Každý z uvedených faktorov sprevádzajú veľké zmeny v správaní sa spotrebiteľov – zmeny, ktoré priniesli vznik nových obalových produktov a ďalšie inovácie, ktoré v konečnom dôsledku viedli k novým podnikovým štruktúram a zmenám hodnotového reťazca. Je príznačné, že súčasne s týmito posunmi sa vďaka šíreniu digitálnych zariadení a sociálnych médií zrýchlilo tempo zmien.

Obal predáva

Balenie je kľúčovým prvkom každodenného života väčšiny spotrebiteľov. Pomáha podporovať nákupné rozhodovanie v maloobchodných predajniach, vytvára nákladovo efektívne doručovacie systémy, minimalizuje riziko poškodenia produktov a plytvanie potravinami v celom hodnotovom reťazci. V posledných desaťročiach došlo k expozívnemu nárastu používania flexibilných obalov a pevných plastov (ako sú plastové obaly PET) ako náhrady pevných materiálov ako sú kov, papier a sklo. Cieľom bolo vyhovieť požiadavkám spotrebiteľov na pohodlie – napríklad balenie potravín pripravených priamo na konzumáciu, prenosnosť a menšie (vrátane jednoporciových) balenia. Z pohľadu výrobcov išlo tiež o zlepšenie funkčnosti a najmä o znižovanie nákladov 

Kontinuálny rast

Vzostupný trend obalového priemyslu neohrozila ani finančná kríza v roku 2009 - napriek veľkým ekonomickým výzvam väčšina globálnych hráčov v oblasti obalov vyšla z krízy posilnená. Tešili sa zo stabilného rastu, z pokračujúcich zmien vo výbere substrátov a expanzie na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Počas tejto éry Čína prekonala Severnú Ameriku ako najväčší svetový trh s obalmi. Napriek posunu v ekonomickom centre dopytu po obaloch zostali európske, japonské a severoamerické spoločnosti v prvej desiatke odvetvia vzhľadom na vysoký počet megafúzií v Európe a Severnej Amerike a pokračujúcej fragmentáciu na rozvíjajúcich sa trhoch.

Plasty v ohrození

Ku koncu druhej dekády sa povedomie o udržateľnosti výrazne zvýšilo: spotrebitelia začali protestovať proti úniku obalov do životného prostredia a do hry vstúpili inštitucionálne opatrenia na obmedzenie tohto problému. Hnutie proti plastovým slamkám napríklad zvýšilo povedomie spotrebiteľov o potenciálnych nebezpečenstvách plastov na jedno použitie. Politici reagovali na verejné pobúrenie rôznymi spôsobmi, ako je napríklad smernica Európskej únie o jednorazovom použití obalov, daň z plastových tašiek, úplné zákazy plastov v mnohých štátoch USA či nariadenia týkajúce sa balenia potravín v Číne.

Sú aj iné možnosti

Majitelia značiek zareagovali na tento zvýšený tlak verejnosti a regulačných orgánov prijatím odvážnych záväzkov dosiahnuť plnú recyklovateľnosť a zvýšiť používanie recyklovaných materiálov. Zvýšilo sa používanie neplastových substrátov (ako sú kovy, sklo a papier). Hoci zvýšený tlak na udržateľnosť vyvolal rastúcu chuť na inovácie, komercializácia vo veľkom meradle bola pomerne zriedkavá, čiastočne preto, že obalový priemysel nedokázal nájsť nákladovo efektívne a funkčné alternatívy k plastom. 

Stále ich potrebujeme viac

Podľa správy The Future of Packaging: Long-Term Strategic Forecast to 2028, ktorú zverejnila firma Smithers, zaoberajúca sa prieskumom trhu, bude svetový trh s obalmi v nasledujúcom desaťročí rásť takmer o 3 % ročne a do roku 2030 dosiahne viac ako 1,2 bilióna USD. Za posledných päť rokov vzrástol globálny trh s obalmi o 6,8 %. Rast zaznamenali najmä rozvojové trhy ako je Latinská Amerika, kde zmeny životného štýlu ovplyvnili spotrebiteľské návyky, zvýšili dopyt po balených produktoch a podporili nákup cez digitálne kanály.

