Dobre štruktúrované rozhodovacie problémy predstavujú väčšinou problémy, ktoré možno exaktne definovať, viac-menej pravidelne sa opakujú a je možné stanoviť algoritmus ich riešenia. Všetky informácie o probléme máme k dispozícii, vieme ich jednoznačne transformovať na výstupné informácie, teda na rozhodnutia.SlovníkAlgoritmizácia – utváranie presných a logicky jednoznačných predpisov na vykonanie určitej sústavy operácií, pričom je určené aj poradie riešenia úloh daného typu...