Nemecká biznis kultúra sa vyznačuje priamym komunikačným prístupom a zameraním sa na objektívne zhodnotenie situácie. To, čo nepriame kultúry hodnotia ako arogantnosť a puntičkárstvo, je pre Nemcov štandardným prístupom.

„Riziká budeme riešiť, keď sa vyskytnú. Teraz ešte nemáme plán ale budeme na ňom pracovať.“ To čo Nemci riešia v úvode spolupráce, si Slováci odkladajú na neskôr. Nepotrebujú mať pripravený detailný záložný plán, ale dokážu reagovať flexibilne na vzniknutú situáciu. Prečo ich nemeckí kolegovia nechápu?

Priame vyjadrenie pozitív a negatív.
Nemci očakávajú od svojich partnerov jasné a priame hodnotenia aktuálneho stavu. Situáciu hodnotia objektívne, teda kladné i záporné stránky, ktoré pomenúvajú priamo. Jasné áno, nie a prečo očakávajú aj od svojich kolegov a obchodných partnerov.

Potrebujeme detailný plán.
Projekt je možné spustiť ak sú naplánované všetky etapy, jednotlivé čiastkové ciele, postupy ako sa bude pri realizácii projektu postupovať. Nič nenechávajú na náhodu. To, čo sa niektorým kultúram zdá prehnané, je pre Nemcov bežný spôsob prípravy projektu.

Sme pripravení na všetky alternatívy.
Byť na vzájomnú spoluprácu pripravený zodpovedne znamená mať pripravený záložný plán. Záložný plán počíta s viacerými rizikovými situáciami, ktoré je možné v prípade núdze realizovať. Neakceptujú „Budeme reagovať podľa situácie.“.

Projekt nás spája.
Vzájomné vzťahy si vybudujeme pri práci na projekte. Dôvera vyplýva z dodržiavania termínov, plnenia sľubov a kvality produktov. V profesionálnom živote by sme sa mali zamerať na pracovný výkon a realizáciu úloh. V práci pracujeme, v súkromnom živote sme priatelia.

Odborné vedomosti a skúsenosti sú na prvom mieste.
Odbornosť a profesionalita spája ľudí v tímoch. To je dôvod, prečo spolu efektívne spolupracujú a hľadajú riešenia. Nemci od svojho lídra očakávajú odborné vedomosti, jasné pokyny a schopnosť riešiť problémy. Zároveň však veria vo svoje schopnosti a iniciatívne mu ponúkajú návrhy riešení. Nečakajú, kým ich osloví.

Dodržiavanie termínov znamená vzájomný rešpekt.
Dodržiavanie termínov a časového rámca naplánovaného stretnutia charakterizujú nemecký pohľad na vnímanie času a očakávania od kolegov a obchodných partnerov. Plnenie úloh v súlade s časovým plánom znamená spoľahlivosť a profesionalitu.

Očakávame fakty  a nie pekné reči.
Firma dokáže obhájiť svoju ponuku, ak predloží relevantné čísla, fakty a presvedčí svojich kolegov skúsenosťami. Detailné tabuľky a čísla, ktoré niektoré kultúry „nenávidia“ a vnímajú ako stratu času, sú pre Nemcov dôležitým zdrojom informácií pre ich ďalšiu spoluprácu a komunikáciu.

Pravidlá nám dávajú stabilitu.
Pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali, aj keď ich porušenie by znamenalo vyriešenie problému. Flexibilita, ktorá zachráni projekt, je v podstate zlyhaním. To, čo je pre Slovákov rýchla a nevyhnutná reakcia na novú situáciu, je pre Nemcov porušenie pravidiel a zlyhanie.

Očakávame jasné stanovisko.
Nemci neskrývajú svoj nezáujem alebo nesúhlas za frázy alebo neverbálny jazyk. NIE je NIE. Áno je Áno. Frázy „Uvidíme.“, „Budeme sa snažiť.“ sú pre nich prázdnymi slovami, ktoré jasne nechápu.

Dohodli sme sa a dodržujme to.
Nemeckí obchodní partneri venujú veľkú pozornosť dohodám a zmluvám. To, čo sa raz dohodlo sa nemení. Preto je potrebné formulovaniu dohody venovať veľkú pozornosť a myslieť na všetky alternatívy a detaily, ktoré sú pre Slovákov často nepochopiteľné vzhľadom na ich rozsah.

Ako k obchodným vzťahom pristupujete Vy? Poznáte očakávania svojich nemeckých obchodných partnerov a kolegov? Nemci patria ku kultúram, ktoré svojich zamestnancov pripravujú na zvládnutie kultúrnych rozdielov. Slovo „náhoda“ je pre nich nepriateľom.

Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia v biznise. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Na Vaše otázky rada odpovie na egaborikova@gmail.com.