Koniec roka je ideálny čas na legálnu daňovú optimalizáciu. Dôležité pre vás v prvom rade je, či ste v uplynulých mesiacoch podnikali ako fyzická alebo právnická osoba. Ak podnikáte ako fyzická osoba, musíte mať uhradené všetko, čo by ste si chceli uplatniť v daňových výdavkoch. Pokiaľ ste fungovali ako eseročka, teda právnická osoba, existujú výdavky, ktoré môžu byť nákladmi až po ich uhradení, napriek tomu, že v podvojnom účtovníctve sa podmienka zaplatenia všeobecne neuplatňuje.

Najčastejšie výdavky – všetko si riadne preverte

Koniec roka je podľa slov Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, vždy obdobím, kedy chcú živnostníci, ale aj štatutári firiem vedieť, ako vychádza čo najpresnejší odhad výsledku hospodárenia. Dôvod býva jednoduchý – potrebujú si „zrátať“, či si môžu dovoliť ešte nejaké plánované investície. „V prípade odpisovaného majetku, teda hmotného majetku nad 1 700 eur a nehmotného nad 2 400 eur, už ale neplatí ako kedysi, že aj v prípade, že ho firma nadobudne v decembri, môže si uplatniť daňový odpis rovnajúci sa celoročnému odpisu. Na tento fakt sa ešte stále často zabúda. Z pohľadu nákladov sú preto výhodnejšie drobnejšie nákupy techniky, vybavenia, prípadne softvéru. Za posledné obdobie v tomto smere neboli zaznamenané výrazné legislatívne zmeny,“ objasňuje Jaroslava Lukačovičová.

Účtovné rozdiely na konci roka

Ako je to teda s úhradou výdavkov do konca roka? Z pohľadu živnostníka, respektíve podnikajúcej fyzickej osoby, je to podľa Jaroslavy Lukačovičovej veľmi jednoduché. „Keďže jeho príjmy aj výdavky sú na cash flow (hotovostnej) báze, do výdavkov idú naozaj len skutočne uhradené výdavky do konca roka. Tu sa nerozlišuje, či sú alebo nie sú daňovo uznateľné z pohľadu úhrady. Iná situácia je u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Tu existuje skupina výdavkov, ktoré môžu byť daňovými výdavkami len v prípade, ak boli aj reálne uhradené do konca zdaňovacieho obdobia.“ Táto zásada sa týka napríklad úhrad za právne alebo účtovné služby, marketingové štúdie či prieskum trhu. Ak chcete mať tieto výdavky uplatnené v účtovníctve, treba ich do konca roka zaplatiť.

Rok 2019 – živnosť, alebo eseročka?

Rozhodujete sa v tomto čase, či bude pre vás výhodnejšie podnikať budúci rok ako živnostník, alebo ako eseročka? Všetko si dobre zrátajte. „Vzhľadom na možnosť uplatniť si v rámci paušálnych výdavkov 60 % príjmov, maximálne 20-tisíc eur a všetky uhradené odvody, robí živnosť ešte stále atraktívnou pre podnikateľov s ročným príjmom 20- až 25-tisíc eur,“ uvádza účtovná poradkyňa. Podmienkou však je, že živnostník nie je počas celého roka platiteľom dane z pridanej hodnoty, a tiež nie je možné túto výhodu využiť pri prenájme nehnuteľností. Pri vyšších príjmoch alebo náročnejšom podnikaní spojenom s výrobnou, obchodnou prevádzkou, exportom či kolektívom zamestnancov je výhodnejšou formou eseročka.

Autor: redakcia Zisk manažment

Prehľad výdavkov, ktoré sú daňovo uznateľnými až po zaplatení v roku 2018
• výdavky na kompenzačné platby,
• výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku (hnuteľnej veci, nehnuteľnosti) a za prenájom nehmotného majetku (napr. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov, návrhov alebo modelov, plánov a iné),
• výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu,
• odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
• výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov v prospech daňovníka nezmluvného štátu,
• výdavky (náklady) na poradenské a právne služby,
• výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov,
• výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe,
• výdavky (náklady) na reklamu.
Tip redakcie:
• Pokiaľ sú uvedené výdavky (náklady) do konca zdaňovacieho obdobia uhradené len čiastočne, môžete si do daňových výdavkov zahrnúť len sumu výdavku, ktorá bola aj reálne uhradená.
• Uvedené výdavky (náklady) nemusia byť uhradené len hotovostne či bezhotovostne, môže ísť napríklad aj o úhradu prostredníctvom vzájomného zápočtu.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.