Viac ako 8 rokov pracuje s rodinnými firmami a patrí medzi pár odborníkov, ktorí sa špecializujú na procesy v nich. Erika Matwij, expertka na procesy v rodinných firmách a ľudské zdroje v spoločnosti Human Inside, sa v praxi stretáva s majiteľmi rodinných firiem, ktorí ich už pevne odovzdali svojim nástupcom, prípadne odovzdávanie práve ukončujú. Hoci je pre nich náročné zvládnuť túto úlohu, väčšinou sú šťastní. „Pokiaľ sa im podarí vychovať svojho nástupcu, aby s úspechom prevzal ich dielo, a sledovať jeho ďalšiu cestu, je to jednoducho pre nich vyvrcholenie ich kariéry. Títo činorodí otcovia a mamy stále niekde stoja pripravení pomôcť – či už v biznise alebo v rodinných záležitostiach,“ objasňuje pre Zisk manažment Erika Matwij.


Rodinná firma je to, čo rodinu spája...

Každá z rodinných firiem má svoj vlastný model a väčšina mnoho spoločného. Firma sa pre rodinu stala tým, čo ju spája... „Stretávam sa aj s majiteľmi, ktorí svoje firmy predali často preto, že proces odovzdania firmy jednoducho nezvládli. Po čase ich pocit šťastia slabne a nastupujú obavy, ako zmysluplne vyplniť čas, ako sa vyrovnať so stratou prestíže, ako finančne zaistiť rodinu a zachovať jej stabilitu,“ objasňuje riaditeľka spoločnosti Human Inside.

Je dôležité, aby rodiny zodpovedné za spoločnosť vzali svoju rolu vážne. A podľa toho konali. To si podľa slov Eriky Matwij vyžaduje okrem mnohých iných vecí aj dôkladný dialóg medzi jednotlivými členmi rodiny. „Rovnako je nevyhnutné zdokonaľovať sa a učiť sa, ale tiež priviesť v správny moment do spoločnosti mladšiu generáciu. Len tak budú spoločnosti vedené rodinou schopné nielen pretrvať, ale aj udržať si konkurenčnú výhodu voči firmám, ktoré majú anonymnú akcionársku základňu.“

Spájanie rodiny a podnikateľských aktivít

Rodinné podnikanie sa líši od iných typov podnikania tým, že spája rodinu a podnikateľské aktivity. Podnikanie, ako aj rodina majú svoje vlastné potreby a ciele. Každá oblasť má svoj vlastný život a svoje vlastné presvedčenia. A podľa Eriky Matwij môže byť aj užitočné, keď uznáme, že pravidlá efektívnej rodiny a pravidlá efektívneho podnikania môžu byť v protiklade. „V rodine prevládajú vzťahy rovnosti, inklúzie a starostlivosti o ostatných. Podnikanie si na druhej strane vyžaduje meritokraciu, čiže vládu najschopnejších odborníkov, selektivitu a kritickú analýzu. Z týchto základných rozdielností sa rodí príležitosť ku konfliktu v rozhodovaní ohľadne zamestnanosti, kompenzácie, dedičstva, reinvestícií...“

Otvorenou otázkou zatiaľ zostáva, či by tieto rozhodnutia mali vyznievať v prospech blaha rodiny, alebo v prospech prosperity podnikania. Ako dodáva riaditeľka spoločnosti Human Inside, pokiaľ podobné dilemy nie sú efektívne riešené, postupom času vedú k vyvrcholeniu konfliktu a môžu poškodiť podnikanie aj rodinu. „Azda najuniverzálnejší myšlienkový model v oblasti rodinného podnikania navrhol profesor Harvardovej univerzity John Davis, ktorý vychádza z názoru, že rodinné podnikanie je zložitým systémom vzájomne prepojených subsystémov.“

Tri subsystémy sú vzájomne prepojené

Model troch kruhov ako subsystémov v rámci rodinného podnikania (systém rodiny, manažmentu a vlastníctva) ukazuje, že na porozumenie systému tohto typu je dôležitá každá individuálne vnímaná perspektíva. „Jeho prostredníctvom si môžeme uvedomiť, že v rámci systému rodinného podnikania budú mať rôzni ľudia prirodzene rozdielne stanoviská. Niektorí sa budú napríklad považovať len za členov rodiny, nikdy nie za vlastníkov a manažérov – budú sa dívať na svet z tejto perspektívy. Iní, napríklad manažéri, ktorí nie sú členmi rodiny, budú ihneď zaujímať manažérsky postoj a čo je najlepšie z manažérskeho hľadiska,“ objasňuje Erika Matwij.

Následníci z mladšej generácie, ktorí sú vo firme aj zamestnaní, budú vystupovať v úplne v iných roliach a iných perspektívach. Vtedy je dôležité uvedomiť si, že prekrývajúce sa roly môžu byť konfliktné a veľmi stresujúce. Rôzne problémy majú manažéri, ktorí sú aj členmi rodiny, keď musia navzájom spolupracovať, odovzdávať si správy alebo podávať prehľady svojej výkonnosti iným rodinným manažérom.

Tri najdôležitejšie subsystémy v rámci rodinného podnikania:
1. systém rodiny
2. systém manažmentu
3. systém vlastníctva
Tieto perspektívy a ich vzájomné závislosti môžeme zobraziť ako tri prekrývajúce sa kruhy.

