Nie tak dávno sa manuálna sila, rutina a zručnosť cenili vyššie ako poznatky. Tento celospoločenský postoj logicky vyplýval z nízkeho počtu pracovných pozícií, ktorých náplň sa behom ľudského života menila. Tvorivý prístup k výkonu povolania bol výnimočný a nie príliš podporovaný, takže inovatívne riešenia, ktoré títo jedinci vytvorili, sa spravidla ich odchodom stratili. Dnes je situácia opačná. Kritickú úlohu pri vzniku a udržateľnosti firiem hrajú inovácie, t. j. schopnosť  vytvárať produkty využívajúce nové poznatky, urýchlene ich uvádzať do výroby a pravidelne ich inovovať.  Preto je dôležité naučiť sa využívať vedomosti ako zdroj prosperity firiem a organizácií – inak nemáme šancu byť úspešný.

Moderné firmy rozvíjajú poznatky svojich pracovníkov cez oddelenia rozvoja ľudských zdrojov. Organizácie postavené na znalostnom manažmente však chápu problematiku všeobecnejšie – ako plošnú stratégiu, ktorá riadi zber, uchovávanie a šírenie poznatkov všetkým, ktorí ich dokážu v rámci organizácie efektívne využiť. Vzniká pojem znalostného pracovníka – pracovníka, ktorý „zarába myslením“. Len firma, v ktorej sú na kľúčových pozíciách znalostní pracovníci, sa dokáže adaptovať meniacemu sa prostrediu a má teda dlhodobú perspektívu. Ideálom je taká učiaca sa organizácia v ktorej je vzdelávanie sa a inovovanie procesov integrálnou súčasťou jej stratégie.

Ciele konferencie:

  • Pochopiť princípy znalostného manažmentu a ich význam pre organizácie a jednotlivcov.
  • Spoznať cesty ako zvýšiť účinnosť firemného vzdelávania a znížiť riziká vyplývajúce z nevhodne orientovaného osobného kariérneho rozvoja.

Konferencia je vhodná pre:

  • každého, komu záleží na osobnom rozvoji,
  • každého, kto sa chce stať kvalitným znalostným pracovníkom,
  • zástupcov firiem, ktorí chcú získať vyššiu (konkurenčnú) úroveň zhodnotenia vedomostí ich pracovníkov,
  • zástupcov firiem, ktorí chcú budovať učiacu sa organizáciu prostredníctvom siete znalostných pracovníkov,
  • individuálne pre HR manažérov, manažérov pre vzdelávanie, CEO a ďalších, ktorí sa zaoberajú rozvojom v organizácii.

Viac na https://konferencie.efocus.sk/konferencia/znalosti-ako-najdolezitejsie-aktivum-modernej-organizacie-ako-ich-spravne-m