Počet obyvateľov napojených  na verejnú kanalizáciu v roku 2018 dosiahol počet 3,724 milióna, čo predstavuje 68,4 % z celkového počtu obyvateľov SR. Oproti roku 2000 to predstavuje nárast o 13,7 %, avšak medziročný nárast len 0,7 percenta. V roku 2018 z celkového počtu 2890 samostatných obcí malo vybudovanú verejnú kanalizáciu iba 1128 obcí (39,03 %). Nejde pritom však iba o pripojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov na kanalizáciu, ale tiež o zlepšovanie parametrov vypúšťaných vyčistených odpadových vôd, resp. znižovaním vypúšťaného znečistenia do vodného prostredia.

Dážď do čističky nepatrí

Dnes máme na Slovensku prevažne jednotnú kanalizáciu. V praxi to znamená, že splašková aj dažďová voda ide jedným kanálom do čistiarne. To môže spôsobovať problémy pri jej čistení, hlavne v čase prívalových dažďov. Trend do budúcnosti je jasný – budovať kanalizáciu, ktorá bude delená pre dažďovú a splaškovú vodu, čo však znamená výrazne vyššie náklady na výstavbu nových kanalizačných sietí.

Nebezpečné látky

Jedným z nových trendov v technológii čistenia odpadových vôd je znižovanie počtu obsiahnutých nutrientov, ktoré požaduje Európska únia. Nutrienty sú zlúčeniny dusíka a fosforu. Vo vode spôsobujú eutrofizáciu, čiže premnoženie rias a siníc vo vodných tokoch, do ktorých sa vyčistená odpadová voda vypúšťa. Tie priamo neohrozujú ľudský život, ale riasy a sinice viažu na seba kyslík, a preto pokiaľ je ich vo vode príliš veľké množstvo, znemožňujú existenciu ostatných vodných živočíchov.

Stačí si vybrať

Vo svete i na Slovensku dnes existuje celý rad technológií čistenia odpadových vôd v závislosti od spôsobu ich znečistenia či nárokov na ich odtokové parametre. Okrem mechanického čistenia sa pri nich využívajú i fyzikálne, chemické i biologické procesy. Pri využití biologických metód sa napríklad pri technológii Bioclar zvyšuje tvorba koncentrácie biomasy v reaktore, čím sa zvyšuje odstraňovanie BSK5 (biochemická spotreba kyslíka) a nutrientov (dusík, fosfor) v čistiarňach odpadových vôd. Vďaka tomu má investor nižšie stavebné náklady, pretože stačí menší objem reaktorov.

Efektívny proces

Okrem intenzívneho odstraňovania organického znečistenia (BSK5) je táto metóda charakteristická zabezpečením intenzívnej nitrifikácie, čo je výhodné pre ČOV, kde sú kladené prísne požiadavky na odstraňovanie dusíka alebo fosforu. Biologická metóda umožňuje v maximálnej možnej miere optimalizovať aeróbne i anaeróbne-fermentačné procesy čistenia odpadových vôd a sústrediť ich do jedinej nádrže. Oproti konvenčným metódam je biológia odolnejšia voči hydraulickému preťaženiu a toxickému šoku, čo zabezpečuje stabilitu biologického procesu.

Lapače nečistôt

Ďalšia z biotechnológií čistenia komunálnych odpadových vôd je známa pod súhrnným označením AGAR. Ide o technológiu malých nosičov s vysoko účinným efektom čistenia. Základ predstavuje spojenie pevného filmu so suspendovanou biomasou, čo je považované za „ďalšiu generáciu" medzi technológiami čistenia odpadových vôd. Technológia využíva unikátne vlastnosti plne otvoreného a súčasne plne chráneného nosiča biomasy a vysokoúčinné prevzdušňovanie a miešanie.

Upgrade

Výsledkom je zvýšenie efektívneho povrchu nárastovej biomasy a optimálny prenos kyslíka. Skupina riešení zvyšuje odstraňovanie BSK5 (biologická spotreba kyslíka) a nutrientov v čistiarňach odpadových vôd so zvýšeným využitím existujúcich reaktorov a môže byť aplikovaná v rôznych typoch biologického procesu. Pri priemyselných aplikáciách čistenia odpadových vôd umožňuje riešiť aj opätovné využitie vyčistenej vody v procese výroby filtračnými systémami navrhnutými na mieru podľa požiadaviek zákazníka.