na zberné dvory alebo v rámci spätného zberu v elektropredajniach?
 • náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, kovy, elektro, batérie) hradia výrobcovia týchto produktov?
 • zber a odvoz triedeného odpadu z farebných nádob (plasty, papier, sklo, kovy, VKM) sú pre občanov zdarma?
 • triedením odpadu šetríme prírodné zdroje a chránime životné prostredie?

Kontakt alebo viac info na www.sewa.sk