Inteligentné meracie systémy (IMS) sú sofistikovanou generáciou elektromerov. Z pohľadu koncového odberateľa je ich inštalácia bežnou výmenou pôvodného elektromera za nový. Odberateľ, dodávateľ i distribútor majú cez IMS do 24 hodín k dispozícii informácie o odbere elektriny na odbernom mieste. Na základe týchto informácií môžu podľa slov Jozefa Ďurčeka, biznis konzultanta portálu Výhodnáenergia.sk, optimalizovať budúce náklady za odber elektriny (odberateľ), budúce náklady za dodávku a distribúciu elektriny (dodávateľ, distribútor). „Regulátor (ÚRSO) z politických dôvodov v januári 2017 zrušil vyhlášku so sadzbami pre IMS meradlá, preto aktuálne vnímame (slovenské) IMS ako dobrú vec bez pridanej hodnoty.“

 Legislatíva stanovuje jasné pravidlá

IMS sú elektronické zariadenia, ktoré sú schopné zbierať dáta, odosielať ich, synchronizovať sa, všetko bez fyzickej prítomnosti obsluhy. Je možné ich na diaľku zapínať, vypínať, prepínať do rôznych prevádzkových režimov. V tejto súvislosti sú IMS novým spôsobom merania odberu elektriny na úrovni nízkeho napätia (NN). Pre vysoké pripojenia (VN) a veľmi vysoké pripojenia (VVN) IMS nie sú novinkou.

„Smernica EP a Rady č. 2009/72/ES ukladá členským štátom Európskej únie povinnosti týkajúce sa zavádzania IMS do roku 2020. Táto smernica je prenesená do zákona o energetike a do vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Distribučné spoločnosti majú povinnosť nainštalovať IMS každému odberateľovi, ktorý má ročnú spotrebu elektriny minimálne 4 MWh/rok, alebo ak odberateľ spadá do definície podľa paragrafu 3 ods. 5 vyhlášky,“ radí Jozef Ďurček.

Výhody verzus nevýhody používania IMS

Výhody IMS sú podľa slov biznis konzultanta nesporné – prehľad o spotrebe elektriny, adresnosť, zníženie počtov čiernych odberov elektriny, optimalizácia nákladov za odchýlku, digitalizácia energetických sietí, „smartfonizácia“ (pozn.: všetko cez smartfón). Nevýhody – niekto musí inštalácie zaplatiť, takže v krátkodobom horizonte sa náklady spojené s inštaláciou IMS premietnu do cien za elektrinu. „Avšak v dlhodobom horizonte napomôžu bezpečnosti sietí a zníženiu cien za dodávku a distribúciu elektriny. V súčasnosti je nevýhodou absencia špeciálnych sadzieb pre IMS.“

To, čím sú IMS zaujímavými, je rozsah a kvalita hodnôt, ktoré vedia súčasne merať, archivovať a odosielať. „Každé nové technické zariadenie je z pohľadu ceny najprv prístupné firemnému sektoru a až potom, po znížení obstarávacej ceny z dôvodu masovej výroby, sa takéto zariadenie stane cenovo efektívnym pre nasadenie pre retail,“ vraví Jozef Ďurček.

Inteligentné meracie systémy v biznise

Odberatelia na VN a VVN pripojení bežne využívajú výstupné dáta zo smart meradiel na účel úspor na nákladoch za odber elektriny. Novinkou v oblasti IMS je, že to isté budú môcť mať aj odberatelia na NN pripojeniach – za každý deň do 24 hodín môžu mať k dispozícii dáta zo smart meradla. „Domnievame sa, že netreba mať veľké očakávania od IMS, pretože samy osebe nie sú všeliekom. Sú však nevyhnutným predpokladom na zavedenie smart zariadení do domácností, firiem, budov... Sme skeptickí k efektivite IMS pre odberateľov na nízkonapäťových pripojení. Možnú ich efektivitu vidíme na strane dodávateľov a distribútorov,“ spresňuje Jozef Ďurček. Tí budú mať k dispozícii reálne odberové diagramy namiesto typových diagramov, ktoré v súčasnosti používajú na nákup elektriny a na optimalizáciu nákladov za odchýlku, čo prinesie menej čiernych odberov elektriny.

Priemysel 4.0 verzus energetické nároky podnikov

Trendom súčasnosti je príprava firiem na Priemysel 4.0. Aké nároky to kladie na modernú energetiku v tomto segmente, aj pre manažérov podnikov, ktorí to musia riešiť? Štvrtá priemyselná revolúcia prichádza podľa Jozefa Ďurčeka postupne a po nej „nezostane kameň na kameni“. Všetko sa zmení.

„Dúfame, že k lepšiemu. Obávame sa, že to bude pozvoľná zmena, kde si budeme postupne zvykať na stále ‚väčšiu a väčšiu bolesť‘. Už sú k dispozícii lokálne riešenia virtuálneho online právnika, v Holandsku už v praxi využívajú robotizovaný súd na rozvody. Akúkoľvek ľudskú pracovnú činnosť skôr alebo neskôr nahradia roboty,“ spresňuje analytik. Ak sa k tejto budúcej realite chce priblížiť firma, tak bez inovácií sa to nedá. Inteligentné meracie systémy sú nevyhnutnou podmienkou prípravy na Priemysel 4.0. „Môžeme diskutovať o načasovaní, ale to je asi tak všetko. Smart technológie nie sú modlou, ktorej by sa mali manažéri podnikov klaňať, avšak inovácie ako také sú nevyhnutnosťou, ktorej by mali naďalej venovať pozornosť.“

Nastavte si IMS správne

Regulátor by mal podľa slov Jozefa Ďurčeka zaviesť sadzby pre IMS meradlá. Ich inštalácia distribútormi je bezplatná, podľa ich interných harmonogramov. „Pri cene IMS cca 200 eur/kus aj s montážou je energetický audit drahší než nákup a osadenie IMS meradla. Pritom inštalovanie IMS na vlastné náklady v súčasnosti pokladáme za plytvanie peniazmi. Internet je už takmer všade, takže tam, kde je IMS nainštalovaný, sú ‚dvere otvorené‘ smart domácnosti, smart firme, smart city...“

Ako ďalej expert uvádza, treba poukázať aj na odvrátenú stranu smart technológií. „Kto si nainštaluje smart technológie do domácnosti alebo do firmy, ten nech nie je prekvapený, že hackeri budú vedieť sledovať a nahrávať každú osobu, ktorá sa bude v takejto smart oblasti nachádzať. Smart technológie neodporúčame tam, kde chcete mať súkromie z dôvodu rodiny alebo z dôvodu dôverných firemných informácií. Smartfón je možné odložiť, vypnúť, nemať ho pri sebe – smart oblasť je nonstop monitorovaná smart zariadeniami, do ktorých nie je problém sa zvonku nabúrať.“

Vízie blízkej energetickej budúcnosti

Vývoj smeruje k decentralizácii výroby elektriny a k totálnej digitalizácii, takže IMS budú mať (raz) asi úplne všetci odberatelia elektriny. „Odberatelia sa budú spájať do komunít s vlastnou výrobou elektriny, s predajom prebytkov do siete, s vlastnou fakturáciou. Na to všetko bude potrebné mať IMS meradlo. V súčasnosti majú inteligentné meracie systémy pre odberateľov na nízkonapäťovom pripojení takmer nulové využitie,“ uzatvára expert portálu Výhodnáenergia.sk.