Povinné údaje na faktúre stanovuje Obchodný zákonník, prípadne aj zákon o účtovníctve pre tých, ktorí vedú účtovníctvo. Ale pokiaľ ste platiteľom DPH, vystavujete daňové doklady a ich obsah sa riadi zákonom o DPH. Najprv si ujasnite, do ktorej skupiny patríte podľa vzťahu k DPH.

 • neplatiteľ DPH a nevediete účtovníctvo,
 • neplatiteľ DPH a vediete účtovníctvo,
 • platiteľ DPH.

Keď ste neplatiteľ DPH a nevediete účtovníctvo

V tomto prípade musíte pri fakturácii myslieť na najmenej povinných údajov. V každom prípade na faktúre uveďte informácie o dodávateľovi (teda o vás):

 • meno a priezvisko (v prípade SZČO),
 • názov firmy (v prípade s. r. o.),
 • sídlo firmy alebo fyzickej osoby (fakturačnú adresu),
 • IČO,
 • označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní spolu s číslom zápisu (obchodný register, živnostenský register a pod.).

Ostatné údaje povinné nie sú. Kvôli prehľadnosti a tiež pre prípad kontroly z daňového úradu však odporúčame na každú faktúru uvádzať ešte:

 • informáciu, že nie ste platiteľom DPH,
 • údaje o odberateľovi (rovnaké ako údaje o dodávateľovi uvedené vyššie),
 • slovné a číselné označenie dokladu (napríklad Faktúra 05072019),
 • popis tovaru alebo služby, za ktoré faktúru vystavujete,
 • peňažnú sumu – spolu alebo podrobne (cena za mernú jednotku a označenie množstva),
 • dátum vystavenia faktúry.

Keď ste neplatiteľom DPH, ale vediete účtovníctvo

Účtovníctvo vedú povinne všetky právnické osoby, ale dobrovoľne ho môžu viesť aj SZČO.

Ak vediete účtovníctvo, povinných údajov pribúda. Vystavená faktúra musí obsahovať:

 • meno a priezvisko dodávateľa (v prípade SZČO),
 • názov firmy (pri s. r. o.),
 • fakturačnú adresu (sídlo fyzickej osoby alebo firmy),
 • IČO,
 • označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní spolu s číslom zápisu (obchodný register, živnostenský register a podobne),
 • označenie odberateľa v podobnom rozsahu ako u dodávateľa,
 • slovné a číselné označenie faktúry (napr. Faktúra 05072019),
 • popis tovaru alebo služby, za ktoré ste faktúru vystavili,
 • fakturovanú sumu (môže byť uvedená spolu aj rozpísaná na merné jednotky a s označením množstva),
 • a dátum vystavenia faktúry a dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je rovnaký ako dátum vystavenia faktúry.

Keď ste platiteľom DPH

Ako platiteľ vystavujete daňový doklad (niekedy sa označuje aj ako faktúra – daňový doklad). Ten podlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty. Nezáleží pritom, či je príjemca faktúry platiteľ, alebo neplatiteľ DPH. Údaje, ktoré uvádzate na faktúre, to nijako neovplyvní.

Medzi údaje, ktoré ako platitelia DPH na faktúre povinne uvádzate, patrí:

 • meno a priezvisko (v prípade SZČO),
 • názov firmy (v prípade s. r. o.),
 • sídlo firmy alebo fyzickej osoby (fakturačnú adresu),
 • IČO,
 • označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní spolu s číslom zápisu (obchodný register, živnostenský register a pod.),
 • označenie odberateľa v podobnom rozsahu ako u dodávateľa,
 •  identifikačné číslo DPH dodávateľa (ak je odberateľ tiež platiteľom DPH, tak aj jeho IČ DPH),
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum vystavenia faktúry,
 • v prípade, že sa líši od dátumu vystavenia dokladu, uveďte deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia – vo väčšine prípadov to je deň dodania tovaru alebo služby, či prijatia platby,
 • rozsah a druh dodávanej služby alebo množstvo a druh dodávaného výrobku,
 • základ dane,
 • sadzba dane,
 • výška dane – musí byť uvedená v eurách.

Pečiatku ani podpis uvádzať nemusíte

Žiaden zákon vám neukladá povinnosť označiť vami vystavené faktúry pečiatkou alebo podpisom. Ak však budete vystavené alebo prijaté faktúry zakladať do svojho účtovníctva, musíte ich podľa zákona o účtovníctve podpísať. Výnimkou je situácia, ak je overenie účtovného prípadu zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.

Fakturačný program vám uľahčí prácu a ušetrí čas

Ak si stále nie ste istí, ako vystaviť faktúru správne, pomôže vám šikovný fakturačný program zadarmo, ako je napríklad iDoklad. Stačí vyplniť údaje o svojej firme či živnosti a nikdy sa vám nestane, že by faktúra bola v rozpore s legislatívou.

Vďaka jednoduchej aplikácii vystavíte faktúry v priebehu pár minút a kdekoľvek. Nájdete v nej aj prehľady o príjmoch a výdavkoch, takže ihneď vidíte, ako sa vám v podnikaní darí. Vyskúšajte si fakturačný program iDoklad zadarmo.

Pre ďalšie tipy na podnikanie sledujte novú Miniakadémiu, ktorá radí tak začínajúcim subjektom v krušných začiatkoch, ako aj skúsenejším jedincom čeliť všetkým nástrahám podnikania.