Jedná sa o naplnenie všetkých našich potrieb bez toho, aby sme narúšali potreby, potrebné pre kvalitný život ďalších generácií. Čoraz viac firiem sa snaží o udržateľné podnikanie, ktoré pomáha nielen ku generovaniu zisku, ale aj našej spoločnosti a prírode.


Obrázok: Udržateľnosť v podnikaní sa stáva čoraz viac diskutovanou témou.

Udržateľnosť v podnikaní

Cieľom udržateľnosti podnikania nie je len maximalizácia zisku, ale tento cieľ zahrňuje aj environmentálne, sociálne a komunitné aspekty. Trvalo udržateľný rozvoj v Slovenskej republike právne vymedzuje § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Podľa neho ide o “rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.” 

Trvalo udržateľný rozvoj sa stal jedným z dôležitých pilierov vedomostnej spoločnosti. Jeho princípom je, že popri ekonomickom raste sú zohľadňované aj sociálne a environmentálne dopady. Výzvou pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je, aby sa princípy udržateľného rozvoja premietli do každodenného života človeka a tým aj do podnikania slovenských spoločností. Na Slovensku je už veľa firiem, ktoré princíp udržateľnosti vo svojom podnikaní realizujú.


Obrázok: Aj na Slovensku už niektoré firmy vo svojom podnikaní presadzujú udržateľný rozvoj.

Udržateľnosť v Lindström

Medzi udržateľné firmy patrí spoločnosť Lindström - jedna z popredných európskych spoločností poskytujúca textilné služby. Zameriava sa na prenájom pracovných odevov, ochranných pomôcok, prestierania, textilných výrobkov pre reštaurácie a hotely, priemyselných rohoží a uterákov.

Udržateľný rozvoj Lindström je postavený na hľadaní nového využitia opotrebovaných výrobkov, aby ich životnosť mohla byť predĺžená čo najviac. Lindström prenajíma textilné výrobky a zabezpečuje ich údržbu, recykláciu  aj likvidáciu. Keďže dlhšie životné cykly ich výrobkov znamenajú menšiu záťaž pre naše životné prostredie, je pre spoločnosť nevyhnutné hľadať riešenia, aby ich životnosť bola čo najdlhšia a prípadná likvidácia čo najekologickejšia.

V rámci inovácii pre udržateľnosť vytvárajú pre jeden fínsky obchodný reťazec s potravinami nákupné tašky, ktoré sa dajú prať a ich životnosť dosahuje až 4 roky.


Obrázok: Nielen firmy, ale aj my môžeme prispievať k udržateľnosti.

Likvidácia odpadu

V priemyselných odvetviach sa často manipuluje s rôznymi olejmi a chemikáliami, ktoré sa často čistia jednorazovými utierkami, ktoré sa následne hádžu do komunálneho odpadu. Aj keby sa tento odpad triedil, sú tieto utierky stále znečistené priemyselnými nečistotami.

V dôsledku priemyselnej činnosti vzniká veľké množstvo najrôznejších nebezpečných odpadov, značná časť nebezpečného odpadu pochádza aj z iných sfér výroby. Vytvárajú odpad vo forme zvyšku farieb a riedidiel, motorových olejov, akumulátorov, starých liekov, starej elektroniky atď.

Základným pravidlom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu. To však pochopiteľne nie je vždy možné a nejaké to menšie či väčšie množstvo nebezpečných odpadov v rámci našej činnosti vznikne. Do nakladania s nebezpečnými odpadmi spadá buď ich využitie, alebo krajná možnosť zneškodnenia.

Lindström sa v rámci cirkulárnej ekonomiky (udržateľného rozvoja) stará o recykláciu a ekologickú likvidáciu odevov, utierok a rohoží, ktoré sú vyradené. Preto nájomníci ich produktov nemusia vyhľadávať špeciálne odvozy odpadu a tiež sa vyhnú vybavovaniu potrebných dokladov pre ich ekologickú likvidáciu. 

Spoločnosť dodržuje prísne bezpečnostné a environmentálne inštrukcie pri manipulácii a preprave. Lindström preberá zodpovednosť za svoje produkty, a to aj v rámci kontrol z Ministerstva životného prostredia. 

Napríklad, pokiaľ si firma objednáva od spoločnosti priemyselné utierky, trebárs do autodielní, nemusí sa vôbec starať o ich servis ani o ich likvidáciu a nemusí ani vlastniť doklad o ich likvidácii, pretože zodpovednosť za to všetko si berie Lindström na seba.Lindström utierky na prenájom

Servisný prenájom utierok od Lindström znamená, že sa o svoje prenajaté produkty starajú komplexne. V pravidelných intervaloch odvážajú znečistené priemyselné a absorpčné utierky do práčovne a nahradia ich rovnakým množstvom čistých, a to do boxov, ktoré sú zamestnancom vždy po ruke.

Je pre nich samozrejmosťou, že pri praní zaobchádzajú s priemyselnými a absorpčnými utierkami tak, aby sa s uvoľneným nebezpečným odpadom nakladalo v súlade s platnými predpismi.

Pokiaľ chcete aj vy prispieť k udržateľnému rozvoju a k lepšiemu komfortu na pracovisku, môžete vyskúšať prenájom priemyselných utierok a možno sa stanete ďalším spokojným zákazníkom spoločnosti Lindström.