Rodinné faktory vplývajú na podnikateľský biznis

Na voľbu podnikateľskej stratégie môže mať obrovský dosah niekoľko rodinných faktorov: počet detí, ich záujmy a schopnosti. Ako dopĺňa Erika Matwij, stratégiu ovplyvňuje taktiež história rodiny. „Podnikateľské rozhodnutia sa často prispôsobujú aj tomu, aké má rodina názory o ľuďoch. Niektoré rodiny nedôverujú ľuďom zvonka, a preto nezamestnávajú nezávislých riaditeľov, odmietajú ľudí s vynikajúcimi manažérskymi schopnosťami a vyhýbajú sa strategickým alianciám alebo konzultantom.“ Ak má rodinná firma pretrvávať, musí si zaistiť zdravé podnikanie. Mnoho zdravých firiem je predaných alebo zničených nie pre podnikateľské neúspechy, ale v dôsledku rodinných sporov.


Čo vplýva na zamestnanosť v rodinnej firme?

  • Rodinné firmy musia neraz riešiť problém, ako efektívne zvládnuť zamestnávanie členov rodiny.
  • V malých rodinných firmách sú členovia rodiny často zdrojom relatívne lacnej pracovnej sily, ktorá spravidla pracuje dlhšie a umožňuje väčšiu pružnosť v rámci politiky zamestnanosti. Zamestnávanie rodiny je jednou z priorít, keď sa však firma rozrastie, už to prestáva platiť.
  • Mnoho rodín aj potom aktívne naberá členov rodiny pre prácu vo firme a výber následníkov začína byť kľúčovou otázkou. Zabezpečiť vedúcich manažérov z radov rodiny môže byť pre pretrvávanie rodinného podniku životne dôležité.
  • Niektorí členovia rodiny začínajú pracovať vo veľmi mladom veku a veľmi úzko spájajú rodinu, podnikanie a prácu. Pre mnohých z nich sa práca stáva akýmsi „dedičským právom“. S týmto „právom“ ide ruka v ruke aj ohromné bremeno zodpovednosti. Často pracujú tvrdšie a dlhšie, vykazujú väčšiu vytrvalosť a do svojej firmy investujú neuveriteľné množstvo „potu a driny“.
  • Intenzívne zapojenie rodiny do podnikania je jedným z hlavných dôvodov jeho úspešnosti, ale aj zdrojom mnohých problémov. Rodinné podnikanie môže byť poznamenané nepotizmom, čiže uprednostňovaním príbuzných, čo môže vyvolávať časté otázky, do akej miery je tento pracovník prospešný a v akom bode sa stáva príťažou.
    Zdroj: Spoločnosť HUMAN INSIDE, www.humaninside.sk, www.prerodinnefirmy.sk

Nepodceňujte komunikáciu a schopnosť zvládať konflikty

Podnikanie v rodine je podľa Eriky Matwij ako jadrová reakcia. Keď sa nekontroluje, môže byť rodina výbušná ako vodíková bomba, ale v kontrolovanom stave účinná a výkonná ako atómová elektráreň. Ale ako má rodina dosiahnuť kontrolovaný stav? „Úspešná stratégia rodiny zabezpečuje, že všetci členovia rodiny rozumejú spoločným cieľom a tomu, ako majú konať, aby ich dosiahli. Všeobecne sa uznáva, že akákoľvek jasná stratégia je kritický dôležitá pre všetky procesy v oblasti podnikania. Rodiny si často myslia, že tieto súkromné udalosti sú len otázkou vzájomných vzťahov a majú zostať v rodine. Ale uvedené zmeny hlboko ovplyvňujú nielen stabilitu rodiny, ale aj okolnosti podnikania, hlavne z pohľadu vlastníctva a zamestnávania jej členov,“ dodáva Erika Matwij.

Mnoho majiteľov rodinných firiem si hovorí, že konfliktné situácie, v ktorých sa stretáva firma a rodina, „nestoja za to“. Aký je však názor expertky z praxe? „Väčšina verí, že mať zdravú rodinu si nevyžaduje žiadnu mimoriadnu prácu, ale viacgeneračné rodiny, ktoré úspešne podnikajú, sa už poučili, že udržať rodinu je často náročnejšie ako riadiť firmu. V rodine je dôležité programové zlepšovanie komunikácie a praktické zvládanie konfliktov.“

Zaveďte pravidelné rodinné stretnutia

Komunikáciu uľahčuje prax, hlavne v diskusiách o náročných a emočne vyhrotených témach, napríklad: rôzne krivdy z minulosti môžu viesť k súčasnej nedôvere alebo skeptickému postoju. Z tohto dôvodu Erika Matwij odporúča rodinám zaviesť pravidelné rodinné stretnutia, na ktorých sa preberajú záležitosti rodiny a problémy spojené s podnikom. „Tieto stretnutia nazývame rodinné rady. Napriek tomu, že sa o rizikách generačnej výmeny hovorí v súčasnosti už dosť, ešte u nás stále existuje viac firiem, ktoré neplánujú generačnú výmenu, neotvárajú túto problematiku a majitelia odsúvajú, prípadne sa u nich vôbec generačná výmena alebo nástupníctvo nezačne. A to je z môjho uhla pohľadu skutočne nepochopiteľné.“

Tip redakcie Zisk manažment: V súčasnosti Erika Matwij figuruje aj ako spolupracujúca expertka inštitúcie Slovak Business Agency v oblasti rodinného podnikania k téme generačnej výmeny a nástupníctva (www.sbagency.sk). V priebehu rokov 2018 až 2020 budú postupne zverejňované výzvy, prostredníctvom ktorých sa budú môcť rodinné podniky uchádzať o podporu a poradenstvo v danej oblasti.

Článok bol zverejnený v októbrovom čísle Zisku manažment.