Možnosť získania prostriedkov z fondov EÚ je reálna v rámci dvoch operačných programov:Operačný program rozvoja vidieka, kód opatrenia 313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu a kód opatrenia 311 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiamOperačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) opatrenie 3...