Základné kritériá z pohľadu tvorby a čerpania sociálneho fondu upravuje zákon 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Zákon necháva značný priestor aj na podrobnejšie úpravy v interných predpisoch jednotlivých spoločností.

Legislatíva týkajúca sa sociálneho fondu je v platnosti už pomerne dlho a celkom úspešne sa vyhýba turbulentným zmenám, takže väčšina spoločností je s ňou dobre oboznámená. Posledná väčšia zmena, ktorá sa dotkla sociálneho fondu, prichádzala z inej oblasti – k zdaneniu plnení poskytovaných zamestnancom zo sociálneho fondu sa pridalo aj ich zodvodnenie. Tým ich atraktivita v očiach zamestnancov aj zamestnávateľov nepochybne utrpela.

V minulom roku sa však objavila novinka, i keď opäť zapracovaná cez iný predpis. Od 01.01.2016 sa  do zákona o dani z príjmov (595/2003) doplnila špeciálna výnimka – od dane sú oslobodené plnenia zo sociálneho fondu poskytnuté ako sociálna výpomoc zamestnancovi v ťažkých životných situáciách. Jedná sa o výpomoc:

  • pri úmrtí blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
  • pri odstraňovaní alebo zmiernení následkov živelných udalostí,
  • pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Toto oslobodenie od dane (a v nadväznosti naň aj od odvodov) platí až do úhrnnej sumy 2.000 €. Ak by plnenie prekročilo túto sumu, zdaní sa iba presahujúca čiastka. Uvedené umožní zamestnávateľovi poskytnúť priamu pomoc zamestnancovi bez značnej prídavnej réžie v podobe odvodov, a zároveň sa z rovnakého dôvodu k zamestnancovi dostane vyššia suma. Treba ešte dodať, že uvedenú sociálnu výpomoc s týmito parametrami môže zamestnanec obdržať len od jedného zamestnávateľa.

V prípade úmrtia sa k určeniu kto je blízka osoba musí použiť všeobecná definícia z Občianskeho zákonníka: „Podľa § 116 blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

Trochu nešťastne je formulované znenie bodu 3) o dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak si predstavíme napr. PN-ku trvajúcu v roku 2016 päť mesiacov a v roku 2017 jeden mesiac, vyzerá to, že takýto zamestnanec by na oslobodenie od dane nemal nárok. Ani v jednom zdaňovacom období totiž netrvala prevažnú časť. Našťastie sama Finančná správa uvádza,  že: „za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak dočasná pracovná neschopnosť začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie nepretržitého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia."