Čo stojí za tajomstvom úspechu mnohých úspešných ľudí v rôznych oblastiach života? Je za tým vzdelanie? Ako prezrádza v rozhovore Jana Chynoradská, zakladateľka, lektorka a riaditeľka vzdelávacej inštitúcie HARMONY ACADEMY, dôležité je pozerať sa na svet okolo nás očami lídra, ísť za hlasom svojho srdca, dôverovať svojej intuícii a tvoriť pre radosť z práce. 

Už od roku 2009 rozvíjate vo vašej spoločnosti koncept Learn & Lead! (Uč sa a veď!), ktorý ste predstavili aj na nedávnom ELT fóre. Aké závery si z neho odnášate a čím bol tento ročník pre vás výnimočný?

Tento ročník bol pre mňa výnimočný tým, že sme na ňom vystúpili s naším softvérovým riešením Learn & Lead    pre jazykové školy. Uvedená manažérska nadstavba ponúka tímom na školách možnosť vzájomného prepojenia odborného profilu učiteľa/lektora spolu so službou, ktorú realizuje v ich priamom napojení na financovanie služieb a odmien lektorov. Učitelia majú možnosť okrem svojej odbornej kariérnej cesty i zapojiť sa do vedenia školy, a to konkrétne cez riadiace pozície pri manažmente kurzov – líder alebo developer. V oboch prípadoch ide o pracovné pozície kreatívnych manažérov, ktorí majú jasne prerozdelené svoje funkcie, zodpovednosti a právomoci. Čerešničkou na torte nášho funkčného systému riadenia je tvorba férových individuálnych účtov učiteľov/lektorov na financovanie ich ďalšieho vzdelávania. Školy do neho zapojené poskytujú podporné prostredie na zabezpečenie systému celoživotného vzdelávania svojich učiteľov/lektorov, ako aj manažérov a administratívnych pracovníkov.

Aké sú hlavné benefity vášho systému riadenia pre zladenie potrieb štúdia a praxe?

Podstatná je samotná filozofia vzdelávania, ktorá je ukotvená v pedagogickom prístupe zameranom na potreby jednotlivca. Znamená to, že čokoľvek sa v triede odohráva, je podmienené tými, ktorí sú prijímateľmi vzdelávania, čiže aktuálnymi študentmi či žiakmi. Učiteľ/lektor je v našom koncepte facilitátor procesov, ktoré sa realizujú na vyučovaní, a cez jednotlivé fázy hodiny vedie svojich žiakov/študentov k cieľu, ktorý je vytýčený v úvode hodiny. Na to, aby dokázal flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré na hodinách prirodzene vznikajú, potrebuje mať rozvinuté kompetencie, ktoré presahujú profily našich súčasných absolventov vysokých škôl a často i tých učiteľov, ktorí pôsobia v školstve už nejaký ten piatok. Preto je veľmi dôležité doškoľovanie a rozvoj učiteľov/lektorov pre ich pôsobenie v systéme Learn & Lead.

Zaviedli sme certifikáciu lektorov v základnom vzdelávacom programe zameranom na potreby žiaka/študenta a zároveň i dva základné modulové vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj komunikačných zručností a leadershipu.

Okrem doškoľovania učiteľov/lektorov cudzích jazykov ponúkame tiež zaujímavý systém riadenia kvality, v rámci ktorého s lektorom „v teréne“ priamo pracuje jeho líder. Každý jeden kurz je jedinečný a má vlastný učebný plán, detailný rozbor každej odučenej hodiny a záznam vedený očami tých, pre ktorých je dané vzdelávanie určené. To môže byť rodič, manažér spoločnosti či študent/klient. Celá činnosť školy je zaznamenávaná vo webovej aplikácii Amber a je ľahko dostupná každému, kto si v ňom vytvorí svoje osobné konto.

Podporujete rozvoj talentov a osobnú integritu jednotlivcov i firiem. Pred akými výzvami súčasnosti spravidla títo stoja a v čom sa im snažíte poradiť?

