Osobitnou kategóriou je už spomínaný vysokozdvižný vozík, ktorý patrí medzi manipulačnú techniku. Obsluha takéhoto zariadenia si preto vyžaduje nielen všetky potrebné povolenia, ale aj prax obsluhujúcich zamestnancov, a to v takom rozsahu, aby boli dodržané všetky nariadenia a vyhlášky v rámci bezpečnosti na pracovisku.

Rozdielne typy vysokozdvižných vozíkov

Vzhľadom k osobitným potrebám rôznych odvetví priemyslu časom vznikli odlišné typy vysokozdvižných vozíkov, no ich podstata zostáva aj naďalej rovnaká. Slúžia prevažne na manipuláciu s objektami, kde už ľudská sila nestačí a práca sa tak stáva neefektívna.

V závislosti od používania vozíka v exteriéri alebo v interiéri sa líšia aj zdrojom pohonu. V skladoch sa preto využívajú hlavne elektrické vidlicové vozíky, ktoré poháňa batéria, a tak zariadenie dokáže fungovať bez uvoľňovania škodlivých emisií a vysokej hlučnosti. Výdrž batérie je väčšinou dostačujúca v rámci bežnej pracovnej doby a následne počas prestávky je batéria dobitá. Zároveň však môžeme konštatovať, že oproti svojím náprotivkom so spaľovacími motormi prílišne nezaostáva výkonom.


Vysokozdvižné vozíky so spaľovacími motormi sa teda väčšinou používajú v exteriéri a môžu byť upravené v závislosti od odvetvia, v ktorom pôsobia. Rozlišujeme napríklad vysokozdvižné vozíky s krytou kabínou alebo podvozkom do náročnejšieho terénu. Ďalej poznáme vychystávacie vozíky, ktoré nemajú zdvíhacie obslužné miesto, regálové vozíky určené do vysokých skladov alebo nízkozdvižné vozíky, ktoré sa využívajú na pracoviskách, ktoré nevyžadujú zdvih do veľkej výšky.

Kurz obsluhy vysokozdvižného vozíka

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, kde by ste ako zamestnanec prichádzali do styku s vysokozdvižnými vozíkmi, sa nezaobídete bez náležitého oprávnenia na obsluhu takéhoto zariadenia. Oprávnenie je možné získať absolvovaním kurzu obsluhy vysokozdvižných vozíkov, a to v závislosti od typu vozíka, ktorý plánujete obsluhovať. Proces získania preukazu je podobný klasickému kurzu v autoškole.

Ak ste autoškolu ešte neabsolvovali, nezúfajte. Pre väčšinu typov vysokozdvižných vozíkov nie je vodičské oprávnenie povinnosťou. Nutné však je, aby uchádzač dovŕšil osemnásty rok života a bol zdravotne spôsobilý na obsluhu zariadenia. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje tlačivom a posudkom lekára nie starším ako šesť mesiacov. Na uchádzačov samozrejme čaká písomné a praktické preskúšanie zo znalostí nadobudnutých počas absolvovaného výcviku.


Prehľad oprávnení podľa tried a skupín

Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte preukaz obsluhy motorových vozíkov, ktorý uvádza skupiny zariadení, na ktoré máte oprávnenie k obsluhe. Triedou sú označené druhy vozíkov v závislosti od pohonu. Do triedy I. spadajú elektrické vozíky a do triedy II. spadajú vozíky so spaľovacím motorom. Následne sú zariadenia delené do skupín, pričom:

  • skupina A: zahŕňa plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené vozíky,
  • skupina B: zahŕňa plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné vozíky s pákovým riadením,
  • skupina C: zahŕňa  plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné vozíky s volantovým riadením,
  • skupina D: zahŕňa vysokozdvižné ručne vedené vozíky,
  • skupina E: zahŕňa vysokozdvižné vozíky s pákovým riadením,
  • skupina W1: zahŕňa vysokozdvižné vozíky s volantovým riadením do nosnosti 5 ton,
  • skupina W2: zahŕňa vysokozdvižné vozíky s volantovým riadením nad nosnosť 5 ton,
  • skupina G: zahŕňa vysokozdvižné vozíky so zdvíhacou plošinou,
  • skupina Z: zahŕňa špeciálne vozíky.