Riadite sa v biznise ako topmanažér heslom: „Nie som panovačný, len mám lepšie nápady a viem ich presadiť za každú cenu“? Možno si neviete uznať vlastné chyby, posunula sa vám hranica „normálnosti“ alebo sa u vás začínajú prejavovať psychopatické črty...

Skúsenosti s psychopatmi vo firmách má aj Nora Lauková, odborníčka na neverbálnu komunikáciu, psychologička, terapeutka, lektorka a koučka zo spoločnosti F.A.M.E. „Ak prídem do firmy a identifikujem riziká psychopatie v správaní a konaní zamestnanca, moja prvá otázka na manažment znie: ‚Spoznali by ste vo vašej firme psychopata? Viete, ako sa psychopat prejavuje a aké má správanie?‘ Často dostanem odpoveď, že je to svojím spôsobom ‚blázon‘ a toho by určite spoznali. Keď bližšie popíšem, že hlavné heslo psychopata je ‚chamtivosť je dobrá‘, že sú to zamestnanci motivovaní chamtivosťou, majú vysoké ego, sú sebeckí tým, že svoj vlastný záujem a potrebu povyšujú bezcitne nad všetky ostatné záujmy, spozornejú.“

Psychopati vedia pôsobiť dokonale

Vo svojej praxi sa Nora Lauková stretla s tým, že sú to ľudia, ktorí žijú medzi nami a snažia sa pôsobiť dokonalo. „Majú sebaisté vystupovanie, sú rétoricky zdatní, presvedčiví a vedia zaujať, nielen verbálne, ale aj neverbálne. Usmievajú sa, udržiavajú dlhý očný kontakt, jednoducho z nich vyžaruje ochota, flexibilita a akcieschopnosť. A to predsa firmy chcú. Dokonalého uchádzača, ktorý nemá s ničím problém.“

Neuvedomia si však, že títo ľudia potrebujú byť vždy stredobodom pozornosti, túžia po moci, nemajú zmysel pre to, čo je správne, nedodržiavajú morálne ani etické zásady, nerešpektujú pravidlá, obchádzajú zákon, klamú, podvádzajú, deštruujú, manipulujú bez akéhokoľvek prejavu emócií. „Sú takými schopnými ‚hadmi‘, že majú schopnosť tieto psychické nezdravé tendencie skrývať pod zámienkou toho, že vlastne firma toto od nich očakáva. Inak povedané: iní im nerozumejú, veď oni chcú vlastne dobre, pretože aj podnik týmito ‚neštandardnými‘ krokmi len získava. Že pri tom môže prísť o ľudí, peniaze alebo skrachovať, je im úplne jedno,“ spresňuje Lauková.

Tretina manažérov má antisociálne správanie

Stále viac pozornosti firmy venujú nevhodným, dysfunkčným lídrom, ktorí sú často hlavnou príčinou zlyhania celého podniku. Osobnostné poruchy správania mnohých manažérov majú negatívny vplyv nielen na pracovné prostredie okolo nich, ale aj na celú firemnú kultúru. A prečo sa psychopatia stáva nechceným trendom práve v korporátnom prostredí? Nora Lauková objasňuje, že je to spôsobené aj zvýšenými nárokmi na zamestnancov a ich výkon. Súčasné podnikateľské prostredie psychopatom praje a podporuje ich. „Je veľa firiem, ktoré vykazujú rovnaké rysy, aké psychiatri používajú pre klasifikáciu osôb s psychopatiou. Medzi tieto rysy patria napríklad nezáujem o pocity druhých, neschopnosť udržať ľudské vzťahy, prehliadanie bezpečnosti iných, neschopnosť pociťovať vinu, neschopnosť dodržiavať normy a pravidlá,“ objasňuje odborníčka na neverbálnu komunikáciu.

Je podľa nej paradoxné, že v súčasnosti má až tretina manažérov antisociálne správanie. Z firiem sa vytráca sociálny rozmer, nebudujú sa sociálne vzťahy, podporuje sa virtualita, povrchnosť, chaos v štruktúrach a systéme. Dr. Paul Babjak, americký psychológ zaoberajúci sa psychopatiou, prezentuje, že organizačný chaos, ktorý charakterizuje veľa dnešných firiem, ktoré rýchlo rastú, menia sa a zbavujú sa zamestnancov alebo sa spájajú s inými firmami, je ideálnym prostredím, kde môže psychopat rýchlo dosiahnuť úspech.

Na pohovore klaďte rad detailných otázok

Zaujímavosťou je, že psychopatov len ťažko odhalíte na pracovnom pohovore. Ako spresňuje Nora Lauková, pri výbere manažérov je preto dôležité, aby si na pracovnom pohovore u kandidáta všímali HR zamestnanci nielen jeho verbálny, ale aj neverbálny prejav. „Tieto prejavy sú vzájomné previazané a pri správnom kladení otázok zistíme u psychopata buď silnú strnulosť, alebo extrémne uvoľnenie až žoviálnosť. Je potrebné venovať detailne pozornosť výkonnosti v dôležitých oblastiach kompetencií.“

Treba si jednoducho zvoliť kompetenčné kritériá a na tieto postaviť rad otázok, ktoré sú veľmi konkrétne a idú po štruktúre a do detailu. Psychopat má problém vytvárať štruktúry, ísť do hĺbky, dopracovať sa k zmysluplným výsledkom. Vždy si niekoho na realizáciu výsledkov zmanipuluje a potom ich vydáva za svoje. Tieto odpovede sa podľa slov expertky dajú veľmi dobre overiť u predchádzajúcich zamestnávateľov. „Často zistíte, že uchádzač v niektorých ukazovateľoch klamal. Keď učím rozpoznávať psychopatov na svojich kurzoch, učím viesť takéto rozhovory a odhaľovať klamstvo z neverbálneho prejavu. Tak sa stanú HR zamestnanci obozretnejšími a vedia sa vyvarovať prijatia psychopata na manažérsku pozíciu.“

Tipy pre HR oddelenia firiem, ako odhaliť psychopata:

  • Uvažovanie: Dokáže kandidát myslieť strategicky a strategicky plánovať? Ako konkrétne dokáže navrhovanú stratégiu zrealizovať?...
  • Úsudok: Ako efektívne dokáže kandidát riešiť problémy? Ako sa konkrétne rozhoduje? Aké kroky pri rozhodovaní by použil v konkrétnom prípade?...
  • Vzťahy s inými: Ako dokáže uchádzač nadväzovať vzťahy s ľuďmi z firmy? Ako by to konkrétne urobil? Ako by komunikoval a nadviazal vzťahy s nejakým konkrétnym dodávateľom? Aké by boli konkrétne postupy a princípy?...
  • Hodnoty: Aký má uchádzač hodnotový systém? Čo konkrétne ho motivuje? Čo ho poháňa k výsledkom? Aká konkrétna situácia z jeho práce popisuje jeho hodnotový systém?
    Zdroj: spoločnosť F.A.M.E., www.fameedu.sk

Bariéra posluhovačov a zneužívanie informácií

Možno aj vo vašej firme máte psychopata a ani o tom neviete... „Psychopati využívajú povrchný šarm, zastrašovanie, manipuláciu a často aj násilie (psychické) na to, aby mohli ovládať iných a uspokojovať svoje sebecké potreby. Nemajú svedomie, nechápu druhých, nevedia cítiť, čo iní prežívajú a prečo sa v danej situácii takto správajú. Chladnokrvne si vo firme berú aj to, čo im nepatrí, nedodržiavajú normy, príkazy ani pravidlá, robia to, čo sa im zachce, bez akéhokoľvek pocitu priznania chyby, ľútosti alebo viny,“ dodáva Nora Lauková. Dokážu ísť vo firme tak ďaleko, že si vytvoria bariéru posluhovačov a cez zneužívanie informácií, ktoré si získali, vydierajú dokonca aj svojich nadriadených. Vedia jednoducho okúzliť ľudí a šliapať po nich, aby vystúpili čo najskôr po kariérnom rebríčku a dosiahli svoj cieľ, bez ohľadu na obete a následky. V súčasnom nemilosrdnom svete podnikania sú tieto vlastnosti, žiaľ, vysoko hodnotené a podporované.


Nemajte pochopenie pre psychopatické správanie

Psychopat nerobí rozdiely – silným závidí a slabým sa vysmieva. Využíva slabiny iných na to, aby on napredoval. Pýtame sa teda odborníčky na neverbálnu komunikáciu, či možno niekoho vo firme upozorniť na takéto správanie. „Vždy sa dá na takéto správanie upozorniť, ak je pochopenie riešiť tento problém zhora, teda vrchným manažérom či majiteľom firmy. Tam je potrebné veľmi súdržne kooperovať s právnikom, HR útvarom a ľuďmi, ktorí sú v jeho okolí. Odhaliť psychopata je dlhodobá práca, pokiaľ neviete, koho máte konkrétne hľadať. Na to sú vhodní odborníci, ktorí ho vedia v tíme identifikovať. Je však veľmi zlé, ak je psychopatom majiteľ firmy, ktorý vás presviedča, že vy nie ste v poriadku,“ spresňuje Lauková. Ak by to malo dosah na vaše ďalšie pôsobenie vo firme a najmä na vaše zdravie, odborníčka odporúča odísť a vyhľadať odbornú pomoc. „Už aj niekoľkomesačné fungovanie pod riadením psychopata zanechá na človeku neželané stopy. Nie je schopný, nedokáže nič dobre urobiť, robí všetko zle a robí chyby, teda zníži mu enormne sebavedomie a naruší jeho osobnú identitu vrátane psychiky.“

Netrpte „hadov“ v obleku na pracovisku

Zatiaľ čo sa môže zdať, že psychopatom ide o dobro firmy, im v skutočnosti ide o moc, zotročovanie a poškodzovanie ľudí s cieľom získať z podniku čo najlepší profit. Medzi časté škody podľa Nory Laukovej patria napríklad odchod kvalitných a výkonných zamestnancov (zvýšenie fluktuácie – odliv mozgov), hrubé zaobchádzanie s kolegami a podriadenými (direktivita, psychický tlak, vydieranie), nebezpečné pracovné podmienky i degradácia riadiacich štruktúr a systémov na všetkých úrovniach riadenia. Výnimkou nie je destabilizovanie organizačných systémov a procesov, zníženie výkonnosti firmy a vysokovýkonných tímov či vyvolávanie deštruktívnych konfliktov cez manipuláciu, podvádzanie, kradnutie či defraudovanie majetku firmy až tak, že ju privedú ku „kolapsu“.

Ako sa možno účinne brániť? „Zabrániť takýmto škodám môžeme len rozhodnutím o uvoľnení psychopata z firmy. Verte mi, že to nie je vôbec jednoduché. Je to dlhodobá a vytrvalá práca pri zbieraní dôkazov. A ak už vo firme pracuje? Firma má jedinú možnosť, a to dôsledné plnenie pravidiel, zvýšenie kontroly a zameranie sa na osobnú výkonnosť v rámci procesov, napríklad hodnotenia zamestnancov, pretože písomné hodnotenie a zaznamenávanie výkonov sú pri psychopatoch nevyhnutné,“ uzatvára odborníčka na neverbálnu komunikáciu.

Typy korporátnych psychopatov a čím sa vyznačujú:

  • Rozlišujeme tri typy korporátnych psychopatov, ktorí majú prejavy porúch správania. Prvý typ je klamár a podvodník, druhý je tyran, násilník – nemusí to byť fyzické násilie, ale ide napríklad o skryté vydieranie či zastrašovanie – a tretí typ je manipulátor, ktorý je znalcom ľudského správania sa a prejavov, manipuluje s ľuďmi a tí za neho robia špinavú prácu. A preto sú to osoby, ktoré sú nebezpečné.
  • Trpia totiž rôznymi poruchami správania, ako napríklad histeriónska porucha – povrchný šarm, neúprimnosť, egocentrizmus, manipulatívnosť; narcistická porucha – sústredenosť na seba, nedostatok empatie, potreba druhých vykorisťovať; obsesívno – nutkavá porucha – perfekcionizmus, prehnané venovanie sa práci, rigidita, tvrdohlavosť, diktátorské tendencie.
  • Všetci títo korporátni psychopati majú jediný ukazovateľ, a to čo najviac z firmy a ľudí získať. Jeden korporátny psychopat raz spomínal, že jeho cieľom je byť bohatý, užívať si peniaze a na nič nemyslieť. Keď dostal otázku, ako to chce dosiahnuť, povedal, že ľudia sú dostatočne hlúpi na to, aby urobili to, čo on chce. Jednoducho ich zmanipuluje, oklame a potom bohatý odíde. Veď v tom je vraj najlepší. Takto sa prejavuje klamár a podvodník.