Súčasná právna úpravaNová právna úprava účinná od 1. 1. 2006 (kedy nadobudol účinnosť nový zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii – ďalej aj ZKR) vychádza zo zásady, že skončením konkurzu sa dlžník – fyzická osoba, svojich záväzkov priamo ex lege nezbaví, ale o tento cieľ sa musí určitým spôsobom „zaslúžiť“, čomu svedčí aj ustanovenie § 166 ods...