Materské

V poslednom období sme zaznamenali trend navyšovania dávky materského (zároveň pribúda aj počet mužov, ktorí využívajú svoju možnosť poberať materské). Posledná aktualizácia, ktorou sa sadzba materského zvýšila na 70% z denného vymeriavacieho základu, je z 1.1.2017. Atrament na tejto úprave ešte nezaschol a už je tu ďalšia. Od 1.5.2017 sa sadzba zvyšuje na 75%.

Materské sa stanovuje z tzv. denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Zjednodušene povedané, je to priemerná hrubá mzda zamestnanca za nejaké obdobie (najčastejšie predchádzajúci rok). Vypočíta sa teda priemerná mzda na 1 deň, prenásobí sa 75% a výsledok sa násobí počtom dní v mesiaci, za ktorý sa vypláca.

Keďže dávka materského je oslobodená od dane aj poistného, výsledná suma je presne to, čo dostane rodič vyplatené na účet. Naproti tomu to, čo dostane zamestnanec z hrubej mzdy v podobe tzv. „čistej“ mzdy, je poriadne „zosekané“ o poistné a daň. Pri sadzbe 75% tak materské môže byť porovnateľné s čistou mzdou, dokonca ju aj prekročiť.

Dohody a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Inštitút dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru už dlhodobo nie je u zákonodarcov príliš populárny - snáď s výnimkou dohody o brigádnickej práci študenta. Po novom nad nimi pribudne pár ďalších mrakov, konkrétne u ľudí pracujúcich na dohodu, ktorí sú súčasne evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Doteraz boli limitovaní najmä maximálnou výškou príjmu, od 1.5.2017 však pribudne viac pravidiel:

  • Hranica mesačného príjmu, ktorý môže nezamestnaný z dohody dosiahnuť, sa zvyšuje na 198,09 EUR (100% platného životného minima).
  • Trvanie pracovnoprávneho vzťahu na dohodu nesmie presiahnuť 40 dní v kalendárnom roku.
  • Ak sa uchádzač o zamestnanie zamestná na dohodu, musí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť kópiu dohody najneskôr jeden deň pred začatím plynutia dohody. Ak takúto dohodu má uzatvorenú už v čase, kedy sa ide evidovať na UPSVaR, musí túto dohodu predložiť pri evidencii.
  • Uchádzač o zamestnanie nesmie mať uzatvorených viacero dohôd, a to ani s rovnakým zamestnávateľom, ani s viacerými zamestnávateľmi.

 Na Úrade práce sa vôbec nemôžu zaevidovať osoby, ktoré:

  1. Pracujú v pracovnom pomere alebo na iný typ zmlúv v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka bez ohľadu na výšku príjmu,
  2. ktoré pracujú na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého pracovali na základe pracovnej zmluvy pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  3. ktoré pracujú na dohodu u zamestnávateľa, ktorý ich v predchádzajúcich 6-tich mesiacoch pred vznikom dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.