Nielen na jedno použitie

V nasledujúcich rokoch možno očakávať niekoľko posunov, nakoľko krivky nákladov klesajú v reakcii na vyššiu produkciu nových materiálov a väčšia zodpovednosť výrobcov a daňové tlaky spôsobujú, že neudržateľné obaly budú problematickejšie. Vznikajúce obchodné modely a technológie na opätovné použitie a dopĺňanie obalov získajú ďalšiu podporu a širšiu akceptáciu zákazníkov. Nič z toho však nemožno označiť za jednoduchú výhru; takéto posuny si budú vyžadovať náročnú prestavbu trhu, aby uspeli.

Udržateľné obalové materiály

Tlaky na udržateľnosť budú tiež vytvárať výzvy pre výrobcov obalových materiálov, ktorí sa spoliehajú na postupné vyraďovanie neudržateľných materiálov. Keďže ich produkty a aktíva zastarávajú, budú musieť urobiť včasnú strategickú voľbu: buď byť najlacnejším a najefektívnejším „posledným hráčom v hre“ alebo dramaticky zmeniť portfólio. Okrem udržateľného produktového portfólia by mali urýchliť svoje programy na zníženie emisií skleníkových plynov v prevádzkach aj v celom dodávateľskom reťazci, pretože v budúcnosti sa bude brať do úvahy úplná uhlíková stopa obalu.

Nie je obal ako obal

Zvýšený objem online nakupovania vytvára nové možnosti dopytu po obaloch, najmä po udržateľných ochranných a prepravných obaloch. Elektronický obchod zásadne mení požiadavky: obaly musia byť špecificky prispôsobené – navrhnuté pre efektívnosť v dodávateľskom reťazci a ľahké rozbalenie doma, nie na vystavenie v maloobchodných regáloch. V najbližších rokoch sa obaly vyrobené špeciálne na odoslanie koncovému užívateľovi pravdepodobne stanú pre majiteľov značiek nevyhnutnosťou, aby zvládli tlaky na náklady a udržateľnosť. Rozšírenie používania tohto typu balenia by v konečnom dôsledku mohlo eliminovať značné množstvo dopytu po sekundárnom balení.

Obal v sieti

Digitálna podpora je ďalšou zložkou nadchádzajúcich zmien v obalovom priemysle, či už ide o zapájanie zákazníkov, interné pracovné toky, dodávateľský reťazec, automatizáciu výroby alebo rýchlejšie rozhodovanie. Obalový priemysel je stále v počiatočných fázach digitalizácie, ale tá sa stane jasnou prioritou a dôležitou pákou na vytváranie hodnôt, najmä v súčasnom kontexte nestálych trhov so surovinami a zvýšeného protekcionizmu. Digitálne dodávateľské reťazce sú totiž transparentné, robustné a podporujú excelentnosť v obstarávaní.

Pokles sa nechystá

„Rast obalového priemyslu bude pokračovať aj v nasledujúcom desaťročí, ale pravdepodobne dôjde k väčšiemu tlaku a viacerým rušivým zmenám,“ nazdáva sa  Nick Santhanam, senior partner spoločnosti McKinsey & Company. Prieskumy a správy tejto spoločnosti naznačujú, že najdôležitejšími zmenami v odvetví balenia v dôsledku krízy COVID-19 sú zmeny v spotrebiteľských kanáloch. Medzi hlavné problémy spotrebiteľov v súvislosti s produktom patria teraz hygiena a bezpečnosť, nestálosť cien komodít, zrušenie zákazu jednorazových obalov a digitalizácia hodnotového reťazca.

Nové typy obalov

Objavia sa rôzne typy obalov s novými funkciami a charakteristikami, ktoré sa hodia do viackánalového prostredia, napríklad jednoduché balenie, rozbalenie zamerané na zákazníka, jednoduché vrátenie a robustná manipulácia v dodávateľskom reťazci – teda jednotlivé balíky schopné vydržať aspoň časť hrubého zaobchádzania s prepravnými obalmi a prepravkami. Požiadavky elektronického obchodu na robustnosť sú v súčasnosti zhruba tri až štyrikrát vyššie ako tradičné štandardy pre balíkové jednotky; napríklad balenie pre dodávky do obchodu sa zvyčajne testuje pádom z 5 uhlov, ale pre zásielky niektorých výrobcov elektroniky až z 18 uhlov.

