Kedy a ako najčastejšie vznikajú dlhy

Dlhy vznikajú z dôvodu nesplácania finančných záväzkov, ktoré máte z pôžičiek, úverov alebo iných foriem požičania si peňazí. Každá takáto transakcia zo sebou prináša dohodnutý spôsob splácania a ak ho nedokážete napĺňať, hrozí vám veľký problém.

Jednou z príčin neschopnosti splácať dlhy je nevýhodná pôžička. Pri získavaní každej formy úveru treba byť opatrný a dať si pozor na všetky body zmluvy, ktorú podpisujete. Bežné je, že na úvod je nízky úrok, no tento sa časom môže zmeniť na vyšší. Preto si treba pred podpisom overiť, ako máte nastavenú jeho výšku počas celej doby splácania.

Ďalším z dôvodov neschopnosti splácať dlhy je strata pravidelného príjmu, možno z dôvodu dlhšej nezamestnanosti, ale oveľa častejšie nepredvídateľných udalostí.

Jedným z riešení tejto situácie je poistenie schopnosti splácať úver. Problém môže tiež nastať, ak sú súčasťou úveru aj rôzne skryté poplatky, ktoré hodnotu úveru zvyšujú. Preto treba sledovať nielen výšku úroku, ale aj RPMN, čo je ročná percentuálna miera nákladov.

Čo je osobný bankrot a kto oň môže požiadať

Možnosťou, ako riešiť neschopnosť splácať svoje dlhy, je aj osobný bankrot. Jedná sa o legislatívne náročný proces, pričom jedným zo základných predpokladov pre jeho realizáciu je skutočnosť, že dlžník pri ňom prichádza o svoj majetok.

Princíp spočíva v tom, že dlžník prizná svoje dlžoby a prejaví záujem splatiť čo najviac so svojich dlžôb prostredníctvom vyhlásenia konkurzu. V rámci neho je následne speňažený celý jeho majetok a z takto získaných financií sa uskutoční vyrovnanie aspoň časti dlhu. Následne sa zastavujú všetky zvyšné dlžoby a nastáva úplné oddlženie.

O osobný bankrot môže požiadať dlžník, ktorý je platobne neschopný, má aspoň jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako rok a musí dlhodobo žiť na území Slovenskej republiky.

Dôležitou informáciou je, že dlžník nemôže o oddlženie žiadať viac, ako 1 krát za 10 rokov. Zároveň platí, že takáto osoba nemôže byť vo výkone trestu. Osobný bankrot môžu riešiť tak zamestnanci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby.

Oddlženie vs. splátkový kalendár a ich porovnanie

Osobný bankrot môže mať dve formy. Prvou je konkurz, o ktorom sme si písali vyššie, druhou je splátkový kalendár. Najväčší rozdiel medzi nimi je vo vlastníctve majetku: ak pri konkurze oň dlžník prichádza, pri splátkovou kalendári je možné jeho zachovanie.

Pri splátkovom kalendári by ste mali mať stále zamestnanie, prípadne aspoň pravidelný príjem. Vaše dlžoby, na rozdiel od konkurzu, nemôžu prevyšovať hodnotu vášho majetku a musíte byť schopný zaplatiť približne 700 Eur na poplatky spojené s týmto konaním. Z tejto sumy tvorí 500 Eur preddavok pre správcu a 200 Eur pre advokáta.

Doba, za ktorú by ste mali byť schopný splatiť svoje záväzky, býva určená súdom. Zákon však hovorí, že jej maximálne trvanie môže byť 5 rokov.

Výhodou konkurzu je skutočnosť, že jeho účastníkovi zostáva celá mzda, ak je zamestnaný. Nič sa mu z nej nestrháva, no to platí len na dlhy, ktoré sú súčasťou oddlženia cez inštitút osobného bankrotu. Nových dlžôb sa táto výhoda netýka.

Riziká, ktoré riešenie cez osobný bankrot prináša

Ak v tejto chvíli premýšľate o výhodnosti osobného bankrotu, treba pripomenúť, že tento spôsob riešenia zlej finančnej situácie by mal byť naozaj krajným riešením a nie je vhodný pre každého. Nezabúdajte, že so sebou prináša aj veľa nepríjemnosti.

Jedným z problémov je nemožnosť začať podnikať do 3 rokov od vyhlásenia konkurzu. Je tu však možnosť požiadať o výnimku, ktorú posúdi príslušný živnostenský úrad. Pozor si treba tiež dávať na to, aby ste uviedli všetkých dlžníkov. V opačnom prípad vám hrozí, že sa konkurz zruší, pretože ste do neho šli s „nepoctivým zámerom.“

Vyhlásenie osobného bankrotu je možné len cez Centrum právnej pomoci, čo je štátna organizácia zaoberajúca sa poskytovaním právnej pomoc.

Pozor si tiež treba dávať na rôzne pochybné spoločnosti, ktoré zneužívajú nevedomosť a často aj zúfalstvo osôb, ktoré sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Pod zámienkou právnej pomoci od nich vylákajú často aj ich posledné peniaze.d