Podľa Marcely Boškovej, riaditeľky poradenskej spoločnosti A&T solutions a členky Slovenskej komory daňových poradcov, však ich zmluvy – na rozdiel od radových zamestnancov – obsahujú špeciálne ustanovenia. „Tie súvisia s manažérskym postavením a, samozrejme, aj ustanovením o výkonovom odmeňovaní či špeciálnych benefitoch. Samostatnou kapitolou sú štatutári firiem. Konatelia či členovia predstavenstiev majú často uzatvorené zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka (napríklad zmluvy o výkone funkcie či mandátne zmluvy).“ V týmto zmluvách zvyknú byť definované podmienky výkonu ich práce, zákaz konkurencie, spôsob odmeňovania, nárok na podiel na zisku spoločnosti či odchodné.

 Pozor na konkurenčnú doložku

Máte ako manažér v zmluve uvádzanú konkurenčnú doložku? Ako radí Mária Nemcová, advokátska koncipientka z advokátskej kancelárie BAK & PARTNERS, pri takejto zmluve odporúča klientom vždy si nechať skontrolovať, či sú splnené jej zákonné podmienky, teda či jej dojednanie je vôbec platné.

V praxi sa stretávame najmä s dvoma chybami. Prvou je o nedodržanie zákonných náležitostí a podmienok konkurenčných doložiek stanovených Obchodným zákonníkom a Zákonníkom práce. Týka sa to najmä nedodržania zákonom stanoveného limitu trvania konkurenčnej doložky, jej dojednania mimo pracovnej či manažérskej zmluvy alebo neposkytnutia primeranej peňažnej náhrady zamestnancovi za dodržiavanie takéhoto záväzku. Druhou častou chybou je dojednanie konkurenčných doložiek v rozpore so zásadou primeranosti a vyváženosti,“ vysvetľuje koncipientka. Ide najmä o prípady dojednania neprimerane vysokých zmluvných pokút za porušenie konkurenčnej doložky, prípadne dojednania obmedzení konania manažéra vo väčšom rozsahu, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany firmy.

Odmeňovanie v manažérskych funkciách

Vo svete je podľa Marcely Boškovej bežné, že funkcie manažmentu a štatutárov sú rozdelené. Avšak v slovenských podmienkach je často generálny riaditeľ zároveň aj napríklad členom predstavenstva v rovnakej firme. „V takom prípade zvyknú mať tieto osoby uzatvorenú hybridnú zmluvu, ktorá obsahuje ustanovenia aj podľa Zákonníka práce, ale aj podľa Obchodného zákonníka. Vysvetlím to na príklade dovolenky. Funkcia člena predstavenstva sa riadi Obchodným zákonníkom. Člen predstavenstva si zo svojej funkcie nemôže zobrať ‚dovolenku‘. Je ním 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Ak však má hybridnú zmluvu, na funkciu generálneho riaditeľa je možné poskytnúť štandardnú dovolenku v zmysle Zákonníka práce,“ objasňuje riaditeľka spoločnosti A&T solutions.

Manažéri firiem zvyknú mať časť svojej mzdy naviazanú na výkonnosť firmy. Ak sú splnené vopred stanovené ciele, napríklad výška obratu či finančný ukazovateľ rentability EBITDA, manažéri vtedy dostávajú skutočne veľmi motivačné odmeny. „Pri veľkých firmách kótovaných na burze tiež vídam aj to, že vrcholový manažment má nárok po splnení určitých cieľov na podiel na zisku firmy, čiže na dividendu,“ spresňuje Bošková.

Ako pracovať čo najvýhodnejšie – pre seba

Kombinácia zamestnania s eseročkou či živnosťou môže byť pre manažérov určite zaujímavá. Podľa slov riaditeľky sa ňou docieli zvýšenie čistého príjmu konkrétnej osoby. „To, čo človek ušetrí na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení, sa pre neho stane dodatočným disponibilným čistým príjmom,“ radí Marcela Bošková. Skôr než si manažér dohodne nové podmienky odmeňovania, ktoré sú kombináciou rôznych príjmov, je určite vhodná konzultácia s odborníkom – daňovým poradcom. Ten totiž vie upozorniť, ak by manažérom zvolená schéma bola nelegálna či príliš riziková. Tiež vie manažérovi pomôcť zvoliť si legálnu optimalizačnú schému s akceptovateľným rizikom a zodpovedajúcim najvyšším zvýšením čistého príjmu manažéra.

Tip redakcie: Na toto sa oplatí myslieť v praxi:

  • V kombinácii zamestnanec verzus živnosť je najdôležitejšie udržať príjmy zo živnosti pod hranicou na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, pretože tam zatiaľ neexistuje inštitút ročného zúčtovania, ktorý by toto dvojité platenie zohľadnil.
  • V kombinácii zamestnanec a eseročka je najlacnejším variantom vyplácať si iba podiely na zisku, bez poberania mzdy alebo odmeny za výkon funkcie.
  • V obidvoch prípadoch, ak je to možné, odporúčame zamestnať sa za minimálnu mzdu alebo na dohodu a optimalizovať tak odvody na minimum.

 Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment 5/2018.