Plasty ešte nevymrú...

Napriek nárastu tlaku na udržateľnosť bude kombinovaná sila atraktívnych vlastností plastov z hľadiska nákladov, automatizácie a kvality pravdepodobne podporovať pevné a flexibilné plastové materiály, ak distribútori dokážu zvýšiť recyklovateľnosť a recyklovaný obsah. Papier a lepenka budú aj naďalej ťažiť z rastu elektronického obchodu a sú ideálne na integráciu digitálnych a IoT riešení (pomocou QR kódov, rádiofrekvenčných ID tagov, protokolov blízkej komunikácie atď.).

... a tradičné ostanú

Kartón pravdepodobne zaznamená silnejšie zbližovanie primárnych a sekundárnych obalov, posun v zameraní alebo rozšírenie v doručovaní poslednej míle (rovnako ako plasty). Môže sa začať viac presadzovať v miestnych alebo dokonca vlastných spracovateľských operáciách balenia v maloobchode. Sklo a kov zvádzajú v tomto viackanálovom svete ťažký boj, ale ich tradičné silné stránky a profily trvalej udržateľnosti (recyklovateľnosť a používanie recyklovaného obsahu) stále ponúkajú možnosti, ako sa vyhnúť nahradeniu inými materiálmi.

Posuny v zákazníckom prístupe

"Nasledujúca dekáda prinesie éru uvedomelej spotreby. Zatiaľ čo konkurencia vo vývoji trhovo zodpovedných obalových technológií dosiahne vrchol, zodpovedné prístupy, spolupráca a výmena duševného vlastníctva budú určujúce pre spoločné iniciatívy," hovorí David Luttenberger, riaditeľ spoločnosti Global Packaging. Vzhľadom na to, že jedným z cieľov udržateľného rozvoja UNESCO do roku 2030 je výrazné zníženie použitia jednorazových plastov, spotrebitelia budú preferovať spoločnosti, ktoré implementujú udržateľné postupy vrátane používania obalov šetrných k životnému prostrediu.

Zamyslite sa!

Kľúčom k dosiahnutiu tejto lojality je podľa Luttenbergera vzdelanie. „Spotrebitelia chcú, aby im značky pomohli pochopiť, čo je skutočne lepšie, a nie to, čo je „menej zlé.“ Značky, výrobcovia obalov a maloobchodníci, ktorí vyvíjajú, uvádzajú na trh a používajú obaly zodpovedné k životnému prostrediu, budú úspešnejšie ako tie, ktoré to neurobia.“

Čo nájdeme v nových obaloch

Päť hlavných trendov „zmení hru“ v obalovom priemysle v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch a zvýši latku výkonu Na vysporiadanie sa s tlakom a potenciálnymi narušeniami vyplývajúcimi z týchto trendov bude potrebná oveľa vyššia úroveň inovácií a agilnosti v nasledujúcich oblastiach:

— Elektronický obchod. Intenzívne zameranie na zvýšené požiadavky na balenie, vrátane nových produktov, spolu s inováciami dodávok na poslednú míľu

— Zmena spotrebiteľských preferencií. Požiadavky na väčšiu personalizáciu, pohodlie, zdravie a cenovú dostupnosť.

— FMCG a kompresia maloobchodnej marže. Ďalšie znižovanie marže pre maloobchodníkov s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom (FMCG), pričom tlak sa bude prenášať späť na spracovateľov.

— Požiadavky na trvalú udržateľnosť. Budú sa zvyšovať v každom článku hodnotového reťazca a stále dôslednejšie kontrolovať.

— Digitalizácia/internet vecí (IoT). Môžu prispieť k zníženiu nákladov a získaniu konkurenčnej výhody u spotrebiteľov napríklad vytváraním vyššej zákazníckej hodnoty a služieb prostredníctvom integrácie digitálnych technológií do balenia.