Vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom je predmetom záujmu pracovného práva, ako aj povinnosti a práva obidvoch skupín. Podľa zákonníka práce existujú štyri spôsoby ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, a to dohoda, výpoveď, okamžité skončenie a skončenie v skúšobnej dobe.

Dohoda

Ukončenie pracovného pomeru dohodou je považované za najjednoduchší spôsob, no nevyhnutnou podmienkou je súhlas zamestnávateľa. Takouto dohodou sa pracovný pomer ukončí k určitému dohodnutému dňu. Pracovné právo to však nevymedzuje iba na kalendárny deň, teda konkrétny dátum. Môže sa totiž určiť aj dňom ukončenia práceneschopnosti zamestnanca, dňom skončenia prác či nastúpenia na materskú dovolenku a podobne. Táto dohoda sa musí uzatvoriť v písomnej forme, pričom nie je nutné uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru. Dohodou sa dá skončiť pracovný pomer na dobu určitú aj neurčitú.

Výpoveď

Ako zamestnanec môžete dať výpoveď kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Všetko závisí výhradne od uváženia zamestnanca. Aby však bola výpoveď platná, musí byť písomná a zamestnanec je povinný doručiť ju zamestnávateľovi. Pracovný pomer sa však končí až vtedy, keď uplynie výpovedná lehota. Pri výpovedi zo strany zamestnanca nie je nárok na odstupné.

Skončenie v skúšobnej dobe

Počas skúšobnej doby môže zamestnanec skončiť pracovný pomer kedykoľvek a bez udania dôvodu. V tomto prípade však je podľa zákonníka práce povinnosťou písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru, pričom je nutné doručiť ho zamestnávateľovi najmenej tri dni pred tým, ako sa má pracovný pomer skončiť. Ide však len o poriadkovú lehotu, čo znamená, že ten čas môže byť aj kratší ako tri dni.

Okamžité skončenie

Pracovný pomer môžete v úlohe zamestnanca okamžite ukončiť len z istých dôvodov, pri ktorých si zamestnávateľ neplní svoje zákonné povinnosti. Ak je bezprostredne ohrozené zdravie alebo život zamestnanca. Ak nedostal zamestnanec mzdu, náhradu mzdy, náhradu za pracovnú pohotovosť, cestovné náhrady, náhradu príjmu pri dočasnej PN či ich časť do 15 dní po uplynutí splatnosti. Alebo ak podľa posudku od lekára nemôže aj naďalej vykonávať svoju prácu a zamestnávateľ ho do 15 dní od predloženia posudku nepreradil na vhodné miesto. Takéto skončenie pracovného pomeru nie je možné odvolať.