Kto je freelancerPodľa Wikipedie je freelancer niekto, kto zamestnáva sám seba a nie je dlhodobo zmluvou viazaný na určitý pracovný pomer. S určitou rezervou by sme mohli povedať, že freelancer je ekvivalentom nášho pojmu malý živnostník. Ale nebola by to tak celkom pravda. Vo väčšine prípadov je freelancer samotárom, ktorý pracuje predovšetkým na vlastných projektoch, ktoré sa snaží obhospodarovať od začiatku do konca...