Dividendy sú opätovne predmetom dane z príjmov, povinnosť platiť zdravotné odvody bola zrušená. Aké ďalšie zmeny nastali v praxi? Od 1. januára 2017 sa zrušil maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody. Dividendy za účtovné obdobie roka 2016 boli teda poslednými, ktorých sa týkali odvody na zdravotné poistenie. Vyplatením dividend zo ziskov za viac účtovných období v jednom kalendárnom roku mohli podnikatelia ušetriť tisícky eur. Po novom, od 1. januára 2018 sa majú vyplatené dividendy či likvidačný zostatok zdaňovať. Na čo v takýchto prípadoch myslieť?

Pre koho je výhodné vyplatiť si dividendy

Mnohé firmy sa v tomto čase zamýšľajú nad tým, či sa im oplatí vyplatiť si podiel na zisku, alebo nie. Dividendy sa zvyčajne vyplácajú akcionárom, spoločníkom, tichým spoločníkom alebo zamestnancom s účasťou či bez účasti na základnom imaní spoločností. Ako objasňuje Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, podiel na zisku je možné vyplatiť až po skončení účtovného obdobia, zostavení účtovnej závierky a daňového priznania, kedy je známa výška nerozdeleného zisku. Takto vyčíslený zisk po zdanení je suma, ktorá predstavuje po rozdelení medzi jednotlivých spoločníkov ich podiely na zisku.

K výplate podielov na zisku môže dôjsť až po rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutím jediného spoločníka. Najneskôr to môže nastať  v druhom štvrťroku nasledujúceho roka, ak sa na výplate spoločníci dohodnú,“ objasňuje Jaroslava Lukačovičová.

Dôležité zmeny od roku 2017

  • Novela zdravotného poistenia zrušila od začiatku roka 2017 maximálny vymeriavací základ pre všetky príjmy poistenca okrem dividend. Platí tu viacero pravidiel, podľa toho, za ktoré obdobie sa dividendy vyplácajú.
  • Dividenda z účtovného obdobia, ktoré začalo najneskôr v roku 2003, sa zdaňuje 7 % zrážkovou daňou. Zrážku vykoná platiteľ dividendy. Dividenda nepodlieha zdravotnému poisteniu.
  • Dividenda z účtovného obdobia, ktoré začalo v období od roku 2004 do konca roku 2010, nepodlieha dani ani zdravotnému poisteniu. Dividenda z účtovného obdobia, ktoré začalo v období od roku 2011 do konca roku 2016, podlieha zdravotnému poisteniu, aj keď bude vyplatená po 1. januári 2017. Z týchto dividend sa neplatí daň.
  • Dividenda z účtovného obdobia, ktoré začalo najskôr 1. januára 2017, sa po novom zdaňuje zrážkovou daňou 7 percent, zrážku vykoná platiteľ dividendy. Dividenda nepodlieha zdravotnému poisteniu. Základom pre výpočet zrážkovej dane je vyplatená dividenda.
  • Pre určenie preddavkov zo zdravotného poistenia, pre oznamovacie povinnosti pri dividendách platia pravidlá platné pred rokom 2017. Na dividendy sa uplatní maximálny vymeriavací základ vo výške 60‐násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Dividendy vyplatené v roku 2017 majú maximálny vymeriavací základ 52 980 eur. 

Podiely na zisku môžu byť ostať nevyplatené

Najčastejšími typmi spoločností, ktoré vyplácajú podiely na zisku, sú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, ale dividendy môže vyplácať členom aj družstvo. „Nie je pravidlom, že firma vypláca podiely na zisku každý rok. To, či ich vyplatí, závisí hlavne od výsledku jej hospodárenia a finančnej situácie. Môže sa stať, že hoci dosiahne zisk, rozhodne sa použiť financie na ďalšie investície alebo iný účel, pričom podiely na zisku ostanú nevyplatené aj niekoľko rokov,“ objasňuje účtovná poradkyňa.

V praxi sa podľa nej nezriedka stáva, vzhľadom na neustále sa meniacu legislatívu v tejto oblasti, že spoločníci si účelovo nevyplácajú podiely na zisku, pretože tieto raz podliehajú odvodom na zdravotné poistenie, inokedy dani z dividend, potom nie sú predmetom dane. „A tak spoločníci nechávajú podiely na zisku zaúčtované na účte nerozdelených ziskov minulých účtovných období,“ dodáva poradkyňa.

Najčastejšou chybou pri výplate podielov na zisku je podľa Jaroslavy Lukačovičovej určenie zdaňovacieho obdobia, za ktoré sú vyplácané. „Ešte častejšie ide o nesprávne určenie, akú sadzbu odvodov na zdravotné poistenie je potrebné použiť, či je možné odpočítať minimálny vymeriavací základ a rovnako aká je výška toho maximálneho vymeriavacieho základu za daný rok.“

Zdanenie dividend zamestnancom

Akým spôsobom ovplyvní zdaňovanie dividend aj zamestnancov obchodnej firmy? U zamestnancov bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva už dividenda nie je príjmom oslobodeným od dane. „Zamestnanci dividendy nezdaňujú, avšak odvádzajú z dividend poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie,“ radí Jaroslava Lukačovičová.

Od roku 2017 u zamestnancov dividendy predstavujú príjmy zo závislej činnosti, čo znamená rovnaké daňovo-odvodové zaťaženie ako v prípade mzdy. O čo vlastne ide? „Odmeny vo forme dividend vyplácané zamestnancom zo zisku vytvoreného za účtovné obdobia začaté v období od 1.1.2004 do 31.12.2016 budú od dane z príjmov oslobodené. Zamestnanci s účasťou na základnom imaní budú svoje dividendy za zdaňovacie obdobie roku 2017 a neskôr zo zdrojov na Slovensku zdaňovať daňou z dividend vo výške 7 %,“ uzatvára poradkyňa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príklad z praxe: Vyplatenie sumy 10-tisíc ako podiel na zisku

Plánujete si ako firma napríklad vyplatiť za tento rok 10-tisíc eur ako dividendu? Dôležitý je podľa účtovnej poradkyne Jaroslavy Lukačovičovej účtovný výsledok hospodárenia. „Ak ho dosiahnete v danej výške ako 10-tisíc eur, tento vstupuje do daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017. Tam sa zmení na základ dane a z neho sa vypočíta daň z príjmov, ktorú ako spoločnosť musíte zaplatiť. Vypočítaná daň z príjmov sa odpočíta od účtovného výsledku hospodárenia a až toto číslo predstavuje zisk firmy po zdanení, ktorý môže byť rozdelený vo forme dividend medzi spoločníkov.“ V ideálnom prípade, ak firma dosiahne zisk 10-tisíc eur a nemá žiadne odpočítateľné ani pripočítateľné položky, ktoré by ho zmenili na základ dane, ostane tento výsledok aj základom dane, z ktorého firma zaplatí daň z príjmov 21 %, teda 2 100 eur. Zisk firmy po zdanení bude suma 7 900 eur.

Článok je krátený pre účely webu. Bol publikovaný v novembrovom Zisku manažment.