Každý deň sa na Slovensku stane zhruba 30 ťažších či ľahších pracovných úrazov, ktoré zamestnávatelia nahlásia na príslušné inšpektoráty práce. Najrizikovejším dňom stále ostáva pondelok, čo môže súvisieť s nedostatočnou povíkendovou sústredenosťou zamestnancov na prácu. Najmenej úrazov pripadá z pracovných dní na piatky. S približujúcim sa víkendom totiž klesá výkonnosť aj nasadenie zamestnancov, a tam kde sa menej pracuje, je aj menšie riziko zranenia. Menej práce počas pandémiových lockdownov spôsobilo u nás tento rok pokles pracovných úrazov oproti roku 2019 asi o jednu pätinu.

Je to v ľuďoch

Najčastejšie k pracovným úrazom dochádza v odvetviach priemyselnej výroby, dopravy a skladovania, ako aj obchodu. Príčinami úrazov bývajú najmä nevhodné pracovné podmienky, nedostatočná odborná spôsobilosť či nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok. Medzi rizikové skupiny zamestnancov pritom paradoxne patria skúsení pracovníci, starší ako 45 rokov. Obzvlášť u nich totiž často prevláda dojem, že sa im nemôže v zamestnaní nič stať, pretože majú mnoho skúseností.

Starí í mladí

V štatistikách Národného inšpektorátu práce SR (NIP SR) nájdeme mnoho prípadov, kedy sa rozvážnym a skúseným pracovníkom, tesne pred odchodom do dôchodku, stane pracovný úraz. Častou príčinou býva rutina a vedomie, že keď sa doteraz nič nestalo, niet sa čoho obávať. Na druhej strane, ďalšiu početnú rizikovú skupinu predstavujú mladiství, ktorí vstupujú do pracovného procesu bez potrebných znalostí a návykov, nechýba im sebavedomie a k zodpovednosti sa taktiež často stavajú chladne.

Ako im zabrániť?

Podľa prieskumu  Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) je väčšina firemných manažérov presvedčená, že počet pracovných úrazov je možné znížiť najmä väčším dôrazom na objasňovanie zásad bezpečnosti práce. Vedúci pracovníci by mali v tomto ohľade viac dbať na zvýšenie informovanosti zamestnancov a najmä, nepristupovať k problému iba formálne, z povinnosti. Z prieskumu vyplynulo, že 61 % špecialistov na bezpečnosť práce si myslí, že je potrebné skvalitniť úroveň školení a tréningových programov. O nutnosti zlepšiť monitoring zamestnancov je presvedčených 48 % špecialistov na bezpečnosť práce, ktorí by taktiež uvítali prepojenie nosenia ochranných pomôcok s osobným ohodnotením pracovníkov.

Vo výrobe číha najviac rizík

Pri kontrolách v slovenských firmách pracovníci NIP každý rok opakovane odhaľujú najviac nedostatkov v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom výrobno-technických zariadení, z čoho sa asi desatina týka priamo strojov. Najvyšší podiel závažných pracovných úrazov bol zistený v priemyselnej výrobe, potom v stavebníctve, doprave a skladovaní, vo veľkoobchode a maloobchode a pri oprave motorových vozidiel.

Spoza volantu

Z hľadiska vykonávanej profesie a zaradenia poškodených v zamestnaní najviac závažných pracovných úrazov zaznamenali vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, z toho najviac vodiči motorových vozidiel (nákladných, osobných a autobusov), kvalifikovaní kovorobotníci, robotníci v hutníctve, strojárstve, pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, pomocní zamestnanci v priemysle. Dlhodobo v rámci profesijnej štruktúry je najrizikovejšou pracovnou oblasťou doprava.

Priemysel rizík

Aj z týchto najnovších štatistických údajov je zrejmé, že oblasť bezpečnosti práce je stále významná téma predovšetkým vo výrobnom priemysle. A to aj napriek tomu, že prakticky všetky nové výrobné technológie, stroje či roboty sú už konštruované tak, aby riziko úrazu pri práci s nimi bolo pre ľudí čo najmenšie. Všetky ťažké mechanizmy, najmä lisy a obrábacie stroje, sú dnes vybavené bezpečnostnými ovládačmi, zamedzujúcimi neželaný pohyb, či automatickým vypnutím ak sa v pracovnom poli stroja objaví cudzí predmet. Týka sa to aj všetkých automatizačných prvkov vo výrobných technológiách vrátane robotov.

Prevencia zaberá

Výsledky z praxe výrobných podnikov, ktoré majú trvale najlepšie výsledky v ochrane bezpečnosti svojich pracovníkov, potvrdzujú, že najvyššiu účinnosť v tejto oblasti možno dosiahnuť systematickou prevenciou. Tá sa musí začínať už vo fáze prípravy výroby elimináciou možných pracovných rizík, pokračovať ich sledovaním a vyhodnocovaním počas prevádzky a v neposlednom rade dôsledným vybavením pracovníkov modernými ochrannými pracovnými pomôckami s účinnou kontrolou ich používania.

Nie je to formalita

Každá výrobná firma na Slovensku je v zmysle zákona povinná hodnotiť pracovné riziká a prijať opatrenia na ich predchádzanie. Často si však túto povinnosť zľahčujú tým, že ju splnia iba formálne, na papieri. Nedokážu správne identifikovať miesta a situácie, pri ktorých hrozí zvýšené nebezpečenstvo pracovného úrazu. Vzhľadom na zvyšujúcu sa bezpečnosť strojných výrobných zariadení je jednou z najrizikovejších oblastí údržba, teda čas, keď výrobné zariadenie nepracuje a pohybujú sa pri ňom iní pracovníci ako obvykle.

Stroje vedia byť hlučné

Ďalší rizikový faktor, typický pre priemyselnú výrobu, je hluk. Každý piaty pracovník v Európe musí minimálne počas polovice svojho pracovného dňa zvyšovať hlas, aby ho bolo počuť a 7 percent pracovníkov má problémy so sluchom súvisiace s prácou. Strata sluchu spôsobená nadmerným zaťažením hlukom pri práci je najčastejšou chorobou z povolania v EÚ. V priemyselnej výrobe a v baníctve je 40 percent zamestnancov vystavených nezanedbateľným hladinám hluku po dobu dlhšiu ako je polovica ich pracovného času.