Manažéri, zamestnanci alebo obchodníci sú vyčerpaní z neustálej snahy reagovať na zmeny okolo seba. Na jednej strane nevedia, ako efektívne reagovať na zmeny a na strane druhej ich produktivita a výsledky sú čoraz horšie. V anglicky hovoriacich krajinách sa pre tento dynamicky sa meniaci svet zaviedol pojem VUCA.

V.U.C.A.

Čo sa skrýva za týmito 4 písmenami?

V – Volatility – Premenlivosť – Zmena sa deje častejšie ako v minulosti, je rýchlejšia a má oveľa väčší dopad. Zmien je veľa a bude ich len pribúdať.

U – Uncertainity – Neistota – Čo dnes platí v mojom odvetví už zajtra nemusí fungovať. Všetko sa mení tak rýchlo, že plány môžu byť neaktuálne už v momente, keď sa vytvoria.

C – Complexity – Komplexnosť – Globalizácia a vzájomná prepojenosť jednotlivých odvetví a krajín je taká, ako nikdy predtým. Sme vzájomne prepojení internetom, mobilnými telefónmi, sociálnymi sieťami, zdieľaním, čo má svoje výhody aj nevýhody.

A – Ambiguity – Dvojznačnosť – Riešenie môže byť aj dobré aj zlé. Záleží to od uhla pohľadu a ťažko dopredu povedať, ktorá z týchto možností to bude.

Tieto vlastnosti VUCA sveta spôsobuje spoločnostiam komplikácie. Ich klasický spôsob riadenia projektov a spoločností totiž nie je určený na takéto situácie.
 
Je veľmi zaujímavé sledovať ako firmy po celom svete reagujú na krízu pandémie. Pozorovať to, ako firmy flexibilne reagujú a prispôsobujú sa zmenám okolo seba. Schopnosť odolávať zmenám sa nazýva reziliencia. To, či firma v dnešných časoch prežije, závisí do veľkej miery od schopnosti odolávať tlakom a zároveň schopnosti nájsť kreatívne riešenia v čo najkratšom čase.

Ako je to možné, že niekto tlaku podľahne a iný v týchto krízových časoch naopak prosperuje a vie si poradiť?  Emmy Wernerová sa na havajskom ostrove Kauai venovala výskumu reziliencie a odhalila štyri hlavné charakteristiky odolných detí. Zaoberala sa totiž deťmi, ktoré to mali z rôznych dôvodov v živote ťažké. Zisťovala, ako sa deti môžu efektívnejšie vyrovnať s chudobou, týraním, chorobami, rodičmi alkoholikmi a rozvodmi. Nie všetky deti zo znevýhodnených rodín v živote uspeli. Tým čo sa to podarilo spájalo niekoľko charakteristických vlastností.

  • Aktívny prístup k riešeniu životných problémov (nečakám pasívne na príležitosti, ale idem im oproti).
  • Tendencia konštruktívne vnímať svoje skúsenosti (vedieť sa poučiť z vlastných chýb).
  • Schopnosť získať pozitívnu pozornosť ostatných (vedieť požiadať o pomoc).
  • Pozitívnej vízia a zmysluplný život.

Odolnosť medzi dospelými sa príliš nelíši od detí. Väčšina ľudí, ktorých považujeme za odolných, vykazuje niektoré, ak nie všetky tieto vlastnosti. Zdá sa, že tieto charakteristiky odrážajú charakteristiky ľudí s vysokým adverzitným kvocientom (ďalej AQ). AQ určuje, ako odpovedáte na tlak a výzvy, okolo nás. Ľudia s vysokým AQ si vedia v náročných situáciách poradiť. Ľudia s nízkym AQ zostanú často pasívni, ochromení a nevedia reagovať. Prípadne čakajú, či im pomôže niekto iný.

V knihe Paula Stoltza – Nepriaznivý kvocient: Premena prekážok na príležitosti (1997) sú definované dimenzie AQ:  Control, Ownership, Reach a Endurance  v skratke C.O.R.E.

C – Control znamená ako vnímame to, či máme kontrolu nad nepriazňou osudu. Hovorí o schopnosti predvídať a reagovať na udalosti, ktoré sa nám dejú. Hovorí o tom, či sa vieme adaptovať. Na druhej strane neschopnosť ovplyvňovať nepriazeň osudu vyvoláva odovzdanosť, apatiu.

O - Ownership hovorí o tom, kto je zodpovedný za vzniknutú situáciu? Kto by ju mal riešiť? Tu často ľudia s nízkym AQ strácajú čas sebaobviňovaním a často zaujmú postoj obete. Ľudia s vysokým AQ nehľadajú vinníka, ale snažia sa problém riešiť.

R - Reach znamená dosah alebo dopad nepríjemnej udalosti. Ak sa stane niečo nepríjemné, niektorí z nás si predstavujú katastrofické scenáre a dopady na celý náš život. Na druhej strane máme ľudí, ktorí obmedzia dopad iba na konkrétnu oblasť ich života, čo ich často menej paralyzuje.

E -  Endurance ako dlho to bude trvať? Existuje veľký rozdiel medzi ľuďmi, ktorí hovoria „toto nikdy neskončí“ a tými, ktorí si vedia povedať „aj toto raz pominie“. Ich prístup k zvládnutiu ťažkých životných skúšok je často veľmi rozdielny.

Dobrá správa je (potvrdzujú to viaceré štúdie aj moja osobná skúsenosť), že rezilenciu, adverzitu ako aj tvorivý prístup k problémom sa vieme naučiť. A to ako jednotlivci, tak aj firemné oddelenia alebo celé firmy. Ak to urobíme, získame obrovskú výhodu v konkurenčnom boji 21. storočia, pretože budeme vedieť pružnejšie reagovať na zmeny, ktoré nás  čakajú. Okrem toho, to bude mať aj priaznivý dopad na naše duševné zdravie a vzťahy na pracovisku.

Tak nám REZILIENCIA a ADVERZITA pomáhaj!