Inovácie sa nevyhýbajú ani oblasti ochranných pracovných prostriedkov. Vývoj ženú dopredu stále náročnejšie požiadavky klientov, ktorí zasa musia reagovať na zmeny podmienok vo svojom sektore, napríklad v dôsledku zvýšených nárokov na hygienu a sociálny odstup počas pandémie.

Náš zákazník, náš pán

Pokiaľ ide o osobné ochranné prostriedky, budúcnosť je „v neustále sa meniacich potrebách zákazníka,“ hovorí Charles Johnson, prezident a generálny riaditeľ Medzinárodnej asociácie bezpečnostných zariadení, obchodného združenia výrobcov OOP a iných bezpečnostných prostriedkov. „Výskum koncových používateľov je pre vývoj produktov nevyhnutný, pretože musíme od našich pracovníkov pochopiť, čo od svojich OOP vyžadujú.“

Čo sa nezmenilo?

Stále viac sa zvýrazňuje potreba aby OOP správne a pohodlne „pasovali.“ „Ak to nie je pohodlné, nebude sa používať ani nosiť, a preto nebude chrániť pracovníka,“ uviedol Johnson a dodal, že „výrobcovia OOP prispôsobujú bezpečnostné riešenia meniacim sa potrebám a prostrediu pracovníkov vzhľadom na ich rôzne možnosti, charakteristiky, preferencie a pracovné podmienky.“

Cena nie je všetko

V tejto súvislosti začali mnohé firmy prehodnocovať nákupy OOP z hľadiska ceny – tie najlacnejšie končili často ako vôbec nepoužité, pretože neboli pohodlné. Naviac, ich dodávky z krajín juhovýchodnej Ázie a Číny sa v dôsledku krízy narušili, z čoho môžu profitovať lokálni výrobcovia ochranných pomôcok síce za vyššiu cenu, ale i s vyššou kvalitou.

Pozor na hlavu

V poslednej dobe sa zamerala pozornosť užívateľov na vyššie úrovne ochrany všetkých OOP, ktorá ide nad rámec doteraz akceptovaných štandardov. Výrobcovia  zaznamenali zvýšené povedomie o dôležitosti správnych OOP a ochrane, ktorú poskytujú, čo viedlo k tomu, že používatelia začali do OOP investovať viac a vopred. Napríklad viac ako polovica smrteľných traumatických poranení súvisiacich s prácou je dôsledkom pádov, v dôsledku čoho silnie dopyt po bezpečnostných prilbách s vyšším indexom ochrany.

Menej je niekedy viac

Ďalším trendom je posun k riešeniam nižších profilov vo všetkých kategóriách. Príkladom je rastúce používanie ochranných golierov, ktoré je možné nosiť nízko a tesne pri hlave na ochranu v prostrediach, kde môže dôjsť k ľahkým zraneniam hlavy, ale nie sú potrebné prilby

Ochranná perina

Významnú časť sortimentu OOP predstavujú pracovné rukavice. Trend smeruje k ľahšej a tenšej ochrane pred porezaním, oderom alebo dokonca nárazom. Zákazníci požadujú riešenia, ktoré zabezpečia viac ako bezpečnosť ich zamestnancov. Rukavice a rukávy, ktoré sú príliš hrubé, nepohodlné alebo ktoré vám bránia v práci, sa rýchlo stávajú minulosťou. Nové technológie umožnili napríklad vyrobiť ľahké materiály z peria s najvyššou úrovňou ochrany proti porezaniu.

Neprejdú

K tomu sa pridávajú pokročilé poťahy na rukavice, ktoré dokážu absorbovať oleje bez nasiaknutia do rukavíc, alebo ktoré sú vyrobené na mieru pre konkrétne odvetvia ako je sklo so špeciálnymi potrebami pri manipulácii, dostávame sa na úroveň špecifickosti, ktorá bude schopná slúžiť každému odvetviu s akýmikoľvek potrebami.

Nič príjemné

Nové technológie v oblasti tepelnej bezpečnosti prinášajú materiály, ktoré sa ochladia takmer okamžite a zostanú chladné aj celé dve hodiny s neobmedzenou reaktiváciou. To je obrovská výhoda pre pracovníkov, ktorí potrebujú viac ako tieň a hydratáciu, aby boli chránení pred chorobami z horúčavy. Horšia situácia je v oblasti respiračnej ochrany, ktorá sa v plnej nahote prejavila počas koronakrízy. Rúška či respirátory plnia svoju úlohu iba ak tesne priliehajú a práca s nimi je všetko iné ako pohodlná. Mnoho užívateľov OOP hlásilo problémy s podliatinami tváre a ťažkosťami s dýchaním pri používaní týchto systémov.

