V rámci krajín Európskej únie má Slovensko jednu z najvyšších mier skládkovania komunálneho odpadu, čo vedie k plytvaniu cennými prírodnými zdrojmi s negatívnym dopadom na životné prostredie. Zvýšenie zdrojovej efektívnosti a prechod na obehový model hospodárstva (Circular Economy – CE) má preto prvoradý význam pre udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity. Ekológia sa jednoducho musí stať integrálnou súčasťou celého výrobno-dodávateľského reťazca.

Strategická priorita

Na tento fakt poukazuje aj štúdia OECD z roku 2017 vypracovaná v spolupráci s analytikmi Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá zároveň konštatuje, že čím skôr Slovensko implementuje takéto politiky, tým väčší bude ekonomický a environmentálny prínos. Preto sa prechod na obehové hospodárstvo stal jednou zo strategických priorít Environmentálnej stratégie SR do roku 2030. Pre tento účel zriadila Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s MŽP SR informačnú platformu Zelené hospodárstvo.

Nevyhodiť, znova použiť!

Cieľom CE je udržať čo najvyššiu hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie. Za týmto účelom musí výrobca vytvoriť a zaviesť komplexný súbor opatrení v rôznych fázach životného cyklu výrobkov ako je recyklácia, opätovné použitie, repasovanie či predĺženie ich životnosti. Tieto postupy sa potom využívajú na vytváranie tzv. Obehových obchodných modelov (CBM), ktoré rozširujú možnosti, akými podniky môžu vytvárať a udržiavať hodnotu produktov.

Príklady z praxe

V rámci hodnotenia životného cyklu (LCA) niektorých priemyselných výrobkov sa tak napríklad zistilo, že recyklácia oceľového šrotu môže znížiť výrobu primárnej ocele až o 90% a znížiť tak emisie uhlíka o 73%. V inej prípadovej štúdii čínski vedci zistili, že repasovanie dieselového motora šetrí 65% emisií CO2 v porovnaní s výrobou nového motora alebo 47%, ak ide o repasovanie motora na skvapalnený plyn.

Sme v tom spoločne

Nemusí to však byť iba ťažký priemysel či strojárstvo – napríklad posudzovanie životných cyklov výrobkov z ekologického hľadiska pri praní textilu ukázalo, že v porovnaní s tradičným domácim praním predplatitelia obchodného modelu práčok vo verejných práčovniach s platbou za jedno pranie (so systémom nabíjania podľa typu cyklov a teploty) znížili počet cyklov s vysokou teplotou, čo viedlo k zníženiu spotreby energie. Aj správanie sa nás všetkých ako spotrebiteľov je neoddeliteľnou súčasťou premeny smerom k zelenej výrobe.

Neplytvajme zdrojmi

Aby sme zabezpečili udržateľný rast, musíme začať tým, že budeme využívať naše zdroje inteligentnejším, udržateľnejším spôsobom. Je zrejmé, že lineárny model hospodárskeho rastu, na ktorý sme sa spoliehali v minulosti, už viac nezodpovedá potrebám dnešných moderných spoločností v globalizovanom svete. Nemôžeme budovať našu budúcnosť na základe modelu „zober-vyrob-zahoď“. Veľa prírodných zdrojov je obmedzených, a preto musíme nájsť environmentálne a ekonomicky udržateľný spôsob ich využitia. Takisto je v hospodárskom záujme podnikov čo najlepšie využívať svoje vlastné zdroje.

Všestranný prospech

Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov, a keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty. Tento model môže na Slovensku pomôcť vytvoriť bezpečné pracovné miesta, podporiť inovácie, ktoré zabezpečia konkurencieschopnú výhodu a úroveň ochranu ľudí a životného prostredia. Môže tiež poskytnúť spotrebiteľom trvácnejšie a inovatívnejšie výrobky, ktoré im šetria peniaze a zvyšujú kvalitu života.

Fakty o obehovom hospodárstve

  • Rastúca populácia a životná úroveň zvyšujú mieru spotreby zdrojov.
  • Náklady na zdroje sa za posledných 20 rokov viac ako strojnásobili.
  • Odhaduje sa, že 80% vplyvu produktu na životné prostredie sa určuje vo fáze jeho návrhu.
  • Hodnotenie životného cyklu (LCA) kvantifikuje toky zdrojov a identifikuje príležitosti na zníženie spotreby.
  • Výroba v uzavretom cykle pomáha udržiavať materiály vo výrobnom systéme dlhšie.
  • Maloobchod má silný vplyv na výrobcov a je dôležitým prepojením na spotrebiteľov a ich výrobky.
  • Nové možnosti posilnenia obehového hospodárstva vznikajú vďaka silnejúcemu trendu opätovného použitia, renovácie a recyklácie.
  • Zachovanie vlastníctva produktov s požičiavaním namiesto ich predaja povzbudzuje spoločnosti, aby vyrábali a udržiavali vysoko kvalitné výrobky s dlhšou životnosťou.

Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj

K tomuto zásadnému dokumentu, ktorý obsahuje 17 základných cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, sa Slovensko pripojilo v roku 2016. V jednom zo 17 uvedených cieľov (č. 12 – Výroba a spotreba) sú v stručnosti uvedené tri hlavné oblasti, dôležité pre dosiahnutie zodpovednej výroby a spotreby:

Produktivita  zdrojov - má zásadný význam pre sledovanie efektívneho využívania prírodných zdrojov, nakoľko poukazuje na vzťah medzi materiálmi používanými vo výrobnom procese a výrobkami na výstupnej strane

Domáca materiálová spotreba - predstavuje celkové množstvo materiálov priamo  použitých v rámci národného hospodárstva. Tento indikátor umožňuje monitorovať  pokrok týkajúci sa znižovania absolútnej úrovne používaných  zdrojov.

Produkcia odpadu - okrem minerálneho  odpadu. Aby bola zabezpečená udržateľná výroba a spotreba, sú potrebné zásadné zmeny v nakladaní s odpadmi, nakoľko odpad predstavuje značnú stratu zdrojov vo forme materiálov a zdrojov.