Čo sa za mladi naučíš

Dobrých manažérov je potrebné formovať od kolísky. Vraj priskoro?  Už rodičovské láskavé usmernenia: poď, upraceme spolu hračky; napíš si najprv úlohy a potom sa budeš hrať; máš všetky veci do školy?; poznač si to, aby si nezabudol; pekne sa pozdrav a poďakuj; ospravedlň sa, popros, vysvetli; sú „škôlkou“ manažmentu. Vytvárajú systém poriadku, hodnôt a správania.

Líderské schopnosti sa zvyčajne hlásia „k životu“ už na základnej škole. Títo jedinci vedia iných „rozhýbať“, vybaviť „aj nemožné“, zorganizovať super party, obhájiť „neobhájiteľné“, vidieť „neviditeľné“, doťahovať detaily, vymyslieť nové riešenia...

Veľkú úlohu na ceste za manažérskymi vedomosťami zohráva stredná škola. Zaradenie predmetu MANAŽMENT  by nemalo byť cudzie  odborným školám ani gymnáziám. Vo všetkých oblastiach sú potrební vzdelaní manažéri – majstri, živnostníci, lekári, učitelia, právnici, technici, ekonómovia, kňazi, politici.

Manažment a Technická akadémia

Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi vo vyučovacom predmete MANAŽMENT  priúča manažérskym schopnostiam svojich žiakov už od školského roku 1993/1994 (odbor technický manažment, technické a informatické služby, v súčasnosti logistika). Inovovaný obsah učiva predmetu s dôrazom na praktickú využiteľnosť vedomostí, tiež „na mieru šité“ interné učebné texty i aktivizačné formy práce lákajú.

Čo sa žiaci vlastne učia?

V prvej časti učiva sa zoznamujú s podstatou a druhmi manažmentu, jeho históriou. Spoznávajú myslenie velikánov ako boli Henry Ford, Tomáš Baťa, F. W. Taylor, Henry Fayol, Peter Drucker.

Byť dobrým manažérom znamená kvalitne plánovať, organizovať, koordinovať, kontrolovať, motivovať, rozhodovať.  Tomuto „fortieľu“ sa podúčajú žiaci v druhej časti učiva.

Spoznať ako by mal manažér zorganizovať efektívnu poradu, pripraviť obchodné rokovanie, či pracovnú cestu, ako by mal dobre viesť tím ľudí, riešiť konflikty, ako reprezentovať firmu, ako eticky konať, je ďalší „chod“ v menu predmetu.

Štvrtý úsek z ponuky vedomostí  približuje osobnosť manažéra, zamýšľa sa nad výchovou a vzdelávaním manažérov, kultúrou odievania, spoločenským správaním, životosprávou, časovým manažmentom a selfmanažmentom.

Keďže daný obsah učiva existujúca učebnica manažmentu pokrýva len veľmi okrajovo, dopĺňajú ju interné učebné texty.

Klasické metódy práce sú už prekonané. Využívajú sa diskusie,  rôzne tvorivé úlohy k téme, prípadové štúdie, práca s internetom, tvorba referátov, esejí, počítačových prezentácií, premietanie videoprojekcií, besedy, exkurzie.

Časopis Zisk manažment v službe žiaka

Obľúbenou  aktivitou je čítanie odborných článkov. Jedným z cenných zdrojov je aj časopis ZISK MANAŽMENT v tlačenej i on-line forme. Vhodne zvolený text dokáže výborne ilustrovať preberanú problematiku a je žiakmi mimoriadne rešpektovaný, lebo „prehovoril život“.  Následná diskusia otvára priestor na uvažovanie, argumentovanie a o to  ide – pohnúť mysľou človeka.

Kvalitne zvládnuté základy manažérskej alchýmie na strednej škole  sú výborným štartovacím balíčkom pre štúdium riadenia na vysokých školách, alebo rozvíjania sa v  konkrétnom zamestnaní.

Apel zo škôl

Prax často proklamuje čo požaduje od škôl. Menej často je však počuť  o tom,  čo školy žiadajú „od praxe...“ Milí manažéri, školy vás potrebujú.  Investujte svoje sponzorské dary -  manažérske skúsenosti do novej generácie. Príďte do škôl, hovorte o svojej práci, šírte osvetu v oblasti manažmentu. Využite na to všetky možné formy (veď ste kreatívci, či?). Potešíme sa „profil“ videám, videokonferenciám, diskusným fóram, exkurziám, on-line prístupu k odborným článkom za „školské ceny“, alebo všetkému zaujímavému, čo vymyslíte a čo si môžeme „dovoliť“. Váš počin bude možno charitatívnym dielom, ale určite nie zadarmo.  Prosperita jednotlivca a vo finále i prosperita tejto krajiny bude vašou odmenou.

Autorka: Ing. Viera Kubovčíková, stredoškolská učiteľka ekonomických predmetov, Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi