Firmy môžu získať finančné prostriedky zapojením sa do aktuálnej výzvy Operačného programu Výskum a inovácie. Z neho môžu získať nenávratný príspevok z eurofondov až do výšky 100.000 eur alebo 70 % nákladov na projekt. Upozornila na to spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

Európske nariadenie GDPR si podľa odhadov vyžiada zmeny procesov a systémov u približne pol milióna firiem na Slovensku za vyše 40 miliónov eur.

Každý zamestnanec, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi by mal vedieť, aké sú jeho povinnosti podľa nariadenia GDPR. Neznalosť a nekonanie môže mať pre firmu až likvidačné následky. Najčastejšie bezpečnostné incidenty vznikajú práve z nedostatočného povedomia o legislatíve a pravidlách," upozorňuje audítorka TÜV SÜD Slovakia Katarína Heiserová.

Zavádzanie GDPR však nemusia firmy financovať len z vlastných zdrojov. Rezort hospodárstva vyhlásil ešte koncom októbra tohto roka výzvu v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia upozornila, že výzva platí aj na ISO normu 27001, ktorá upravuje riadenie informačnej bezpečnosti vo firmách.

„Firmy, ktoré majú zavedené alebo zavedú ISO 27001, majú väčšinu práce s prípravou na GDPR hotovú," skonštatoval v správe pre médiá audítor spoločnosti TÜV SÜD Slovakia Igor Straka. Výzva je otvorená od konca októbra a sú v nej vyčlenené štyri milióny eur. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené na konci januára. Výška príspevku je maximálne 70 % oprávnených výdavkov na jeden projekt, respektíve 85 % oprávnených výdavkov, ak ide o firmu z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska.

Minimálna výška príspevku je 10.000 eur a maximálna 100.000 eur. Spolufinancovanie žiadateľa teda predstavuje minimálne 30 %, respektíve minimálne 15 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Príspevok môžu čerpať mikropodniky, ale aj malé a stredné podniky, ktoré existujú aspoň tri roky a projekt realizujú na oprávnenom území, v tomto prípade mimo Bratislavského kraja.

Cieľom výzvy je podporiť firmy, ktoré postupným zavádzaním systémov manažérstva zvyšujú svoje štandardy výkonnosti a funkčnosti a poskytnú svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku. Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považuje implementácia systému manažérstva, teda napríklad ISO normy 27001, takisto certifikácia systému akreditovaným subjektom.

Firma musí pôsobiť vo vybraných odvetviach, ktoré sú vo výzve pomenované. Sú medzi nimi napríklad automobilový, strojársky, farmaceutický priemysel, výroba potravín, nápojov, textilu, kože, nábytku či elektronických, počítačových a optických výrobkov.