Z pozorovaní správania sa jednotlivcov a firiem u nás doma, ako aj v zahraničí mi vyplýva, že dospievajú, alebo niektorí už i prechádzajú fázou ladenia sa a ujasňovania si svojich životných hodnôt a smerovaní. Mám na mysli tak jednotlivcov, ako aj firmy. Kľúčovou schopnosťou v tejto fáze hľadania či nastavovania sa je komunikácia a kultúra, ktorú firma či jednotlivec vyznáva. Etické a morálne pravidlá sú nevyhnutnou súčasťou mnohých mítingov a projektov, ktoré firmy v dnešnej dobe realizujú s cieľom posilnenia identity svojej vlastnej spoločnosti, a tým i uľahčenia voľby jednotlivcov – zotrvať a pomáhať svojou činnosťou k rastu a rozvoju aktuálnej firmy alebo, naopak, poďakovať sa a odísť s tým, že človeka to „ťahá“ inam. Je férové a zodpovedné ujasniť si tieto kľúčové súvislosti pracovno-právneho či obchodno-právneho vzťahu a slobodne sa rozhodnúť.

Máte nejakú radu, ako sa možno naladiť na hlas svojho života?

Moja rada pre každého, kto je vo fáze hľadania či ladenia sa, znie: ak sa bije rozum (ratio, logické zdôvodnenie) a cit (srdce, intuícia), tak pracujte sami so sebou dovtedy, kým u seba nedosiahnete zhodu (nepocítite harmóniu vo svojom vnútri) medzi týmito svojimi dvoma časťami. Keď sa človeku podarí zladiť rozum a srdce, tak je akcia predurčená na úspech. Niekedy k tomu potrebujeme druhého človeka, za pomoci ktorého v sebe túto cestu nájdeme. Možno nie hneď, ale isto. Srdce ukazuje smer a rozum príde na to, ako a čo má človek podniknúť, aby sa k cieľu dopracoval čo najefektívnejšie a najľahšie. Ak však človek nevie dosiahnuť zhodu medzi tým, čo mu vraví rozum, a tým, čo mu „vraví“ srdce, tak vtedy odporúčam ísť za „hlasom svojho srdca“ a dôverovať svojej intuícii, ktorá dovedie rozum až tam, kde sa „chytí“. Krok do neznáma nevieme často zadefinovať a logicky zdôvodniť, avšak pocitovo sme naladení na zmenu. Migrácia sa uskutočňuje v tejto dobe nielen medzi národmi, ale i priamo na pracovnom trhu.

Na konferencii vystúpil aj počas vašej prednášky majiteľ spoločnosti Poradca podnikateľa Juraj Málik, ktorá vydáva aj časopis Zisk manažment. V čom vás jeho vystúpenie osobne zaujalo a inšpirovalo – možno aj k ďalšej spolupráci?

Juraj Málik je okrem iného i autorom niekoľkých publikácií, z ktorých prvá, ktorej sa aktuálne venujem i s tímom odborníkov zo zahraničia, je kniha „Ťahák na úspech“. Juraj v nej pútavo ponúka koncept ruky ako návod na dosiahnutie úspechu v živote človeka. Svojou formou a obsahom ma upútal až do tej miery, že sme sa rozhodli spracovať ho na účely výučby anglického jazyka v špeciálnej metodike CLIL, čo je obsahovo a jazykovo     integrované vzdelávanie. Týmto spôsobom sa účastníci vzdelávania učia daný obsah, v našom prípade popis cesty za úspechom v živote, prostredníctvom komunikácie v angličtine.

Učiteľ či lektor programov v metodike CLIL sleduje súbežne dva dôležité vzdelávacie ciele – jeden po stránke obsahovej a druhý po stránke jazykovej. S Jurajom nás oboch spojila túžba po dosiahnutí šťastia s ľuďmi, ktorí nám pomáhajú tvoriť hodnoty – či už doma, alebo na pracovisku. V týchto dňoch sme založili spoločnosť s výstižným názvom HAPPi (HA – Harmony Academy, PP – Poradca podnikateľa a i – inovácie). Jej hlavným poslaním je tvorba a zdieľanie inovácií v oblasti rozvoja a vedenia ľudí pre zabezpečenie ich šťastného a plnohodnotného života.