Kto na tento trend nastúpi neskoro, zníži priaznivé vyhliadky na udržanie svojho miesta na trhu. Ako sú na tom slovenské podniky, odhalil prieskum Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM. Podľa neho dnes prechádza transformáciou 40 % slovenských podnikov.

Sonda do života priemyselných firiem tri roky za sebou zachytila zvyšovanie inovačného potenciálu firiem a pozitívny posun v dostupnosti informácií. Zaznamenala však aj nedostatočnú úroveň podmienok na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a potrebu zmeny v chápaní úlohy riadiacich manažmentov v transformačnom procese. Odborníci tiež hovoria o nedostatku špecialistov pre digitalizáciu priemyslu a vyzývajú na intenzívnejšiu spoluprácu zainteresovaných na strane priemyslu, vedy, školstva a štátu pre potrebnú akceleráciu zmien.

Podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 rastie

Podľa zistení prieskumu kroky k digitálnej transformácii už realizuje 40 % firiem. V porovnaní s minuloročnými výsledkami to predstavuje 100 % nárast. Rovnaké percento firiem sa dnes na aplikáciu aktívne pripravuje a implementačnú stratégiu začne napĺňať v blízkej budúcnosti. Čo je možné hodnotiť pozitívne, je aj skutočnosť, že stúpa podiel firiem, ktoré pracujú na implementácii systematicky, podľa vopred vytvorenej stratégie.

Kým v rokoch 2017 a 2018 mala prijatú stratégiu implementácie približne tretina firiem, v roku 2019 to už bola polovica firiem. Na jej tvorbe sa väčším podielom zúčastňujú samostatné oddelenia a špecializované tímy poverené tvorbou stratégie a aplikáciou Industry 4.0. Dve tretiny podnikov aplikujú Industry 4.0 vo vlastnej réžii, postupne však začínajú kooperovať s viacerými špecializovanými dodávateľmi.

Inovácie sú hnacím motorom rozvoja podniku

Transformačné tempo je čiastočne brzdené nedostatočným využívaním inovačného potenciálu, najmä v prípade malých a stredných firiem so slovenským kapitálom. Fungujúci systém inovačného riadenia, ktorý prináša podniku reálne zlepšenia, má dnes zavedených 33 % firiem. „Technologické inovácie poháňajú priemyselnú výrobu a posilňujú ju voči konkurencii. Aj keď je v medziročnom raste cítiť snahu budovať systémy inovačného riadenia, súčasný stav je potrebné stále považovať za veľmi nízke číslo,“ konštatuje Martin Morháč, predseda Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM. Pre budúce obdobie je potrebné zamerať sa na zakcelerovanie budovania inovačného prostredia. Zlepšenie podmienok v oblasti rozvoja inovácií je jednou z najdôležitejších úloh priemyslu, ale i agendou štátnych inštitúcií a adekvátne tomu by mali obe strany spoluvytvárať podmienky na ich rozvoj.

Je potrebné zmeniť myslenie manažmentov firiem

Pre budúcnosť firiem je veľmi dôležité, aby sa problematikou stratégie a riadenia transformácie začali intenzívne zaoberať top manažmenty firiem. Dnes si to myslí len 25 % zo všetkých respondentov a z toho len menej ako 20 % top manažérov. „Táto situácia je veľmi vzdialená od reálnych potrieb. Myslenie manažmentov firiem je potrebné zmeniť, pretože Industry 4.0 nie je len technologická zmena, ale hlavne zmena kvalitatívna. Zvyšovanie konkurencieschopnosti je záležitosť top manažmentov firiem a nie IT oddelení,“ dodáva Martin Morháč.

Chýbajú špecialisti

Jedným z najvypuklejších problémov, komplikujúcich digitalizáciu priemyslu, je nedostatok odborníkov. Priemysel pociťuje ich absenciu a volá po bezodkladnom riešení. Na jeho realizácii musí zapracovať štát i podniky. Priemysel si oprávnene nárokuje vytváranie nových študijných odborov a podporu existujúcich so zameraním nielen na technológie, ale aj na procesy a zvyšovanie úrovne prepojenia vzdelávacieho systému s praxou na všetkých úrovniach vzdelávania.

Súčasne je potrebné venovať väčšiu pozornosť zvyšovaniu úrovne vnútropodnikového vzdelávania a rozvoja pracovníkov. Zamestnanci dnes nie sú dostatočne vedení k učeniu a rozvíjaniu sa. Preškolenie zamestnancov, ako aj digitalizáciu samotnú podporuje Akčný plán inteligentného priemyslu vytvorený pod gesciou ministerstva hospodárstva. „Je dôležité, aby si firmy uvedomili, aké je dôležité investovať do vzdelania svojich zamestnancov, pretože ak chceme byť konkurencieschopní, jednoznačne musia medzi sebou spolupracovať firmy, vedeckovýskumné inštitúcie a akademická obec,“ spresňuje Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR, a ako dodáva, „firmy by si mali uvedomiť, že investícia do vzdelávania svojich zamestnancov je nevyhnutný základ pri prechode na úspešnú digitalizáciu.“

V čase recesie firmy nesmú zastaviť

Podniky však začínajú pociťovať dosah hospodárskej recesie. V súvislosti s ňou sa dá v najbližšom období očakávať znižovanie dynamiky investičných zámerov. „Firmy potrebujú byť opatrné. Kríza sa však raz skončí a platí, že z každej z kríz vychádzajú ako najsilnejší práve tí, ktorí v tom čase intenzívne inovujú, pretože väčšina ostatných len šetrí. Nie všetko je potrebné v rámci Industry 4.0 robiť cez veľké investície. Príležitostí na zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom Industry 4.0 je veľa, od nízkonákladových úprav a optimalizácie procesov s rýchlou návratnosťou cez zavádzanie detailnejších analýz existujúcich dát po vzdelávanie a rozvíjanie ľudí,“ odporúča Martin Morháč.

Priemysel potrebuje spolupracovať

Na tomto konštatovaní sa zhodujú zástupcovia priemyslu, akademickej obce, vedy a štátu. Tempo zrýchlenia je podľa nich priamoúmerné vzájomnej synergii a spolupráci na spoločnom cieli. Prax v zahraničí ukázala, že digitalizáciu takéto spolupráce významne urýchlili. Na Slovensku však zatiaľ takáto platforma chýba. „Priemysel na Slovensku potrebuje spojiť sily, aby v rámci potrieb súvisiacich s transformáciou dokázal formulovať jednotné požiadavky na vládu a štátne inštitúcie, vymieňať si skúsenosti a informácie, spájať sa pri riešení niektorých problémov. Všade v okolitých krajinách existujú platformy, ktoré si zriadili podniky a ďalší partneri a ktoré veľmi významne prispievajú k rozvoju implementácie Industry 4.0. Slovensko patrí medzi posledné krajiny v EÚ, ktoré takúto platformu nemajú vytvorenú.“potrebami, ktoré treba očakávať – a to treba zmeniť, je nevyhnutná jeho transformácia.“