Mnohí manažéri a personalisti pozerajú na mňa neveriacky, keď tvrdím, že na Slovenskú mnohí ľudia opúšťajú firmy kvôli medzikultúrnym rozdielom. Pri individuálnych konzultáciách alebo skupinových tréningoch sa často účastníci priznajú, že kultúrne rozdiely nezvládajú, pretože vo firme sa tejto oblasti nevenuje dostatočná pozornosť.

V zahraničí patrí medzikultúrny tréning k základnej výbave manažérov a zamestnancov medzinárodných firiem. Na Slovensku sú takéto tréningy skôr výnimkou. Zamestnanci sú hodení do medzikultúrnych vôd a očakáva sa od nich, že to nejako zvládnu.

Ako medzikultúrny konzultant nedávam prednosť žiadnej kultúre. Netvrdím, že nemecká alebo čínska obchodná kultúra je lepšia ako slovenská. V profesionálnej spolupráci každá kultúra prináša prístupy, ktoré by mali byť podnetom na zamyslenie pre iné kultúry, ktoré s ňou spolupracujú. Avšak aby k takému súladu došlo, je potrebné poznať štartovaciu čiaru. Aké tendencie správania majú čínski obchodní partneri? Kde sa im môžem priblížiť a čo im mám vysvetliť, pretože v podmienkach na Slovensku tento prístup nie je možné použiť?

Ako medzikultúrny konzultant, ktorí pracuje s lídrami, tímami a zamestnancami z rôznych oblastí priemyslu, nemám rada teórie. Moje rady a odporúčania musia byť vecne založené, tak aby ich klienti pochopili a mohli ich nasledujúci deň použiť v praxi.  Preto sa na začiatok s Vami chcem podeliť o to, čo majú v hlave čínski obchodní partneri a s čím prichádzajú do medzikultúrnej spolupráce:

Budovanie vzťahov

Predpokladom spolupráce je vzájomne sa dobre poznať.  To znamená stráviť prvé stretnutia výmenou informácii, ktoré nie sú vždy odborne zamerané. Najskôr je potrebné vybudovať dôveru a potom budeme hovoriť o obchodnej spolupráci. Pri nadväzovaní spolupráce treba počítať s istým časovým úsekom, kedy sa obchodní partneri a firmy spoznávajú a rátať s tým aj v rámci biznis stratégie.

 „Strata tváre“

Dôstojnosť a harmónia vo vzájomných vzťahov sú základným predpokladom úspešnej vzájomnej spolupráce medzi kolegami a obchodnými partnermi. Ak obchodný partner podnikne kroky alebo komunikuje so svojím kolegom tak, že „stratí svoju tvár“, ich spolupráca je uzavretá navždy. Ak komunikujete s čínskymi kolegami, voľte taký spôsob vyjadrenie objektívnej kritiky, aby ste svojho partnera neurazili.

Motivácia

Motivovať členov čínskeho tímu neznamená dať im otvorenú možnosť pre kreativitu a slobodu pri plnení úloh. Od Vás ako lídra tímu sa očakáva, že stanovíte postup, ktorý bude určovať smerovanie a popri ňom sa môže rozvíjať kreativita. Jasný zoznam pravidiel a krokov je vhodným spôsobom ako zabezpečiť plynulý priebeh projektu a zapojenie všetkých členov tímu.

Neverbálna komunikácia

Výber slov, intonácia a ďalšie neverbálne prejavy v komunikačnom štýle Číňanov sú rozhodujúcim nositeľom informácie. To, čo sa nám môže javiť ako nepochopiteľné, je jednoduchým odkazom, ktorý nám čínsky kolega ponúka. Keď sa teda pri kritike na nás jemne usmieva, neznamená to, že nás neberie vážne. Práve naopak, otvorená kritika je pre neho veľmi nepríjemná a vyjadruje to úsmevom.

Zmluva

Mnohé kultúry chápu zmluvu ako záväzný dokument, ktorý sa mení len vo výnimočných situáciách. Pre Číňanov je zmluva často len začiatkom spolupráce, počas ktorej sa zmluva upravuje. Ak sa objavia nové skutočnosti, obchodní parteri majú byť flexibilní a reagovať na ne i zmenou zmluvy.

Ticho

V našej kultúre sa „ticho“ pri komunikácii spája s nedostatkom informácií alebo negatívnym postojom. V Číne sa „ticho“ spája s múdrosťou a úctivosťou. „Ticho“ na strane čínskych kolegov môže byť znak ich záujmu a nie prejavom odmietania. V rámci „tichých prestávok“ členovia tímu alebo obchodnej delegácie zvažujú postupy a informácie, ktoré odzneli.

Princíp seniority

Úcta voči veku a pozícii v spoločnosti patrí stále ku kľúčovým aspektom úspešného nadviazania obchodných vzťahov. Aj v Číne sa v súčasnej dobe dostáva do popredia veľa mladých manažérov, ktorí obsadzujú vysoké manažérske pozície. To však nemení ich postoj  a správanie v profesionálnom i súkromnom živote. Treba byť preto veľmi pozorný komu dáte vizitku ako prvému, kde usadíte vedúceho delegácie, alebo ako odlíšite dary, ktoré sú určené pre lídra a ostatných členov delegácie.

Nepriamy komunikačný štýl

‘Basically, no problem.’ v komunikačnom štýle Číňanov môže znamenať „Big problem“. Komunikačný štýl Číňanov je v súlade s ich filozofiou harmónie a „straty tváre“.  Nedostatočné chápanie postupu sa prejaví až pri jeho realizácii. Na prvý pohľad dohodnutý termín dodania produktu alebo objem produktu môže byť len vyjadrením snahy pokúsiť sa o splnenie požiadavky. Pri medzikultúrnej komunikácii je vždy potrebné položiť viacero otázok a overiť si, či obe strany pochopili situáciu rovnako.

Proces rozhodovania

Čínska kultúra patrí medzi kolektívne kultúry, kde sa na rozhodovaní zúčastňujú manažéri na rôznych úrovniach riadenia. Preto je proces rozhodovania pre iné kultúry zdĺhavý. Obchodní partneri by nemali očakávať, že odídu z rokovania so záväzným rozhodnutím. Vždy je potrebné rátať s istou časovou rezervou, ktorá ponúkne čínskej strane dostatočný čas na prijatie rozhodnutia.

Konflikt

Číňania sa vyhýbajú priamym konfliktným situáciám. Svoje nesúhlas dávajú najavo nepriamo, čo sa zástupcom iných kultúr môže zdať ako vyjadrenie súhlasu.


Ako ste na to Vy? Uvažujete v práci o tom ako Vaše návrhy chápe alebo nechápe kolega z Nemecka, Číny alebo Maďarska? Vedeli by ste povedať niečo o svojom slovenskom prístupe k medzikultúrnej spolupráci? Aj keď je každý z nás jedinečný, máme všetci určite kultúrne tendencie správania sa v biznise, na dovolenke a dokonca i v manželstve, kde sa stretávajú rozdielne kultúry. Verte mi, niečo o tom viem. Počúvam to priamo od mojich klientov každý deň.

Autorka: Eva Gáboríková

Ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia v biznise. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Na Vaše otázky rada odpovie na egaborikova@gmail.com alebo www.evagaborikova.eu.