Ostrý zrak

Rovnako problematické ostáva zahmlievanie pracovných okuliarov v kombinácii s respirátorom, ktoré sa prakticky dodnes nepodarilo odstrániť. Rôzne čistiace roztoky či utierky sú účinné iba na krátky čas. Viacero firiem sa tento problém snažilo riešiť napríklad motorovými respiračnými systémani na čistenie vzduchu v uzavretých objektoch. Zvýšený dopyt po respirátoroch, prilbách či rukaviciach znova poukázal na potrebuje širšej veľkostnej škály osobných ochranných prostriedkov, najmä pre menších ľudí a ženy.

Dôveruj, ale kontroluj

S návratom ľudí na pracoviská sa otázka ich bezpečnosti rieši oveľa dôslednejšie ako pred krízou. Zabezpečenie ochrany pracovníkov znamená, aby sa ochranné zariadenie používalo a aby sa používalo správne. Stále viac zamestnávateľov preto zavádza inteligentnú technológiu, ktorá dokáže zodpovedne monitorovať, zhromažďovať a zaznamenávať údaje o polohe a pohybe (s ohľadom na ochranu osobných údajov) pracovníkov, aby pomohla manažérom zistiť, či sa ochranná pomôcka používa správne a potenciálne zabrániť nehodám.

Vždy pri sebe

Z kategórie moderných digitálnych prístrojov sa v oblasti ochrany zdravia pri práci začali uplatňovať rôzne inteligentné nositeľné zariadenia so senzormi, ktoré dokážu identifikovať vzorky a prítomnosť nebezpečných prvkov napríklad v bani alebo na ropnej plošine. Aj vzhľadom na rastúcu sofistikovanosť a cenu ochranných prostriedkov by sa s OOP malo zaobchádzať opatrne. Po použití by sa mali skladovať vo vhodných podmienkach (napr. v suchej, čistej skrini a v prípade malých predmetov, ako sú okuliare, navyše v škatuli alebo puzdre).

Postarajte sa

OOP by sa mali udržiavať čisté a podľa potreby opravené v súlade s informáciami poskytnutými výrobcom. Pokyny výrobcu by mali obsahovať odporúčané doby výmeny a dĺžku používania. Keďže OOP sú určené na osobné použitie, kedykoľvek dané zariadenie nosí viac ako jedna osoba, musí zamestnávateľ zabezpečiť že používanie vybavenia nebude predstavovať ohrozenie zdravia a hygieny rôznych používateľov. Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť, aby umývanie, údržba, opravy alebo dezinfekcia OOP boli bezplatné. Ak je ich nosenie povinné, musia byť označené menom pracovníka.

Radšej skôr

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najdôležitjšia prevencia, teda predchádzanie úrazom a možným rizikám. Pretože technológie naďalej napredujú nadzvukovou rýchlosťou, pracoviská sú čoraz inteligentnejšie. Okrem rastúcej popularity QR kódov s ich schopnosťou okamžitej a interaktívnej komunikácie správ poskytujú technológie IoT okamžitú spätnú väzbu, aby boli pracovníci v bezpečí. Tieto inteligentné snímače dokážu identifikovať nebezpečné oblasti, zaistiť správne nosenie OOP a dokonca upozorniť pracovníkov na nebezpečné podmienky, napríklad horúčavy alebo chladu - signalizujú prestávky, podporujú hydratáciu alebo iné preventívne opatrenia.

Prečo používať iba certifikované?

Iba OOP označené značkou CE možno považovať za vyhovujúce základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia.

Posudzovanie zhody s normami EU je proces, ktorý vykonáva výrobca a ktorý preukazuje, či boli splnené základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. OOP sa podrobuje posudzovaniu zhody počas fázy projektovania aj výroby. Výrobca musí zabezpečiť, aby boli počas životnosti OOP splnené základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. Taktiež musí poskytnúť informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie zhody OOP s požiadavkami v technickej dokumentácii.

OOP sa na tento účel delia na tri kategórie. Pokiaľ ide o OOP kategórie II a III, musí sa pred začatím sériovej výroby predložiť model (typ) OOP na typovú skúšku EÚ notifikovanému orgánu. Pokiaľ ide o OOP kategórie III, musí výrobca pred uvedením na trh zapojiť aj notifikovaný orgán, ktorý bude v náhodných intervaloch vykonávať kontrolu výrobku alebo dohliadať na jeho systém kvality. Keď výrobca vykoná príslušné postupy na zabezpečenie zhody so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť podľa nariadenia EU o OOP, vypracuje výrobca písomné vyhlásenie o zhode a pripevní označenie CE.